Frisk Fisk 2022:

Hjertemorfologi hos laks. Mens hjerte på bilde A (fra vill-laks) og B (fra oppdrettslaks) framstår som relativt normale, vurderes hjertefasong i bilde C og D som avvikende. Prosjektet søker å finne verktøy for objektiv, kvantitativ vurdering av slike avvik. Dette skal brukes til å beskrive betydning av avvik, samt årsaksforhold med håp om å forebygge nedsatt hjertehelse.
Hjertemorfologi hos laks. Mens hjerte på bilde A (fra vill-laks) og B (fra oppdrettslaks) framstår som relativt normale, vurderes hjertefasong i bilde C og D som avvikende. Prosjektet søker å finne verktøy for objektiv, kvantitativ vurdering av slike avvik. Dette skal brukes til å beskrive betydning av avvik, samt årsaksforhold med håp om å forebygge nedsatt hjertehelse.

Langsom smoltproduksjon reduserer morfologiske avvik på laksehjertet

Hvorfor har oppdrettslaksen så avvikende hjertefasong og hva er konsekvensene? Spørsmålet stilte forsker Ida Beitnes Johansen fra NMBU under Frisk Fisk-konferansen i Bergen.

Publisert Sist oppdatert

Hun slo fast at en økende dødelighet av laks sent i tilvekstfasen i sjø representerer et alvorlig velferdsproblem og medfører årlige økonomiske tap anslått til over 15 milliarder norske kroner.

- Plutselig stressrelatert dødelighet av fisk rett før slakt er spesielt problematisk med tanke på investeringen som allerede er lagt ned i denne fisken. Det hele har jo også et etisk side, sa Johansen.

Hun fortalte at underliggende årsaker til dødeligheten er i stor grad ukjente, men at hjertelidelser og sirkulasjonsforstyrrelser blir stadig oftere observert i forbindelse med dødelighet etter stressende intervensjoner som f.eks ikke-medikamentelle avlusinger.

Ida Beitnes Johansens forskning antyder at det kan være lurt å ikke gjøre settefiskproduksjonen så kort og intensiv som den ofte har blitt.
Ida Beitnes Johansens forskning antyder at det kan være lurt å ikke gjøre settefiskproduksjonen så kort og intensiv som den ofte har blitt.

- Det er også bred enighet om at hjertesykdom generelt er et økende problem i norsk lakseoppdrett. Det rapporteres stadig om varierende grader av avvikende hjerteform og oppdrettslaks har generelt mindre og rundere hjerter enn villaks, sa hun.

Årsakene til avvikende hjertemorfologi hos oppdrettslaks er ukjente. Det er også uvisst i hvilken grad avvikende morfologi påvirker hjertefunksjon og kan forklare sirkulasjonssvikt og dødelighet i forbindelse med stressende intervensjoner.

- For å fylle disse kunnskapshullene har vi undersøkt om intensiv smoltproduksjon kan kompromittere normal adaptiv utvikling av smolthjertet og om dette kan forplante seg til avvikende hjerteform, fysiologisk funksjon, og sårbarhet for stress-relatert dødelighet senere i livet, sa hun.

Morfologiske hjerteavvik hos oppdrettslaks. Hentet fra Johansens presentasjon.
Morfologiske hjerteavvik hos oppdrettslaks. Hentet fra Johansens presentasjon.

Noe av det forskerne har klart å vise er at fisk som er produsert intensivt har mer avvikende hjertemorfologi enn fisk som er produsert langsomt.

- Foreløpige undersøkelser tyder også på at avvikende hjertemorfologi i intensivt produsert fisk er forbundet med endret hjertefunksjon. Avvikende hjertemorfologi er igjen forbundet med redusert diastolisk funksjon, sa hun.

Disse foreløpige funnene tyder ifølge forskeren på at en mer langsom smoltproduksjon kan redusere graden av morfologiske avvik på hjertet og kanskje også hjerte-relatert dødelighet sent i livet.

- Ved å gi laksen bedre tid i settefiskanlegget får de hjerter som ligner mer på villakshjerter, konkluderte hun

Fra salen ble det påpekt at en vill parr i elv vil sesongmessig kunne ha det ganske så varmt – og dermed vokse raskt. Vedkommende spurte som det kunne være visse perioder i settefiskfasen det kunne være godt at fisken fikk ro. Det var ikke Johansen helt avvisende til.

- Det er et godt spørsmål. Det vil være ganske omfattende å teste ut hvilke faser det er viktig å begrense tilvekst, men det vi vet er at avviket med bulbus (at vinkelen mellom den horisontale aksen mellom hjertekamrene bulbus og ventrikkelen er økt hos dødfisk) skjer ca. 700 døgngrader etter klekking. Andre avvik ser vi senere, men før smoltifisering. Så det er mulig man kan begrense det til en viss periode der man ikke pusher for hardt, sa Johansen.