Utfordrende lønnsomhet i det landbaserte segmentet for AKVA group

Selskapet opprettholder inntektsvekst på bakgrunn av sterk ordreinngang, men fortsatt utfordrende lønnsomhet i Land Based. De tror imidlertid på bedring nå i første kvartal.

Publisert Sist oppdatert
  • AKVA group leverte inntekter for 4. kvartal på MNOK 779 (833), en nedgang på 6 % sammenlignet med til Q4 2021.
  • EBITDA gikk ned fra MNOK 61 i Q4 2021 til MNOK 27 i Q4 2022.
  • Selskapet melder om sterk ordreinngang på MNOK 889 (742) i 4. kvartal og ordrereserve på MNOK 1,7 ved pr. slutten av desember 2022.
  • Tildeling av ny RAS-kontrakt (februar 2023) med Nordic Aqua Partners for neste 4000 tonn (fase 2). Estimert kontraktsverdi på 40 MEUR.
  • Markedet for postsmoltprosjekt i Norge er fortsatt på vent på grunn av grunnrenteskatten.

Det er noen av høydepunktene fra AKVA groups fjerdekvartalsmelding.

De skriver videre at de på slutten av 2021 opplevde utfordrende fortjenestemarginer på grunn av kostnader fra høye inflasjonsrater og globale restriksjoner i forsyningskjeden.

- Dette ble ytterligere intensivert i løpet av første halvdel av 2022 på grunn av krigen mellom Ukraina og Russland.

Eksempler de gir er er økte fraktrater, høye energipriser og økt prisnivå på råvarer og nøkkelkomponenter generelt.

- Videre påvirket den globale ustabiliteten netto arbeidskapital og spesielt lagernivåene. De økte lagernivåene er dels knyttet til høyere prisnivåer og dels for å sikre forsyninger til våre produksjonsanlegg og produkter. AKVA group har iverksatt flere avbøtende tiltak og følger situasjonen nøye. Situasjonen ble normalisert noe i andre halvdel av 2022, men anses fortsatt som usikker fremover, skriver de.

Sjøbasert teknologi (SBT)

SBT-inntekter for 4. kvartal 2022 endte på MNOK 592 (650).

EBITDA og EBIT for segmentet i 4. kvartal endte på henholdsvis MNOK 50 (49) og MNOK 16 (14).

De relaterte EBITDA- og EBIT-marginene var henholdsvis 8,4 % (7,6 %) og 2,7 % (2,2 %).

Ordreinngangen i 4. kvartal 2022 beskrives som sterk på MNOK 823 sammenlignet med MNOK 695 i Q4 2021.

Ordrereserven endte på MNOK 902 mot MNOK 852 i fjor.

Norden opplevde en nedgang i omsetningen fra MNOK 370 i Q4 2021 til MNOK 304 i Q4 2022.

I Americas-regionen var omsetningen MNOK 198, som er en økning fra 157 MNOK i fjerde kvartal i fjor.

Europa og Midtøsten (EME) hadde en omsetning på MNOK 90 i 4. kvartal 2022, sammenlignet med omsetningen på MNOK 124 i fjerde kvartal i fjor.

Venter forbedring i landbasert teknologi i Q1

Inntektene for fjerde kvartal var MNOK 163 (161).

EBITDA og EBIT endte på henholdsvis MNOK -27 (9) og MNOK -28 (5).

De relaterte EBITDA- og EBIT-marginene var -16,8 % (5,3 %) og -17,5 % (3,1 %).

- Den reduserte lønnsomheten er knyttet til høy kostnadsbase sammenlignet med dagens aktivitetsnivå, og utfordrende prosjektmarginer. Kostnadsbesparende tiltak er implementert og lønnsomheten forventes å forbedres i 1. kvartal 2023, skriver de.

Ordreinngangen i Q4 2022 var MNOK 34 mot MNOK 21 i Q4 2021.

Ordrereserven endte på MNOK 683, mot MNOK 726 i fjor.

Digital

Omsetningen i segmentet var MNOK 24 (21) i 4. kvartal 2022.

EBITDA og EBIT endte på henholdsvis MNOK 5 (3) og MNOK -2 (0).

De relaterte EBITDA- og EBIT-marginene var 19,7 % (13,1 %) og -7,8 % (-1,4 %).

Ikke utbytte

Selskapets hovedmål er å maksimere avkastningen på investeringene gjort av aksjonærene gjennom både økte aksjekurser og utbyttebetalinger.

På grunn av den svake økonomiske utviklingen i 2022 har selskapet besluttet å ikke betale noe utbytte i andre halvdel av 2022.

Ordrereserve

Ordrereserven ved utgangen av 4. kvartal var MNOK 1.688 (1.650). MNOK 683 eller 40 % av total ordrereserve ved utgangen av 4. kvartal er knyttet til landbasert teknologi (LBT).

Utsikter

- Ordrereserven og finansiell stilling er fortsatt solid og danner et godt grunnlag for å gjennomføre den organiske vekststrategien. Den globale ustabiliteten og usikkerheten knyttet til restriksjoner i forsyningskjeden og kostnadsvekst kan fortsette å påvirke lønnsomheten på kort sikt.

Selskapet forventer at lakseprisene holder seg sterke drevet av redusert tilbud.

- Implikasjonene av innføringen av ny grunnrenteskatt er usikre. Mest sannsynlig vil dette ha en negativ innvirkning på aktivitetsnivået på kort og mellomlang sikt, spesielt i postsmoltmarkedet i Norge.

Middels finansielle mål for selskapet er uendret og AKVA har som målsetning på minimum 4 milliarder kroner i omsetning og minimum 8 % EBIT i 2024.

- AKVA vil fortsette å investere og forbedre sine løsninger, både innen sjøbasert, digital og landbasert teknologi, konkluderer de.