Det omsøkte anlegget skal etter planen bygges på næringsområdet Alsaker Brygge, sør på Onarheim. Foto: Alsaker Fjordbruk.
Det omsøkte anlegget skal etter planen bygges på næringsområdet Alsaker Brygge, sør på Onarheim. Foto: Alsaker Fjordbruk.

Avslag på nytt landbasert anlegg

Mattilsynet gir avslag til Alsaker Fjordbruk på deres omsøkte RAS-anlegg.

Publisert Sist oppdatert

Alsaker Fjordbruk AS har søkt om tillatelse til å etablere et landbasert RAS - anlegg med konsesjon for matfiskproduksjon av laks og ørret, med en samlet årlig ramme på 100.000 tonn, tilsvarende 20 millioner slakteklar fisk på 5,1 kg, på lokalitet Nedrevåge i Tysnes kommune.

Samtidig ble det søkt om en fleksibilitet i tillatelsen som tilsier en mulighet for å kunne produsere egen settefisk og postsmolt i anlegget der inntil halvparten av tillatelsen, for eksempel 18,5 – 50 millioner postsmolt mellom 1 kg og 2,7 kg, kunne produseres for utsett på egne matfisklokaliteter i sjø.

Gir avslag

Anlegget vil hente vann fra 80 meters dyp øst for Bålholmen. Utslippsledningen er planlagt lagt ut på 190 meter dyp i overgangen mellom Onarheimsfjorden og Kvinnheradfjorden.
Anlegget vil hente vann fra 80 meters dyp øst for Bålholmen. Utslippsledningen er planlagt lagt ut på 190 meter dyp i overgangen mellom Onarheimsfjorden og Kvinnheradfjorden.

Dokumenter Kyst.no har fått tilgang til, viser at Mattilsynet har gitt avslag på grunnlag av lokalisering, smittefare og for dårlig dokumentasjon av risikovurdering.

Det planlagte anlegget ligger innenfor 15 km rekkevidde fra 8 andre sjøanlegg som har en samlet biomasse på 28 040 tonn. På Nedrevåg planlegges det en årsproduksjon på mer enn tre ganger den samlede kapasiteten til de 8 andre anleggene.

Selv om Nedrevåg er landbasert og slammet vil bli samlet opp og avløpsvannet filtrert, mener Mattilsynet at den totale mengden næringssalt og biologisk materiale som blir sluppet ut i fjorden vil være svært høy sammenlignet med dagens produksjon året rundt.

- Høy risiko

Mattilsynet mener at basert på avstand alene må smitterisiko i utgangspunktet vurderes som uakseptabel for det omsøkte anlegget.

Videre skriver de at det vil være risiko for oppformering av smittestoff internt i anlegg som blir driftet med RAS-teknologi.

- Dersom smitte kommer inn i anlegget, er det derfor høy risiko for at det blir sluppet ut til omgivelsene med avløpsvannet. Mattilsynet mener at om det skulle oppstå smitte i det omsøkte anlegget vil korte avstander kunne føre til en uakseptabel risiko for spredning av smitte.

Mattilsynet opplyser avslutningsvis at Alsaker har mulighet til å påklage avgjørelsen.