Det er AquaMaof som skal levere RAS-teknologi til det landbaserte oppdrettsanlegget på Brennholmen.
Det er AquaMaof som skal levere RAS-teknologi til det landbaserte oppdrettsanlegget på Brennholmen.

Mattilsynet ga settefiskanlegg begrensninger det ikke skulle hatt

Mattilsynet kaller det en inkurie, og har nå fattet nytt vedtak i saken.

«Settefisken skal kun skal gå til produksjon av matfisk på samme sted og risiko for eventuell smitte fra settefisk til matfisk begrenses da til egen lokalitet.»

Det var et av vilkårene Mattilsynet ga Kvidul AS klarering for lokaliteten Brennholmen i Trøndelag i november i fjor. Her planlegger Kvidul å bygge settefisk- og matfiskanlegg på land.

Vilkåret ble så tatt inn i akvakulturtillatelsen som Trøndelag fylkeskommune ga i måneden etter.

Her fikk selskapet tillatelse til en MTB på settefiskanlegget på 2500 tonn, produksjon av maksimalt 10 000 settefisk/år, eller 5600 tonn settefisk per år.

- Mattilsynet, region midt, er blitt oppmerksom på at vi i vårt opprinnelige vedtak 22. november 2022, ved en inkurie satte begrensninger på leveranse fra settefiskanlegget som vi ser ikke skulle vært gitt, skriver Mattilsynet i et nytt vedtak LandbasedAQ har fått innsyn i.

Mattilsynet skriver at vilkåret ikke skulle vært med fordi det er mer enn 5 km mellom eget inntak og utslipp, og strømretningen går i en gunstig, ikke-kryssende retning, ved utslippet.

- Vi hadde også oversett at dere (Kvidul AS, red. anm.) i et større vedlegg til søknaden hadde skrevet at dere ønsker å ha muligheter til å produsere noe settefisk til leveranse andre steder enn til eget matfiskanlegg og la premisset til grunn at settefiskanlegget kun ville levere til matfiskanlegget vegg i vegg, som er det vanligste på «helkjedeanlegg», skriver de videre.

Tilsynet påpeker at det som imidlertid ikke er vanlig på «helkjedeanlegg» er at avstandene mellom eget vanninntak og - avløp er > 5 km. 5 km har vært anbefalt minsteavstand fra matfiskanlegg til sjøvannsinntak for settefisk etter veiledende retningslinjer for etablering av akvakulturanlegg. Det har ikke vært en eksakt anbefaling i retningslinjene for avstander mellom anlegg på land.

- De bygningsmessige forholdene på matfisk- og settefiskanlegget og biosikkerhetstiltakene ellers på Brennholmen-lokalitetene gjør at Mattilsynet, region midt har vurdert at dere (Kvidul AS, red. anm.) har sannsynliggjort at de smittehygieniske forholdene på land utgjør en akseptabel risiko, selv uten begrensningene vi opprinnelig satte for settefiskanlegget til å levere smolt til andre anlegg.

- Mattilsynet, region midt, har vurdert saken, og velger å omgjøre vilkåret som begrenser leveransen for settefiskanlegget.

Mattilsynet gir derfor tilsagn til Kvidul AS om godkjenning av landbasert oppdrettsanlegg på lokalitetene Brennholmen.

Klareringen gis for anlegg med klekkeri, yngel og settefisk for laks på lokalitet 45157 Brennholmen II, årlig produksjon 10 mill smolt opp til 560 gram. landbasert anlegg for matfisk av laks på lokalitet 45156 Brennholmen, årlig produksjon 20 000 tonn på ca. 5 kg (MTB 13000 tonn), kun for mottak av settefisk fra anlegg/lokalitet Brennholmen II, på samme område.

Mattilsynets vedtak ble ca. en måned etter – i slutten av mars – hensyntatt av Trøndelag Fylkeskommune som fattet nytt vedtak relatert til akvakulturtillatesen de hadde gitt:

- Vedtaket fra Mattilsynet Region Midt innebærer at følgende vilkår fjernes: «Settefisk fra settefiskanlegget kan kun leveres til matfiskanlegget på lokaliteten 45156 Brennholmen jf. vedtak fra Mattilsynet Region Midt.», skriver fylkeskommunen i vedtaket som LandbasedAQ har fått innsyn i.