Bilde som viser etablert produksjonsanlegg på Nordheim (høsten 2018). Sagvikvatnet øverst i bildet.

Mowi fikk godkjent utslippstillatelse for RAS-utvidelse

Oppdrettsselskapet får velsignelse fra Statsforvalteren å skalere opp smoltproduksjonen ved sitt RAS-anlegg i Aure kommune.

Publisert Sist oppdatert

Statsforvalteren i Møre og Romsdal har gitt utlsippstillatelse til produksjon av settefisk for laks, ørret og regnbueørret på 9000 tonn i året ved Mowi-lokalitet Nordheim. Endelig tillatelse til økt produksjon gis av Møre og Romsdal Fylkeskommune, og kan forventes en gang sent på høsten. 

Mowi skriver i sin søknad at det er planlagt en maksimal årlig produksjon på 9000 tonn fisk, tilsvarende 4,2 millioner fisk med snittvekt på 750 gram i tre puljer årlig. Videre har selskapet beregnet å bruke 9000 tonn fôr årlig.

Anlegget har tidligere hatt tillatelse til produksjon av 20 millioner fisk per år. Det har vært flere utvidelser ved anlegget siden anlegget ble startet i 1982. Det har ved utvidelsene gått over fra å være et gjennomstrømmingsanlegg til et RAS-anlegg. Anleggets vannkilde er Sagvikvatnet og Hållåelvea.

Mowi opplyser at vannforsyningen består av 99,9 % resirkulert vann, og 0,1 % nytt vann. Dette tilsvarer 500 liter nytt vann i minuttet. Utvidelsen vil medføre økt brukt av ferskt vann, men under 1 kbm/min. NVE har uttalt at vannuttaket er innenfor rammene til konsesjonen gitt.

- Det brukes også saltvann i produksjonen, og det er derfor også eget innløp for saltvann, skriver Mowi.

Nylig uttalte Mowi-sjef Ivan Vindheim at hele deres postsmolt-strategi har blitt stanset, og at de kutter investeringer for fem milliarder. Om planene om en RAS-utvidelse i Aure stanses, er noe LandbasedAQ har forsøkt å spørre Mowi om, men Ola Helge Hjetland, kommunikasjonsdirektør har foreløpig ikke besvart vår henvendelse.

Åtte ras-avdelinger

Anlegget skal, om det bygges, bestå av åtte ras-avdelinger, der tre avdelinger utgjør det eksisterende anlegget.

Avløpsvannet slippes ut i sjø fra flere avløpsledninger på 10, 16 og 18 meters dyp.

Avløpet fra RAS-anlegget skal bestå av to deler, avløp fra overskuddsvann/spedevann og avløp fra rejektvann fra slambehandlingsanlegget. Slambehandling skjer ved at spylevann fra trommelfiltre går til en plateseparator/lamellfortykker, der det rensede vannet går videre til fosforfelling og denitrifisering før det returneres til produksjonskarene.

Slammet fra plateseparatoren pumpes i løpet av 15 minutter en gang i døgnet over til en 100 kbm stor tank, hvorfra slambehandlingsanlegget henter slammet for kontinuerlig videre behandling fram til ca. 25 % tørrstoffinnhold.