Anlegget ligger innenfor industriområdet i Ålvik, og driver i tett samspill med Statkraft og Elkem Bjølvefossen. Anlegget har hovedvannforsyning fra utløpet ved kraftverket, og benytter i tillegg kjølevann fra Elkem til varmeveksling.

Alsaker får gå i gang med berggylte-produksjon

Alsaker-eide Bjølve Bruk har frigort en avdeling som kan bli brukt til å produsere berggylte. Nå er tillatelsen også på plass.

Publisert Sist oppdatert

Bjølve Bruk søkte i 2022 om tillatelse til å etablere anlegg av settefisk og stamfisk av berggylte på lokalitet Bjølvefossen i Kvam Herad. Selskapets planlagte produksjon er 12 millioner settefisk av berggylte per år, med en samlet produsert biomasse på 360 tonn i året, samt 10 tonn stamfisk.

- Settefiskanlegget for laks og ørret har vært gjennom en ombygging de seneste årene, hvor en også tar i bruk sjøvann. Dette har medført at en avdeling nå kan bli frigjort til berggylteproduksjon. Denne avdelingen har separate system, og er smittemessig adskilt fra øvrige deler av Bjølve Bruk, skriver selskapet i sin søknad.

Dokumenter LandbasedAQ har fått tilgang til, viser at selskapet 12 juni fikk brev fra Vestland Fylkeskommune at de innvilger søknaden til bedriften.

Lokaliteten er dermed klarert for følgende akvakulturtillatelse:

  • Oppdrett av settefisk av laks og ørret i landbasert anlegg med en kapasitet på 8 750 000 stykk
  • Oppdrett av settefisk av berggylte i landbasert anlegg med en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 360 tonn
  • Oppdrett av stamfisk av berggylte i landbasert anlegg med en maksimalt tillatt biomasse (MTB) på 10 tonn. 
  • Regulert vassdrag

Bjølve Bruk skriver at produksjonen av berggylte vil være sjøvannsbasert, og vil skje med varmeveksling, men det kan i helt korte perioder være aktuelt å tilføre noe ferskvann i produksjonsvannet for å styre salinitet.

- Bruken vil skje innenfor de alt eksisterende 30 kbm/min fra Bjølvo Kraftverk sitt utløp, og utgjør med det en vannressurs som har opphav fra et allerede regulert og utbygget vassdrag der en henter ferskvann i fjellene ovenfor Ålvik, heter det i søknaden til selskapet.

Bjølve Bruk er 100 prosent eid av Alsaker Fjordbruk og daglig leder i selskapet er Gerhard Meidell Alsaker. Foto: Alsaker Fjordbruk.

Produksjonen mener selskapet er ventet å gi positiv samfunnsmessig betydning på flere parameter.

- En ny art ved Bjølve Bruk vil øke antallet sysselsatte med 2-3 årsverk, og samtidig sikre nødvendig tilgang på berggylte for Alsaker Fjordbruk sine matfiskanlegg. Oppdrett av berggylte vil redusere presset på villfanget fisk, og bidra til økt tilfang av leppefisk for biologisk avlusing, skriver de.

En god lusespiser

Bjølve Bruk skriver i søknaden at berggylte er en sentral art i arbeidet med å holde lusetallene lave gjennom naturlig, biologisk avlusing.

- Den fungerer godt i merd, og er en særdeles god lusespiser. Det er derfor behov for å øke produksjonen av berggylte, noe som også vil redusere presset på bestanden av vill leppefisk, skriver de.

Det siste året har selskapet arbeidet med å bygge opp kompetanse med oppdrett av berggylte, og forsøk så langt opplever selskapet viser at arten er særdeles tilpasningsdyktig, både i forhold til karmiljø og fôring.

Om selskapet

Bjølve Bruk AS driver settefiskproduksjon i Ålvik, Bjølvefossen i Kvam herad.  Oppdrettsvirksomheten strekker seg tilbake til 1980 da det ble drevet åleoppdrett på stedet, mens en fra 1984 har drevet settefiskproduksjon. Alsaker Fjordbruk overtok anlegget i 1998 fra Salar Smolt AS, og fikk i 2014 utvidet tillatelsen til 8,75 millioner settefisk.