Landanlegget i dag på Tomma i Nesna kommune.

Nordnorsk satsing på settefisk av torsk

KIME Akva og Tomma Rensefisk går sammen om å produsere settefisk av torsk i Nesna kommune.

Publisert Sist oppdatert

KIME Akva AS ble etablert i 2020 og har hovedkontor på Finnsnes i Midt-Troms. Selskapet driver med torskeoppdrett i Nord-Norge, og på lokaliteten Forså i Ibestad i Troms drifter de foreløpig den eneste torskelokaliteten nord for Helgeland.

For å lykkes med satsingen og produksjonsmålene, har selskapet jobbet bredt for å finne en samarbeidspartner innen settefiskproduksjon. Per mars 2023 er det 13 ansatte i selskapet.

Administrasjon i KIME Akva: F.v: Einar Svendsby (kvalitetsleder), Stefan Paulsen (lokalitetsutvikler og samfunnskontakt), Åsta Sortland (økonomileder), Joakim Jensen (teknisk leder), Egil Olsen (driftsleder lokalitet), Ørjan Jensen (daglig leder)

To kompetansemiljøer

Tomma Rensefisk AS har tidligere produsert steinbit før selskapet begynte med rensefisk for laksenæringen i 2016. Selskapet har sju ansatte ved Husby på Tomma i Nesna kommune.

- Vi er svært glade for å endelig kunne lansere samarbeidet mellom KIME Akva, Tomma Rensefisk AS og Nesset AS, sier Johan Munch-Ellingsen, produksjonsleder settefisk i KIME Akva. Bruken av rensefisk har den siste tiden gått ned i laksenæringen og da passer det perfekt å kunne ta i bruk fasilitetene og den kompetansen på marin fisk som Tomma Rensefisk har etablert over lang tid. To kompetansemiljøer går nå sammen i å søke fylkeskommunen om artsendring og vil i neste omgang søke om å oppskalere driften slik at den passer KIME Akvas behov i Nord-Norge, sier Munch-Ellingsen.

KIME Akva går inn som majoritetseier og vil sikre fortsatt drift og forhåpentligvis skape flere arbeidsplasser på anlegget i tiden som kommer.

- Det viktige nå er å få komme i gang og at alle ansatte blir godt ivaretatt og forberedt på det som skal skje, sier Anders Bergvik, daglig leder i Tomma Rensefisk. Vi gleder oss og har tro på at samarbeidet med KIME Akva gir oss en trygghet om drift i lang tid fremover. Nå venter vi på at den nye reguleringsplanen for Husby blir ferdig behandlet i kommunen. Da skal vi søke om å utvide produksjonen med nye store utekar, nytt topp moderne renseanlegg og muligheten til å produsere opp til 200 gram settefisk. En spennende tid, sier en smilende Bergvik.

Avgjørende for ny satsing

Røktere Iryna Johansen og Julia Solbakken steller med fisken.
Johan Munch-Ellingsen (produksjonsleder settefisk i KIME Akva) og Anders Bergvik (daglig leder i Tomma Rensefisk) gleder seg til å komme i gang med den nye satsingen.

Johan Munch-Ellingsen sier samarbeidet med Tomma Rensefisk vil gi forutsigbare settefiskleveranser til selskapet fra 2024. Han sier også at avlsprogrammene for torsk har vært avgjørende for den nye satsingen i næringen.

- Uten avlsprogrammene til Nofima og Havlandet Marin Yngel i Florø, hadde ikke torskeoppdrett vært interessant i dag, sier Munch-Ellingsen. En ting er all den erfaring som disse aktørene har opparbeidet seg over mange år, men det biologiske resultatet av programmene har gitt oss en fisk som trives i merd, vokser 30-40 prosent raskere enn villfisk og har mye mindre deformiteter og helseutfordringer enn dersom vi skulle ha brukt egg fra villfisk, avslutter Munch-Ellingsen.

KIME Akva har også signert intensjonsavtaler med Nofima og Akvaplan-niva i Tromsø og det nye forskningsanlegget FISK på Kraknes er snart i drift. Her skal befruktet rogn fra Nofima klekkes og yngelen skal startfôres og bli tilvent tørrfor. Ved 2 grams størrelse skal yngelen transporteres til påvekstanlegget på Tomma i Nesna kommune. Første fase av verdikjeden er dermed i ferd med å komme på plass for selskapet.

Trenger forutsigbarhet

Gyteklar stamfisk hos Nofima i Tromsø.

KIME Akva har som mål å ha over 30 ansatte i Nord-Norge ved utgangen av 2023. Nye arbeidsplasser og ringvirkninger vil være avhengig av lokalitetsklareringer i tiden fremover. På Nord-Vestlandet og i Trøndelag har man kommet lengre i tilrettelegging for torskeoppdrett enn i Nord-Norge, og det er viktig at også nord-norske initiativ får komme skikkelig i gang.

Ørjan Jensen sier samarbeidsavtalene knyttet til settefiskproduksjonen for KIME Akva er viktig og sentral i utviklingen av virksomheten, men at det fortsatt gjenstår mye i å bygge en ny næring.

- Som torskeoppdretter er vi avhengig av forutsigbare rammebetingelser, samt kontinuitet og kontroll på produksjon i sjø, sier Jensen. For KIME Akva vil to eller flere årlige sjøutsett gi oss mulighet til å levere fisk gjennom hele året og samtidig nyttiggjøre oss av kapasitetene vi får gjennom settefisksatsingen på Tomma og avtaler med hvitfiskindustrien på land.

Han påpeker også at lokalitetsarbeidet er krevende, både som følge av begrenset arealtilgang i sjø, men også på grunn av at rammene rundt produksjon av en ny art som foreløpig ikke er entydig definert.

- Vi har likevel stor tro på fortsatt vekst, og vi ser at næringen i lag med Havforskningsinstituttet og forvaltningen nå finner gode løsninger for å ytterligere redusere risiko for kjønnsmodning og rømming. Det er sterke politiske føringer for å legge til rette for nye arter og Nord-Norge har en stor og egnet kystlinje. Det er vårt ansvar å drive miljømessig forsvarlig, så ser vi frem til at forvaltningen gir oss den nødvendige drahjelpen som kreves for å lykkes med satsingen, avslutter Jensen.

Selskapet har foreløpig fem lokalitetssøknader til behandling i Nordland og Troms og Finnmark.