Søker om Matfiskanlegg på Mongstad

ABP Aqua Mongstad har søkt om å få etablere et matfisk og settefiskanlegg på Mongstad med samlet årsproduksjon på 44 800 tonn og en MTB på ca 30 000 tonn.

Publisert Sist oppdatert

ABP Aqua Mongstad er etablert med formål å bli en viktig aktør innen effektivt3 landbasert lakseproduksjon basert på en kombinasjon av gjennomstrømmingsteknologi og gjenbruk av vann (FTSR). ABP Aqua Mongstad AS er eid av eiendomsselskapet Asset Buyout Partners (ABP), som eier forsyningsbasen på Mongstad. Disse er igjen eid av det svenske eiendomsselskapet Balder.

ABP Aqua Mongstad AS disponerer et 150 daa stort industriområde som nylig er omregulert til akvakultur og har sendt søknad til Vestland fylkeskommunen om å etablere et anlegg for oppdrett av settefisk og matfisk av laks og ørret.

Søknaden gjelder en samlet årlig produksjon av 44 800 tonn, der 1800 tonn vil være settefisk og 43 000 tonn er matfisk.

Ståande biomasse vil være inntil 29 135 tonn i matfiskanlegget og inntil 762 tonn i settefiskanlegget.

Heile anlegget skal drives ved bruk av sjøvatn og avsaltet sjøvatn, og vil være uavhengig av egen ferskvannskilde.

Avløpet fra anlegget vil bli renset i et mekanisk avløpsrenseanlegg med utslipp på 30 meters dyp i den nordlige delen av anleggsområdet.

Den omsøkte nyetableringen vil skje på opparbeidet areal innenfor næringsområde på Mongstad, som i reguleringsplan vedtatt 16. juni 2022 av Alver kommune er satt av til blant annet landbasert akvakultur.

Oversiktsbilde av området der ABP Aqua Mongstad øsker å bygge.
Den omsøkte nyetableringen vil skje på opparbeida areal innenfor næringsområde på Mongstad, som i Alver kommunes reguleringsplan er satt av til blant annet landbasert akvakultur

Fra rogn til matfisk

Ifølge dokumentasjonsvedlegg til søknad om landbasert konsesjon for ABP Aqua Mongstad AS på Mongstad i Alver kommune, utarbeidet av Rådgivende biologer, skal anlegget omfatte hele produksjonssyklusen fra rogn til matfisk, og bestå av et smoltanlegg med RAS-teknologi som leverer fisk frem til 80 gram, og deretter FTS-R teknologi frem til 230 grams fisk som leveres videre til et matfiskanlegg. Matfiskanlegget skal bestå av fire moduler med temperaturstyring og gjenbruk av vann (FTS-R-teknologi), hver modul for produksjon av inntil 10.750 tonn matfisk fram til 6,1 kg. Fire moduler utgjør totalt 43 000 tonn rund fisk levert pr. år.

Produsere eget ferskvann

Alt ferskvann skal produseres ved avsalting av sjøvann som hentes fra 80 m dyp i Fensfjorden, og mengden er antatt til ca. 1.200 l/min. Samlet sjøvannsbehov i et fullt utbygd anlegg er på opp mot 2.200 m³/min, med et middel på 1.812 m³/min.

Alt sjøvann skal filtreres og desinfiseres med trykkfilter og UV i eget vannbehandlingsanlegg.

I matfiskproduksjonen benyttes kun sjøvann fram til levering av slakteklar fisk på ca. 6,1 kg.

Man tar sikte på 16 årlige innlegg på til sammen ca. 8,5 mill. øyerogn til klekkeriet.

Fisken flyttes videre internt i settefiskanlegget, som har 8 startforingsavdelinger, 4 påvekstavdelinger, 4 smoltavdelinger og 4 postsmoltavdelinger.

Smoltavdelingen planlegges til å produsere ca. 7,7 millioner smolt à 230 gram, som utgjør totalt ca. 1800 tonn.

Matfisk

Matfiskproduksjonen har 4 avdelinger 230 til 800 gram, 4 avdelinger 800 til 1900 gram, 4 avdelinger 1900 til 3700 gram og 4 avdelinger 3700 til 6000 gram. Matfiskproduksjonen planlegges til ca. 7,05 millioner fisk a. 6,1 kg, som totalt utgjør 43 000 tonn. De 16 årlige gruppene med smolt settes inn i matfiskanlegget og fordeles på 4 grupper med fisk à 450.000 stk. i hver av de fire modulene. I hver modul er fisken innom fire påfølgende saltvannsavdelinger. Fra hvert rogninnlegg leveres det etter omtrent 820 dager 440.000 stk. matfisk på over 6 kg.

Avløpet fra anlegget vil bli renset i et mekanisk avløpsrenseanlegg med utslipp på omtrent 30 m dyp rett nordøst for anleggsområdet på Mongstad, og planlagt sjøvannsinntak er plassert utenfor den sørøstlige delen av anleggsområdet på 80 meters dyp.

Kartskisse over anlegget til ABP Aqua Mongstad.

Settefisk

Dette skal produseres i et settefiskanlegg på anleggsområdet på Mongstad.

For å unngå potensielle virus og bakteriesmitte via ferskvannskilde planlegger ABP Aqua Mongstad AS at ferskvann til settefiskanlegget produseres fra filtrert og UV behandlet sjøvann, som deretter avsaltes med membranteknologi.

NVE har 24. februar 2021 konkludert med det ikke trengs noen videre vurdering etter vannressursloven for dette anlegget.

I vedlagte produksjonsplan er det lagt opp til produksjon av 7,7 mill settefisk på 230 gr, som tilsvarer en produksjon på 1800 tonn. For å ha ivareta noe fleksibilitet ift. antall og vekt søkes det her om et øvre antall på 9,2 mill. innenfor omsøkte produksjon på 1800 tonn.

RAS og FTS-R i smoltanlegg

Smoltanlegget planlegges basert på resirkuleringsteknologi (RAS) for produksjon av smolt frem til 80 gram og deretter FTS-R frem til 230 gram. Alt inntaksvann til ferskvannsfasen baseres på avsalting av sjøvann gjennom et membranfilter. Dette vannet vil være tilstrekkelig renset, men det vil i tillegg bli UV-behandlet. I produksjonskarene blir vannet oksygenert med standard oksygeneringsanlegg, og det etableres anlegg for nødoksygenering som backup.

RAS-modulen i systemet består av mekanisk filtrering i trommelfilter med duk på 60 μm, et biofilter med moving beds, påfølgende protein-skimming og ozonering. Systemet er testet og dokumentert i samarbeid med Veterinærinstituttet og Universitetet i Nordland (tidligere Høyskolen i Bodø).

Avløpet fra FTS-R delen av smoltanlegget vil filtreres i trommelfilter med duk på 60 μm. Slam fra det mekaniske renseanlegget behandles i et eget slamhåndteringsanlegg.

RAS-teknologien har de siste årene etablert seg som anerkjent teknologi for smoltanlegg for ferskvannsfase. Problemene relatert til massedød i RAS-anlegg er først og fremst relatert til anlegg som bruker brakkvann og sjøvann. I RAS-anlegg som kun bruker ferskvann, slik som planlegges i dette anlegget, anses risikoen for massedød ved H2S som lite aktuelt. Med rett design og ikke minst kyndig drift av prosessanlegg vil RAS-baserte smoltanlegg være tilstrekkelig sikre.

Hybrid gjennomstrømming (FTS-R) i matfiskanlegget

ABP Aqua Mongstad ønsker å nytte seg av FTS-R teknologi, da dette etter søkers mening fremstår for dem som den mest optimale teknologien for produksjon av postsmolt og matfisk, fordi man da får redusert den totale tilførte vannmengden til et nivå der det er kost-nytte forsvarlig å temperere vannet i alle oppdrettskarene. Dette gjelder spesielt i dette tilfellet der en har tilgang på overskuddsvarme fra prosessindustrien på Mongstad. Dette gjøres ved at det etableres CO2 lufter til hvert kar som holder nivået for CO2 holdes under myndighetskrav, samtidig som det reduserer vannbehovet til 40 % av ren gjennomstrømmingsteknologi.

I det planlagte FTS-R systemet vil alt inntaksvann bli filtrert til 200 μm og UV behandlet med 220 mj/cm². I karet blir det oksygenert med standard oksygeneringsanlegg, samt at det også her blir et anlegg for nødoksygenering som backup. Alt inntaksvann til avdelingen behandles i et energianlegg for korrekt temperering ved hjelp av avløpsvekslere og temperaturvekslere. Det vil ikke være behov for varmepumper da her er tilgjengelig overskuddsvarme fra nærliggende industri.