Skissen viser selskapet planlagte anlegg for produksjon av abbor.
Skissen viser selskapet planlagte anlegg for produksjon av abbor.

Vil produsere matfisk av abbor på RAS-teknologi

Et ferskt selskap fra Froland ønsker å bli de første til å etablere produksjonsanlegg for abbor i Norge.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet Frolandsabbor er et selskap som ble stiftet i 2020. De har søkt om tillatelse til oppdrett av abbor for et mindre produksjonsanlegg ved Rosævatn i Froland kommune. Søknaden dreier seg om en tillatelse på 150 tonn MTB.

Abborproduksjonen vil ifølge søknaden basere seg på fanget stedegen fisk og rogn for produksjon av matfisk til konsum.

- Det vil være et landbasert anlegg med liten forurensing, og et pilotanlegg da det til nå ikke er etablert andre produksjonsanlegg for abbor i Norge. Vi ser på dette som en viktig del av det grønne skiftet da anlegget er landbasert (RAS) og det hentes ut fiskeressursen lokalt, forklarer selskapet i sin søknad.

Her ser man kart over hvor produksjonsanlegget etter planen skal ligge.
Her ser man kart over hvor produksjonsanlegget etter planen skal ligge.

Ser til europa og USA for kunnskap

Frolandsabbor er også tydelig i søknaden på at det er lite kunnskap om produksjon av arten i Norge. Selskapet trekker likevel frem en rapport av Nilsen og Larsen i 2002: «Abbor som oppdrettsfisk, NORUT Finnmark AS Rapport 4». Denne peker på potensialet og konkluderer med at det vil være mulig å drive oppdrett av arten.

- Da det ikke er noen oppdrett av og spesifikk kompetanse om abbor i Norge, er det begrensede opplysninger en kan hente ut fra rapporter og artikler i Norge. Vi baserer derfor innhenting av kunnskap vesentlig på utenlandsk litteratur, da det er abboroppdrett i mange Europeiske land og USA, sier selskapet.

Frolandsabbor skriver i søknaden at de regner med en fôringsfaktor som er på 0,8-1,2, avhengig av driften. Det forholdsvis ferske selskapet understreker også at det er nødvendig å legge inn et trinn for å fjerne nitrogenet i RAS-produksjonen. Selskapet legger opp til en renseeffekt på 90%.

RAS-anlegget innbefatter at det legges rørledning for inntak fra Rosævatnet og rørledning for utslipp til samme vann. Det planlegges uttak av overflatevann til anlegget. Uttaket er oppgitt til 1369 l/døgn, noe som tilsvarer ca. 0,02 l/s.

Les hele saken her i siste utgave av LandbasedAQ.