Camilla Bergby, advokat i advokatfirmaet Thommessen. Her under AqKva-konferansen tidligere i år.
Camilla Bergby, advokat i advokatfirmaet Thommessen. Her under AqKva-konferansen tidligere i år.

Slik kan oppdretterne få fradrag for settefiskanlegg

Camilla Bergby i advokatfirmaet Thommessen tror ikke investeringer i settefiskanlegg vil gjøres direkte av matfiskselskapene i tiden fremover.

Regjeringen la i mars frem sitt reviderte forslag til grunnrenteskatt på havbruk, der de blant annet foreslår å justere skattesatsen til 35 prosent, og øke bunnfradraget til 70 millioner kroner.

Under punkt 5.7 fradrag i proposisjonen fra regjeringen blir det skrevet at «Fiskeridirektoratet mener at det bør vurderes om det kan gis fradrag for drift og investeringer oppstrøms og nedstrøms i produksjonskjeden, i første rekke knyttet til settefiskproduksjon og videreforedling. Dersom man tillater dette, vil reguleringen i større grad enn det opprinnelige forslaget legge til rette for innovasjon».

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (SP) håper på et bredt forlik i Stortinget for forslaget om grunnrenteskatt.
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (SP) håper på et bredt forlik i Stortinget for forslaget om grunnrenteskatt.

Camilla Bergby, advokat i advokatfirmaet Thommessen har sett på ordlyden når det gjelder å kunne få fradrag for investeringer i settefiskanlegg. Hun er tydelig på at man for det første må se på om settefiskanlegget eies av et eget konsernselskap som ikke grunnrentebeskattes.

- Dersom dette er tilfelle, behandles investeringen på vanlig måte, dvs. avskrives innenfor ordinært skatteregime. Kjøp av settefisk vil være fradragsberettiget i grunnrente-selskapet. Salgsprisen ved salg av settefisk må settes til en markedsmessig internpris, som da inkluderer et påslag, forklarer advokaten.

Ikke umiddelbart fradrag

Dersom investeringen i settefiskanlegget gjøres direkte av grunnrenteselskapet, påpeker hun at dette selskapet ikke får umiddelbart fradrag for hele kostnaden.

- Grunnrenteselskapet får imidlertid fradrag for avskrivninger av settefiskanlegget i grunnrenteinntekten. I proposisjonen legges det også opp til at grunnrenteselskapet ikke kan beregne et markedsmessig påslag på smolten som holdes utenfor grunnrenteinntekten.

Her viser hun til ordlyden: "Det er imidlertid ikke praksis for å kalkulere internpriser mellom virksomhetsområder i samme selskap for skatteformål".

- Tatt i betraktning at grunnrenteselskapet ikke vil få umiddelbart fradrag for investeringskostnaden til settefiskanlegg og heller ikke kan få holdt et markedsmessig påslag på smolten utenfor grunnrenteregimet, har vi vanskeligheter for å se for oss at investeringer i settefiskanlegg vil gjøres direkte av matfiskselskapet/grunnrenteselskapet fremover, sier hun avslutningsvis.