Illustrasjon over hvordan Sjømatstaden er tiltenkt utformet.
Illustrasjon over hvordan Sjømatstaden er tiltenkt utformet.

Sjømatstaden Stad, Kalneset

Fakta om anlegget

Landbasert matfisk- og settefiskanlegg for laks

Lokalisert: Kalneset i Stad kommune

Type: RAS/hybrid gjennomstrømming

Produksjonskapasitet: 15 000 tonn

Sjømatstaden ble til i møte mellom familiebedriftene Eide Fjordbruk og Kvernevik, og er etablert med formål om å legge til rette for en næringsklynge som omfatter virksomheter knyttet til sjømatproduksjon, forskning og kontorplasser for marine næringer, samt å bli en viktig aktør innen effektiv landbasert og sjøbasert lakseproduksjon basert på en kombinasjon av gjennomstrømmingsteknologi og gjenbruk av vann (GBA) på land på Kalneset samt drift i et lukket anlegg i sjø.

Nærings- og kaiområdet på Kalneset i Stad kommune ble tidligere benyttet til utskiping av olivin fra Lefdal gruve. Denne aktiviteten ble lagt ned i 2009, og siden da har området vært lite i bruk.

Sjømatstaden AS har til behandling hos sektormyndighetene en søknad om etablering av et landbasert resirkuleringsanlegg (RAS I) for smolt og gjenbruksanlegg (GBA) for postsmolt og matfisk for laks, med en samlet årlig produksjon på 15.000 tonn på Kalneset i Stad kommune.

- Dette er relativt store mengder oppvarmet sjøvann som i dag blir sendt på fjorden. Dette oppvarmede sjøvannet skal brukes i produksjon av postsmolt. Overføring av oppvarmet sjøvann vil gå enten ved sjøledning eller borehull i fjell.

Kalneset i Stad, der Sjømatstaden bl.a. vil anlegge landbasert lakseoppdrett.
Kalneset i Stad, der Sjømatstaden bl.a. vil anlegge landbasert lakseoppdrett.