Inn i en 410 meter lang fjellhall skal Losna Seafood bygge landbasert oppdrett.

Losna Seafood vant rettsak mot staten

Siden 15. mai 2020 har Losna Seafood stått i konflikt med Fiskeridirektoratet som har ment at prosjektet ikke er å regne som et landbasert oppdrett. Losna Seafood valgte å ta saken videre i retten og vant saken.

Publisert Sist oppdatert

På vegne av Losna Seafood på Vestlandet har Øverbø Gjørtz vunnet saken mot Staten, ved Nærings- og fiskeridepartementet, om gyldigheten av omgjøringsvedtak for tillatelse til landbasert oppdrett.

- Et svært gledelig utfall, i en sak som er av prinsipiell betydning for landbasert oppdrettsnæring, sier partner/advokat Erik Staurset Andresen i ØG.

Saken dreier seg om klassifisering av et landbasert oppdrettsanlegg i Solund kommune. Veldig forenklet forklart dreier saken seg om å avklare om det aktuelle anlegget, som ligger på land, også gjør det i akvakulturlovens forstand.

Saken gikk for Sogn og Fjordane Tingrett i slutten av september. Dom er nå gitt i saken, og der får oppdretteren medhold i sin påstand – og Nærings- og fiskeridepartementets omgjøringsvedtak er kjent ugyldig.

Advokatene Eirik Staurset Andresen og Bjarte Aambø fra ØG representerte oppdretteren i tingretten.

- Det har vært en lang om omstendelig prosess frem mot rettssaken, som varte i fire dager. Vi har nå fått en dom, som er svært grundig – og der vår klient altså får medhold i hovedspørsmålet. Grundigheten i dommen gjenspeiler det prinsipielle i saken. Selv om utfallet, sett fra vårt ståsted, ikke er overraskende, er vi likevel veldig glad på klientens vegne. Ikke minst fordi han har vist et stort mot, og lagt ned betydelige ressurser for å komme frem til dette resultatet, sier Bjarte Aambø.

- Vi er selvsagt tilfredse med å få medhold i hovedspørsmålet, nemlig at statens omgjøringsvedtak var ugyldig. Dette innebærer at tildelingsregelverket ikke legger teknologiske begrensninger eller føringer for hvor høyt vann må pumpes for at en anlegg skal anses å være på land – også etter akvakulturloven. Dette er av stor betydning for at næringen skal kunne utvikle rasjonelle og energieffektive anlegg på land. Et annet utfall vil svekke Norges konkurranseevne, og bidra til at den landbaserte teknologiutviklingen skjer utenfor landegrensene, legger Erik Staurset Andresen til.