Erik Staurset Andresen (t.v.) og Bjarte Aambø, fotografert i forbindelse med den fire dager lange rettssaken i Sogn og Fjordane Tingrett.

En prinsipiell sak for landbaserte anlegg

- Forskriftsteksten gir ikke rom for en slik innskrenkende tolkning som staten la opp til i omgjøringsvedtaket.

Publisert Sist oppdatert

Advokatfirmaet Øverbø Gjørtz kunne tidligere i måneden meddele at de på vegne av Losna Seafood hadde vunnet rettssaken mot Staten, ved Nærings- og fiskeridepartementet, om gyldigheten av omgjøringsvedtak for tillatelse til landbasert oppdrett.

Les dommen her

Saken dreier seg om klassifisering av et landbasert oppdrettsanlegg i Solund kommune.

- Kjernen i saken var om Losna Seafoods anlegg slik det var beskrevet i søknaden ville være «på land» i akvakulturlovens forstand. Det var enighet om at etableringen av anlegget ville skje innenfor kystkonturene på et privateid landområde. Staten mente at anlegget ville ha for stor tilknytning til sjøen gjennom bruken av sjøvann til at anlegget kunne anses å være «på land» etter den nye tildelingsbestemmelsen, forteller advokat og partner i Øverbø Gjørtz, Eirik Staurset Andresen til LandbasedAQ.

Saken gikk for Sogn og Fjordane Tingrett i slutten av september. Dom ble gitt tidligere i november, hvor Losna Seafood fikk medhold i sin påstand – og Nærings- og fiskeridepartementets omgjøringsvedtak ble kjent ugyldig.

Inn i en 410 meter lang fjellhall skal Losna Seafood bygge landbasert oppdrett.

Samme bruken av sjøvann som andre landbaserte anlegg

Andresen var en av advokatene fra Øverbø Gjørtz som representerte Losna Seafood.

- Argumentene for at departementets vedtak var ugyldig var at Losnas anlegg hadde den samme bruken av sjøvann som et hvilket som helst annet anlegg på land. Anlegget skulle etableres på tørt land. Vurderingen av grensen mellom land og sjø må ta utgangspunkt i anleggets ytterpunkt og ikke ut fra en isolert vurdering av om en produksjonsenhet befinner seg i vann i et kunstig basseng på land. Forskriftsteksten gir ikke rom for en slik innskrenkende tolkning som staten la opp til i omgjøringsvedtaket, påpeker Andresen.

På nettsiden til advokatfirmaet ble saken beskrevet å være av prinsipiell betydning for landbasert oppdrettsnæring.

- Vi har hele tiden ment at Losna Seafoods anlegg er på land i henhold til laksetildelingsforskriften slik regelverket er utformet. Om departementet mente å gi ordlyden et annet meningsinnhold må det skje gjennom en forskriftsendring. Hensynet til borgernes forutberegnelighet og innretning etter ordlyden slik den fremgår av regelteksten er sentralt, avslutter Andresen.

Det har blitt gjort kjent at staten ikke kommer til å anke saken.