Mowi ønsker å øke gjennomsnittsstørrelsen på settefisken. Bildet viser Mowi Steinsvik i Volda Kommune i Møre og Romsdal.

Mowis årsrapport:
Vil øke smoltstørrelsen, men alle postsmoltprosjekter er satt på vent

Mowis postsmolt-investeringer i Norge fortsetter for prosjekter som allerede er i gang, men alle nye postsmoltprosjekter er satt på vent i kjølvannet av grunnrenteforslaget. Mowi forteller i sin årsrapport for 2022 om status for selskapets smoltproduksjon og planer.

Mowi skriver i årsrapporten at de siden 2020 har produsert over 40 millioner smolt større enn 200g.

- Vi har observert at disse større smoltene generelt har en høyere relativ vekstindeks sammenlignet med sine normalstore motstykker. Dette, kombinert med deres kortere tid til å nå slaktestørrelse, fremhever potensialet for forbedring i vekst og omsetning av vår havbaserte biomasseproduksjon, skriver de.

Globalt er det blitt satt ut over 80 millioner smolt over 200g siden 2020, og antallet større smolt vil fortsette å stige på grunn av Mowi Norges postsmoltprogram.

- I vårt pågående arbeid med å oppnå bærekraftig og effektiv produksjon, mener vi at det er avgjørende å redusere tidsbruken i havet. Dette vil bidra til å minimere behovet for behandling av lakselus, redusere antallet lokaliteter som kreves, og redusere risikoen for å påvirke ville laksebestander.

Mowis globale ferskvannsproduksjon.

Per i dag pågår tre postsmolt-prosjekter i Norge.

- Men de andre postsmolt-prosjektene, en del av investeringsprogrammet på 4 milliarder kroner annonsert i 2021, er dessverre satt på vent i kjølvannet av grunnrenteforslaget og dets uholdbare skattenivå i tillegg til usikre rammebetingelser, skriver de.

Selskapet har også planer i gang for å øke den gjennomsnittlige smoltstørrelsen i den skotske oppdrettsvirksomhet, og de forteller at de fortsetter å investere i ferskvannsanlegg i Chile.

Ferskvannsproduksjon i Mowis region midt.

Flere strategier til større smolt

Siden 2022 har selskapet utvidet ferskvannsproduksjonen ved å etablere fem landbaserte lokaliteter og lansere postsmoltproduksjon på tre landbaserte lokaliteter i Norge ved bruk av RAS-teknologi.

- I tillegg har vi økt vår testing av postsmoltproduksjon i marine flytende semi-lukkede systemer (S-SCC) fra én til fire i Sør-Norge. For å sikre produksjon av større smolt har vi investert i FoU-programmer med CtrlAqua og FHF.

For å øke smoltstørrelsen før utsett, må man ifølge MOWI fokusere på detaljene i design, drift og biologiske protokoller.

- Vi evaluerer kontinuerlig den biologiske og tekniske ytelsen til disse systemene for å validere deres effektivitet. Det er viktig å sikre smolten vår ved å gi intern opplæring i RAS og hele tiden oppgradere vår design og driftspraksis. Vi har fulgt disse initiativene gjennom det siste året, skriver de i årsmeldingen.

I løpet av de siste fem årene skriver selskapet at de har fullført eller igangsatt femten byggeprosjekter knyttet til yngel-, parr- eller smoltproduksjon.

Selskapet bruker i dag fire teknologiske plattformer – gjennomstrømning, RAS, Lochs og S-CCS, hvorav noen er ferskvannsbaserte, mens andre bruker saltvann.

- Dette diversifiserer risikoen vår, og vi tror alle disse plattformene vil fortsette å være relevante i fremtiden.

Selskapet understreker at prioriteringen av spesifikke teknologier eller produksjonsregimer i ferskvann også vil bli formet av regulerings- og skattepolitikken i produksjonsområdene, og at de vil tilpasse seg deretter.

Opplæring RAS

Siden mer enn 50 % av Mowis smolt produseres med RAS-teknologi, er de en global stor aktør innen RAS hvor alle forretningsenheter (unntatt Irland) bruker denne teknologien.

– Med mer enn 50 % av vår smolt produsert i RAS, fortsetter Mowi å bygge intern kunnskap for å foredle og optimere globale beste praksis for design og drift i RAS, sier Trond Rosten, konsernsjef Ferskvannsproduksjon, Mowi ASA

Det er gjennomført omfattende opplæring i 2022 ved bruk av intern RAS-E-læringskurs samt deling av kunnskap internt gjennom det globale ferskvannsseminaret.

- Vår FoU har nådd en ny forståelse av faktorer som påvirker forhold i RAS som kan forårsake H₂S, innhentet anbefalinger for forbedrede og sikrere produksjonsprotokoller for postsmolt, best tilgjengelig sanntidsovervåkingsteknologi for vannkvalitet i RAS, samt skarphet anbefalingene og kunnskapen for en mer samlet og ny bruk av lys i ferskvannssystemer.

Vannforbruk

I årsrapporten har de også med et egent avsnitt om vannforbruk.

- Mowis mål for ferskvann er at vi innen 2025 skal oppnå en reduksjon på 10 % av vannintensiteten ved våre prosessanlegg som ligger i middels høy vannknapphetsrisiko, med 2018 som referanseår.

De skriver at målet er rettet mot vannuttak da selve vannforbruket er ubetydelig.

I 2022 ble det absolutte vannuttaket for Mowi Group redusert fra 387 millioner kbm i 2021 til 367 millioner kbm, en reduksjon på 4 %. Dette inkluderer alle ferskvannskilder inkludert overflatevann som brukes til å produsere smolten. Ferskvannsuttaksintensiteten i 2022 var 0,65 (0,70) kbm/kg produsert fisk. Ferskvannsforbruksintensiteten var den samme som i 2021, 0,9 l/kg produsert fisk.

Hele 98,9 % av ferskvannsuttaket ble brukt til smoltproduksjon i gjennomstrømningssystemer og RAS, 1,0 % ved prosessanleggene og 0,1 % ved fôranleggene.

- Med fokus på vår store forretningsenhet for ferskvannsuttak, smoltproduksjon, utgjør det totale ferskvannsuttaket fra tredjeparter, slik som kommunale vannverk, så lite som 8,8 % (32 millioner kbm) av konsernets totale ferskvannsuttak.

Mesteparten av ferskvannsuttaket kommer fra overflatevann (86 %) som nesten i sin helhet returneres til kilden (i gjennomstrømningssystemer) eller gjenbrukes (i RAS-systemer).

Mowis mest moderne og nyere RAS-anlegg opererer med en prosentandel av resirkulering som varierer fra 95 til 99,9 % og har resirkulert 21 millioner kbm ferskvann i 2022.

For Mowis operasjoner i Norge var ferskvannsuttaket i 2022 på 211 millioner kbm, tilsvarende 0,60 kbm/kg fisk produsert i Norge.