Tomten på Husvikneset i Sortland Kommune der Holmøy Settefisk skal bygge settefiskanlegg når tillatelsen blir godkjent.

Holmøy Settefisk

Fakta om anlegget

Landbasert settefiskanlegg for laks

Lokalisert: Husvikneset i Sortland kommune

Type: RAS

Produksjonskapasitet: 2900 tonn MTB/7500 tonn per år

Status: Søknad er sendt

Holmøy Settefisk er 100 % eid av Eidsfjord Sjøfarm settefiskanlegg har søkt Nordland Fylkeskommune om en MTB på 2900 tonn med årlig produksjon på 7500 tonn ved anlegget.

Eidsfjord Sjøfarm

  • Eidsfjord Sjøfarm AS er havbruksselskapet i Holmøy-konsernet.
  • Selskapet har totalt 35 ansatte fordelt på lokaliteter i Nordland og Troms.
  • Administrasjonen og tilvekstsenteret er lokalisert i Holmen Industriområde, Sortland.
  • Siden starten i 1990 har selskapet vokst ved oppkjøp av konsesjoner, og har nå en årlig produksjon på om lag 18,500 tonn laks.
  • Selskapet har nylig bygget eget slakteri og bearbeidingsanlegg.
  • Nå ønsker de også å ha mer kontroll med settefiskproduksjonen. De har så langt hatt eierinteresser sammen med andre i hhv Sørfold Smolt (55%), Framnessmolt (12,5%) og Sisomar (41,86%)

Nordland Fylkeskommune sendte i midten av januar orienteringsbrev til Fiskeridirektoratet angående søknaden. Her står det at det planlegges produksjon av stor smolt inntil 1000 g ved anlegget.

I selve søknaden skriver Holmøy Settefisk at anlegget skal bygges opp med moderne RAS-teknologi og skal inkludere klekkeri, startforingsavdeling, yngelavdeling, smoltavdeling og postsmoltavdeling.

Produksjonen skal primært benytte ferskvann levert fra Vangpollen kraftstasjon (Vesterålskraft Produksjon AS). Sjøvann fra Sigerfjorden vil bli brukt til «salting» av ferskvann brukt i postsmoltproduksjon.

Det opplyses samtidig at det så langt ikke er laget anleggstegninger.

- Dette vil bli gjort i forbindelse med prosjektering av anlegget etter at tillatelser er innvilget, skriver selskapet i søknaden.

Eiendommen det skal oppføres settefiskanlegg på ble kjøpt fra Veidekke Industri AS i mai 2021 for 1,74 millioner kroner.

I en artikkel i 2021 i VOL.no sa Knut Roald Holmøy, direktør i Holmøy-konsernet, som er eierselskapet til Eidsfjord Sjøfarm, at de gjennom det nye anlegget får tilpasset smolten til egen produksjon.

Selskapet håper dessuten på å kunne sette ut større fisk, på for eksempel 700 gram i stedet for 100 gram.

I en sak i Bladet Vesterålen på samme tid antydet han en byggepris på mellom 500 og 700 millioner kroner.