Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth har svart stortingspoltiker Sivert Bjørnstad (FrP) om når man kan vente å få nytt regelverk for landbaserte oppdrettsanlegg.
Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth har svart stortingspoltiker Sivert Bjørnstad (FrP) om når man kan vente å få nytt regelverk for landbaserte oppdrettsanlegg.

Dette sier Myrseth om regelverket for landbaserte anlegg

Fiskeri- og havminster Cecilie Myrseth sier at arbeidet med nytt regelverk for akvakultur på land har høy prioritet i departementet.

Publisert Sist oppdatert

I desember 2022 innførte Nærings- og fiskeridepartementet en midlertidig stans for tildeling av nye oppdrettskonsesjoner på land. 

10. juli 2023 meldte departementet at det var besluttet å utvide fristen så det vil være tilstrekkelig tid til å gi tilbakemeldinger og at Nærings- og fiskeridepartementet ville komme tilbake med innholdet i forslag til funksjonskrav og en ny høringsfrist på et senere tidspunkt. Siden har det vært stille.

Sivert Bjørnstad (FrP) stilte fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth skriftlig spørsmål i Stortinget 16. januar om hva status er i arbeidet med nye regler for fiskeoppdrett på land, og når kan det forventes at nye regler med vilkår for tillatelse til akvakultur på land sendes på høring?

Fikk svar 

Stortings­representant Sivert Bjørnstad purrer fiskeri- og havministeren på landbasert-regelverk, og har nå fått skriftlig svar fra statråden.
Stortings­representant Sivert Bjørnstad purrer fiskeri- og havministeren på landbasert-regelverk, og har nå fått skriftlig svar fra statråden.

Nå har statsråden svart, og Myrseth opplyser at hun ikke kan si nøyaktig når funksjonskravene sendes på høring. 

- Men vi tar sikte på å få et nytt regelverk for landbasert akvakultur på plass tidlig i høst. Arbeidet med nytt regelverk for akvakultur på land har høy prioritet i departementet, skriver statsråden. 

Hun innleder svaret med å si at Nærings- og fiskeridepartementet sendte våren 2023 forslag om endringer i regelverket for landbasert akvakultur på høring. 

- Her ble det foreslått at det tas inn nye vilkår til et anleggs plassering, samt funksjonskrav som begge må være oppfylt for at tillatelse til akvakultur på land kan tildeles. Som det følger av pressemelding 10. juli i år, er høringsfristen for endringer i regelverket for akvakultur på land blitt utsatt. Utsettelsen skyldes at vi så et behov for at de funksjonskravene som skulle ettersendes i den opprinnelige høringen, måtte utredes noe mer. 

Nytt regelverk

Myrseth påpeker at et sentralt formål med regelendringen er å sikre forutberegnelighet for næringen, og regelverket vil legge premissene for næringens rammevilkår.

- Det er derfor vesentlig at funksjonskravene er tilstrekkelig utredet før de sendes på høring. Målet er å få et sett med regler som bidrar til at den etablerte praksis med løpende vederlagsfri tildeling av tillatelser til landbaserte oppdrettsanlegg forbeholdes anlegg som ligger på land og som kan sees på som smittemessig adskilte fra nærliggende sjøanlegg, svarer hun.