Salmon Evolution har nylig gjennomført et testslakt ved Vikenco som ifølge selskapet bekrefet at fisken er på god vei også når det kommer til smak, tekstur, fett og farge.

Salmon Evolution:
Har gjennomført første testslakt

Salmon Evolution har kommet med sin andrekvartalsoppdatering.

Publisert Sist oppdatert

Av høydepunkter fra kvartalet trekker selskapet frem at de har hatt en sterk første batch med en biologisk ytelse med vekst som overstiger godt forventninger.

Den 26. mars 2022 fullførte selskapet sitt første smoltutsett på Indre Harøy, med ca. 100 000 smolt med en snittvekt på rundt 300 gram. Per 30. juni hadde fisken nådd en gjennomsnittsvekt på rundt 1,5 kilo, noe som var betydelig over selskapets forventninger.

- Den sterke ytelsen har fortsatt inn i tredje kvartal og fisken har nå en gjennomsnittsvekt på rundt 2,3 kilo, noe som bekrefter at vi er i rute for første slakting i Q4 2022, fortalte CEO Håkon Andre Berg under presentasjonen.

Oversikt over produksjonsdata for Salmon Evolution
Vekstkurver for fisken per Q2 2022

Han la til at de sikter mot en snittvekt på fisken som ligger rett under 5 kg (HOG).

I perioden har man også gjennomført en omfattende kvalitetstesting som ifølge dem selv bekreftet god filetkvalitet og "utmerket smak".

De har også lansert en utvidelsesplan for Nord-Amerika og et økende langsiktig produksjonsmål til 100 000 tonn.

Det er også blitt gjennomført en rettet emisjon på 300 millioner kroner for å delfinansiere den planlagte fase 2-utbyggingen på Indre Harøy og utvidelse av smoltanlegget.

- Tilgjengelig likviditet er per 30. juni på 762 millioner kroner, inkl. ubenyttede kredittfasiliteter, fortalte CFO, Trond Håkon Schaug-Pettersen .

Testslakt

Etter andre kvartals utløp har man fullført det andre store smoltutsettet på Indre Harøy, på ca. 230 000 smolt med en gjennomsnittsvekt på ~125 gram.

CEO Håkon André Berg presenterer andrekvartalsresultatet til Salmon Evolution

Per 15. august hadde parti to en gjennomsnittsvekt på rundt 235 gram, noe som tilsvarer en veksthastighet høyere enn det som ble observert for parti en i samme tidsperiode.

Man har også gjennomført et begrenset prøveslakt på Vikenco i forkant av første kommersielle slakting.

- I juni gjennomførte vi en omfattende kvalitetstesting med meget positive resultater, som bekreftet god fiskehelse og filetkvalitet, fast kjøtttekstur, fin og jevn rød kjøttfarge. Det var ingen kjønnsmodningsproblemer og utmerket laksesmak, sa Berg.

På spørsmål fra salene rundt fôrfaktor og dødelighet i batch 1 var han noe vag.

- Fôrfaktoren er det vanskelig å gi konkrete tall på før vi har produsert fisken ferdig, men så langt ser det imponerende bra ut. Dødeligheten er også lav, et par prosent, sa han.

Alle bygninger og konstruksjonsanlegg på Indre Harøy er nå ferdigstilt. De resterende byggearbeidene er i hovedsak knyttet til installasjon av utstyr og rør samt systemintegrasjon.

- Per i dag holder vi fisk i to av fiskekarene. I løpet av de kommende månedene vil vi gradvis sette de resterende tankene i drift etter utsetting av nye smoltpartier og overføring av eksisterende partier til nye tanker.

Forsinkelser i byggingen

Berg fortalte det for tiden er noe lavere produktivitet på byggeplassen, som de forventer vil forskyve den endelige ferdigstillelsesdatoen fra Q4 2022 til Q1 2023.

- Dette skyldes delvis at vi har opplevd mangel på relevant personell og noe lengre ledetider på noe av utstyret enn forventet. Vi forventer imidlertid ingen endringer i produksjonsplanen på dette tidspunktet på grunn av den innebygde fleksibiliteten i løpet av opptrappingsfasen. Vi har per i dag mer kapasitet i tankene enn vi bruker, sa han.

Produksjonsplanen til selskapet

Med fase 1 som nå nærmer seg ferdigstillelse og gjenværende byggearbeid fokusert på rør, utstyrsinstallasjon og systemintegrasjon, forventes investeringsintensiteten å gå betydelig ned i løpet av de kommende månedene.

- Etter forventet endring i endelig ferdigstillelsesdato fra 4. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023 samt en lavere produktivitet på byggeplassen, forventer vi nå full fase 1-capex på om lag 1.500 millioner kroner sammenlignet med tidligere estimat på 1.400 millioner kroner, sa Berg.

Med første slakting nå bare noen måneder unna, har selskapet de siste kvartalene intensivert sitt kommersielle fokus. Selskapet har en avtale om slaktetjenester med Vikenco.

- Vikenco ligger kun 10 kilometer fra Indre Harøy, noe som tilrettelegger for kostnadseffektiv logistikk. I tillegg sikrer avtalen med Vikenco at Salmon Evolution vil dra nytte av slaktekostnader i industriskala fra dag én, i stedet for å bygge intern slaktekapasitet i en suboptimal skala. Som en del av den kommersielle strategien jobber selskapet også med hvordan vi skal posisjonere produktet vårt i markedet, noe som gjenspeiler en antatt førsteklasses kvalitet og samsvar med våre verdier, skriver selskapet i børsmeldingen.

Utvidelser til Nord-Amerika

I løpet av andre kvartal startet Salmon Evolution en prosess med sikte på å utvide oppdrettsvirksomheten til Nord-Amerika og samtidig øke produksjonskapasitetsmålet til 100 000 tonn HOG innen 2032.

- Selskapet evaluerer for tiden utvalgte identifiserte potensielle produksjonslokaliteter i Nord-Amerika. For å lette denne ekspansjonen har selskapet etablert et dedikert team med både interne og eksterne ressurser. I tillegg er selskapet i prosess med å innlemme en amerikansk selskapsstruktur under fullt eierskap, sa Berg og fortalte også at de allerede har sikret seg rettigheter til noen potensielle siter på den amerikanske vestkysten.

Slik skal selskapet komme seg opp i 100 000 tonn

De neste 3-6 måneder

Fra salene ble det også spurt om hva som er CEO Bergs største bekymringer innen produksjonen for de neste 3 til 6 måneder.

- Det blir veldig viktig at fisken presterer bra frem til slakt. Nå kommer tettheten til å øke, og vi må sikre at all fisken henger med i fôringen. Så skal vi nå i høst starte å flytte på noe av fisken for ¨å ta i bruk hele anlegget, og da må vi ta i bruk systemer som per nå ikke har blitt testet, sa han.

CEO Håkon André Berg og CFO Trond Håkon Schaug-Pettersen under Q2-presentasjonen

Salmon evolution indre harøy salmon evolution indre harøy q2 regnskap