En modell av oppsettet med kar slik det vil være i hver tunnel, står utstilt i bygget som i dag står på kaien utenfor gruven. Hver enkelt tank skal være en individuell biologisk sone.
En modell av oppsettet med kar slik det vil være i hver tunnel, står utstilt i bygget som i dag står på kaien utenfor gruven. Hver enkelt tank skal være en individuell biologisk sone.

Tommel opp fra Fiskeri­direktoratet for landbasert Hofseth-anlegg

Fiskeridirektoratet har uttalt seg om tillatelses-søknaden til Hofseths landbaserte matfiskprosjekt World Heritage Salmon i Raudbergvika på Sunnmøre.

Publisert Sist oppdatert

- Fiskeridirektoratet vurderer at søknaden fra World Heritage Salmon AS om tillatelse til etablering av ny akvakulturlokalitet på land i Raudbergvika i Fjord kommune ikke vil medføre noen negativ effekt for fiskeriinteressene i forhold til arealbruk i sjøområdet utenfor lokaliteten, er deres hovedkonklusjon i uttalelsen de har gitt til Møre og Romsdal Fylkeskommune.

Fiskeridirektoratets rolle i saken er at de gir fiskerifaglig uttalelse til søknader om akvakulturtillatelse. De kan også uttale seg om miljøpåvirkning fra akvakultur, med bakgrunn i deres ansvar for akvakultur-tilsyn og oppgaver knyttet til vannforvaltning, skriver de i uttalelsen.

World Heritage Salmon har for tiden inne en søknad om tillatelse til etablering av landbasert anlegg på lokalitet Raudbergvika i Fjord kommune. Det søkes om 54 600 tonn MTB matfisk samt 2464 tonn MTB settefisk. Anlegget er planlagt i fjellhaller i en tidligere olivingruve og i dagbrudd utenfor i Raudbergvika.

Det skal etableres et anlegg som dekker hele produksjonssyklusen fra rogn til matfisk. Et smoltanlegg med resirkuleringsteknologi (RAS) skal levere fisk på 70 gram, som så skal overføres til et postsmoltanlegg inne i fjellet i fjellhaller som skal levere 300 grams postsmolt. Matfiskproduksjonen plasseres også inne i fjellet og skal produsere matfisk frem til rundt 5-6 kilo i et kombinert gjennomstrømmings- og gjenbruksanlegg (FTS- og FTS-R-teknologi).

Alt behov for ferskvann skal dekkes gjennom avsalting av sjøvann som hentes fra henholdsvis 40 og 80 meters dyp i Sunnylvsfjorden. Det planlagte utslippet av renset avløpsvann skal skje på cirka 20 meters dyp i Sunnylvsfjorden, rundt to kilometer nord for planlagt sjøvannsinntak. Alt avløpsvann skal filtreres, samt UV- og Oxonbehandling av RAS-utslippsvann.

Utslippet fra lokaliteten oppgis å bli 4383 tonn/år for nitrogen, 458 tonn/år for fosfor og 4645 tonn/år for karbon. Rensegrad oppgis å bli 20 % for nitrogen, 60 % for fosfor og 70 % for karbon.

Planstatus

Fiskeridirektoratet påpeker at omsøkt lokalitet ligger innenfor et område regulert til masseutvinning/gruvedrift.

- Akvakultur er ikke i tråd med arealformålet. Men søknad om omregulering av området til akvakultur er under behandling, og Fjord kommune har gitt samtykke til at akvakultursøknaden kan behandles parallelt med reguleringsplanprosessen, skriver de.

Også Fjord Kommune har nylig meldt fra til fylkeskommunen i Møre og Romsdal at de ikke har innsigelser.

«Søknaden vart lagt ut til offentleg innsyn på Fjord kommune sin heimeside, og annonsert i Norsk lysingsblad og to lokale aviser. Svarfristen har gått ut 23. desember 2022 og ingen merknadar er mottatt.» skriver de i sin tilbakemelding.

Og de fortsetter med:

«Planane til World Heritage Salmon AS (WHS) om etablering av akvakulturlokalitet på land i Raudbergvika er Fjord kommune godt kjent med, og som det kjem fram av oversendinga frå dykkar har kommunen gjeve samtykke til behandling av akvakultursøknad parallelt med reguleringsplanprosessen då vi ser tiltaket som samstemt med kommunen sine planar og interesser. Andre forhold vil bli vurdert av kommunen i høve områdereguleringa. Fjord kommune har ikkje merknader til behandlinga av akvakultursøknaden utover dette.»