Helgeland Miljøfisk er ett av 22 selskap som har inne søknad om landbasert matfisktillatelse for laksefisk.
Helgeland Miljøfisk er ett av 22 selskap som har inne søknad om landbasert matfisktillatelse for laksefisk.

Se oversikt: Disse selskapene har søkt om tillatelser på land

Rett før jul trakk Nærings- og fiskeridepartementet opp håndbremsen for nye søknader til landbasert oppdrett av laks og ørret. Men allerede innkomne søknader skal behandles. Her kan du se hvilke selskaper det gjelder.

Publisert Sist oppdatert

Den 20 desember kom nok en "bombe" fra regjeringen. Nærings- og fiskeridepartementet kunngjorde at de innfører en midlertidig stans i muligheten til å søke om tillatelser til akvakultur på land. Stansen vil gjelde til et nytt regelverk for akvakultur på land er på plass, men i minimum 6 måneder.

Bakgrunnen for den midlertidige stansen er at det foreligger en rekke søknader om, og er gitt tillatelser til, konsepter med nær tilknytning i sjø. Dette utfordrer ifølge departementet regelverkets klare skille mellom akvakultur i sjø, og akvakultur på land, og viser etter deres mening en teknologisk utvikling som ikke var forutsatt ved innføringen av dagens regelverk for akvakultur på land.

Les: Regjeringen stopper muligheten til å søke om landbaserte tillatelser

Før rystelsene etter sjokket helt hadde lagt seg var det en del usikkerhet om hva dette gjaldt, men overfor LandbasedAQ presiserte statssekretær i NFD, Kristina Sigurdsdottir Hansen at den midlertidige stansen gjelder for både stamfisk, settefisk og matfisk av laks, ørret og regnbueørret - men ikke for f.eks. anlegg for torsk og rensefisk.

LandbasedAQ har også fått bekreftet i ettertid at stansen gjelder for søknader om nye tillatelser på land. Utvidelse eller endring av tildelte tillatelser på land er ikke omfattet av stansen.

Hansen opplyste samtidig at det hos fylkeskommunene nå ligger 21 søknader om tillatelser til akvakultur av matfisk og settefisk på land til behandling.

- Over halvparten av disse er såkalte gjennomstrømmingsanlegg eller en kombinasjon av RAS og gjennomstrømming, og flere søker om både produksjon av settefisk og matfisk. Flest søknader ligger til behandling hos Vestland fylkeskommune. Samlet sett søkes det om en total årlig produksjon på om lag 591 000 tonn fisk, sa hun.

Vi har spurt de ulike fylkeskommunene - som er det nivået som behandler søknadene, hva de har av tillatelser til behandling.

Tallene vi har fått opplyst der avviker noe fra sum-tallet som departementet oppga. Vi har fått opplyst 22 nye søknader om tillatelser til matfiskanlegg og en konvertering fra laks til yellowtail. For settefiskanlegg er søknadsmengden også 22. Men her er en stor majoritet i kategorien "ikke nye" men som gjelder utvidelser og endring av eksisterende anlegg. Og i denne kategorien kan det altså fortsette å komme inn nye søknader uavhengig av den midlertidige stoppen.

I sum har vi fått opplyst søknader til 384 150 tonn MTB landbasert matfisk. Det er i tillegg inne søknader for 89 347 tonn årlig produksjon. Om vi sier at årlig produksjon vil være ca. det dobbelte av MTB (her kan det variere stort etter hvordan man legger opp produksjonen) så kommer vi til en total på ca. 430 000 tonn MTB for landbasert matfiskproduksjon, som det er søknader til behandling på. For settefisk har vi tall på ca. 38 000 tonn MTB, men her må det presiseres at vi ikke har fått opplyst MTB på settefisk fra Vestland Fylkeskommune, som er den som har flest slike søknader til behandling. Se og så fotnote til tabell.

PS! På mobil sees tabellen best om du vender mobilen til "liggende format".

Oversikt over søknader til landbasert oppdrett av laks, ørret og røye til behandling hos fylkeskommunene før søknadsstoppen ble innført.

FylkeSettefiskType *)SettefiskMatfisk MTBMatfisk - årlig produksjon
Troms og FinnmarkGrieg Seafood, lokalitet 10665 Adamselv, Lebesby kommune– biomasseutvidelse settefisk 1995 tonn MTB til 4995 tonn MTB (under behandling)SF3 000
Langnes Laks AS, ny lokalitet Langnes, Alta kommune – settefisk laks 20 000 tonn MTBSF20 000
Cermaq Norway AS, ny lokalitet Veines, Hasvik kommune – ny lokalitet settefisk 15 millioner/ 4000 tonn MTBSF4 000
Nordland 1)Fish Farm International AS - lokalitet Verholmen: 19087 tonn årlig produksjon.M19 087
Helgeland Miljøfisk AS – lokalitet Toftøya: 40 000 tonn årlig produksjon.M40 000
Vesteraalens Innovasjon AS – lokalitet Sigerfjord Marine: 150 tonn årlig produksjon, (skal drives forskning på et utvalg av arter på lokaliteten, bla matfisk av laks).M150
LetSea AS – lokalitet Horvnes: 110 tonn årlig produksjon.M110
Ballangen Smolt – lokalitet Ballangsleira: 1100 tonn årlig produksjon.SF1 100
Holmøy Settefisk AS – lokalitet Holmen 7500 tonn årlig produksjon.SF7 500
TrøndelagKvidul AS – Omsøkt MTB 13 000 tonnM13 000
Eco Seafood AS – Omsøkt MTB 17 300 tonnM17 300
Møre og Romsdal 2)Hofseth Aqua AS i Fjord KommuneM54 600
Salfjord AS i Aure kommuneM21 000
Sætre Matfisk AS i Vestnes kommuneM3 900
Averøy Seafood i Averøy KommuneM30 000
Vestland 3)ABP Aqua Mongstad, Alver, MongstadM43 000
Alsaker Fjordbruk, Tysnes, NedrevågeM100 000
BioFish AquaFarms, Kvam, LjonesvågenM2 200
Havlandet, Kinn,M10 000
Blom Salmon, Øygarden, OksnesetM/SF30 000
Bulandet Miljøfisk, Fjaler, LutelandetM/SF30 000
Sjømatstaden Stad, KalnesetM/SF15 000
Atløy båt og marina, Askvoll, NaturaSF-
Barlindbotn Settefisk, Florø, BarlindbotnSF-
Barlindbotn Settefisk, Bremanger, BreivikaSF-
Erko Settefisk, Stord, SagvågSF-
Firda Seafood, Gulen, MjånesetSF-
Firda Settefisk, Bremanger, BotnaneSF-
Havlandet, KinnSF-
Mowi, Kinn, HaukåSF-
Mowi, Kvinnherad, ØyerhamnSF-
Osland Settefisk, Høyanger, SørebøSF-
Sol Smolt, Solund, StorevatnSF-
Svanøy Settefisk, KinnSF-
Ænes Inkubator, Kvinnherad, EnesSF-
Viking Aqua, Gulen, SkipavikaSL-
Mowi, Askøy, TveitevågenST-
RogalandBrødrene Nordbø AS, 15000 tonn, Lokalitet Fiskå, Strand kommuneM15 000
Norwegian Seafarming AS, 13250 tonn, lokalitet Ramsvika, Tysvær kommuneM13 250
Årdal Aqua AS, 7500 tonn, lokalitet Årdal, Hjelmeland kommuneM7 500
AgderLista laks AS, Farsund KommuneM6 000
Mowi ASA utvidelse av allerede etablert landbaserte anlegg i Flekkefjord kommune - storsmoltSF2 000
Vestfold og Telemark 4)Sørsmolt AS, Kragerø kommune Søknad om klekkeri for laksefisk. Produksjon: 5 millioner plommesekkyngel per årSF5 mill stk pl.sekky.
OsloHar pt ikke søknader til behandling som omhandler akvakulturanlegg for matfisk på land.
VikenFredrikstad Seafoods vil konvertere sin 1800 tonn MTB søknad fra laks til yellowtailM1 800
InnlandetDriva aquaculture/Frya oppdrett. MTB 6000M600
37 600384 15089 347

*) M=matfisk, SF=settefisk, ST= stamfisk, SL=Slakteri

1) I Nordland har vi kun fått oppgitt årlig produksjon, ikke MTB

2) I møre og Romsdal har vi fått opplyst at noen har søkt om MTB, andre om årlig produksjon, mens noen har oppgitt begge deler.

3) For Vestland har vi ikke fått tall på MTB/antall fisk for settefisk-selskapene. Forklaringen vi får er at omsøkt størrelse for settefisk ikke er lett tilgjengelig. Samtidig opplyses det om at de fleste søknadene om settefisk gjelder utvidelse av allerede tildelte tillatelser.

4) For Vestfold og Telemark er det pt ikke søknader til behandling som omhandler akvakulturanlegg for matfisk på land. De opplyser imidlertid at Nyland settefisk, Drangedal kommune er i ferd med å gjøre om på sine planer for å legge opp til matfiskproduksjon på land. De har i dag en søknad for produksjon av 0,5 millioner 40 grams settefisk av ørret og røye. Her er imidlertid søker nå i gang med å omarbeide søknaden for å reindyrke en landbasert satsning og bytte art. Dette vil antagelig kreve en helt ny søknad. Fylkeskommunen i Vestfold og Telemark opplyser samtidig at de kjenner til at det finnes andre som er i ferd med å forberede søknader om landbaserte anlegg.