Nytt dyrehelseregelverk og hva det betyr for akvakultur

Det nye dyrehelseregelverk som ble innført 29. april 2022 innebærer noen endringer for akvakulturnæringen.

Publisert Sist oppdatert

Mye som før, men noen endringer

I første omgang videreføres store deler av det tidligere fiskehelseregelverket. Det vil gjelde sammen med det nye dyrehelseregelverket.

Oversikt over hvilke forskrifter på fiske- og dyrehelseområdet som oppheves og erstattes.

Oversikt over forordninger som gjelder for akvakultur

Regelverket for fiskevelferd, mattrygghet og biprodukt er uendret.

Med det nye regelverket får noen godkjenninger, tillatelser og pålegg fra Mattilsynet endret hjemmel i regelverket.

Nytt dyrehelse-regelverk

  • Et nytt dyrehelseregelverk ble innført i Norge 29. april 2022.
  • Regelverket er felles for landdyr, fisk og andre dyr som lever i vann.
  • Det retter seg mot alle som eier eller på annen måte tar vare på eller har ansvar for et dyr.
  • Det nye regelverket legger mer vekt på forebyggende tiltak og peker tydeligere på ansvaret for den som eier eller har ansvar for dyr (driftsansvarlige).
  • Regelverket er omfattende og til dels komplekst, og det blir en rekke endringer for mange dyreeiere.
  • Mattilsynet jobber derfor mye med veiledning til de nye reglene i tiden fremover.

Les mer om dyrehelseregelverket

Vil ta tid å få alt på plass

Fram mot sommeren jobber Mattilsynet med den praktiske gjennomføringen av de nye forskriftene i egne systemer.

Tilsynet medS fiskehelse vil derfor i tiden fremover ha mye innslag av veiledning, slik at endringene blir godt kjent for de som er berørt.

Noen av endringene vil også innebære at f.eks. enkelte godkjenninger vil ta noe mer tid på grunn av mer saksbehandling.

Mer om de viktigste endringene

Under finner du informasjon om de viktigste endringene. Utfyllende informasjon kommer etter hvert som det blir klart.

Endringer for akvakulturanlegg

Alle godkjente akvakulturanlegg skal ha en biosikkerhetsplan

Godkjenning av akvakulturanlegg i to trinn og nye krav til søknaden

Endringer for transport av fisk

Skifte av vann ved transport av fisk i brønnbåt

Brønnbåter: Vask og desinfeksjon ved kippkjøring

Godkjenning og biosikkerhetsplan for fartøy som behandler eller håndterer fisk om bord

Endring sykdomshåndtering

Meldeplikt for listeførte sykdommer på oppdrettsfisk og andre akvatiske dyr

Helseovervåkning for akvakulturdyr i anlegg

Mattilsynet skal risikoklassifisere akvakulturanlegg med hensyn til fiskehelse og ha risikobasert overvåking