Tomten på Husvikneset i Sortland Kommune der Holmøy Settefisk skal bygge settefiskanlegg når tillatelsen blir godkjent.

Nytt settefiskselskap vil produsere storsmolt til egne eiere

Selskapet ble opprettet i 2021. Kun tre uker før regjeringen midlertidig stanset muligheten for nye søknader sendte Holmøy Settefisk sin søknad om å få produsere opptil 1000 gram stor smolt ved et anlegg på Husvikneset i Sortland kommune.

Publisert Sist oppdatert

Eidsfjord Sjøfarm

  • Eidsfjord Sjøfarm AS er havbruksselskapet i Holmøy-konsernet.
  • Selskapet har totalt 35 ansatte fordelt på lokaliteter i Nordland og Troms.
  • Administrasjonen og tilvekstsenteret er lokalisert i Holmen Industriområde, Sortland.
  • Siden starten i 1990 har selskapet vokst ved oppkjøp av konsesjoner, og har nå en årlig produksjon på om lag 18,500 tonn laks.
  • Selskapet har nylig bygget eget slakteri og bearbeidingsanlegg.
  • Nå ønsker de også å ha mer kontroll med settefiskproduksjonen. De har så langt hatt eierinteresser sammen med andre i hhv Sørfold Smolt (55%), Framnessmolt (12,5%) og Sisomar (41,86%)

Holmøy Settefisk er 100 % eid av Eidsfjord Sjøfarm og har søkt Nordland Fylkeskommune om en MTB på 2900 tonn med årlig produksjon på 7500 tonn ved anlegget.

Nordland Fylkeskommune sendte i midten av januar orienteringsbrev til Fiskeridirektoratet angående søknaden. Her står det at det planlegges produksjon av stor smolt inntil 1000 g ved anlegget.

I selve søknaden skriver Holmøy Settefisk at anlegget skal bygges opp med moderne RAS-teknologi og skal inkludere klekkeri, startforingsavdeling, yngelavdeling, smoltavdeling og postsmoltavdeling.

Produksjonen skal primært benytte ferskvann levert fra Vangpollen kraftstasjon (Vesterålskraft Produksjon AS). Sjøvann fra Sigerfjorden vil bli brukt til «salting» av ferskvann brukt i postsmoltproduksjon.

Det opplyses samtidig at det så langt ikke er laget anleggstegninger.

- Dette vil bli gjort i forbindelse med prosjektering av anlegget etter at tillatelser er innvilget, skriver selskapet i søknaden.

Nordland Fylkeskommune skriver at de har sendt høringsbrev til Sortland kommune med frist for tilbakemelding til Nordland fylkeskommune på 12 uker etter mottak av søknaden.

- Når kommunens uttalelse foreligger vil denne ettersendes Fylkesmannen, Mattilsynet, Kystverket og Fiskeridirektoratet region Nordland sammen med eventuelle merknader, og sektoretatene vil da bli bedt om å starte behandlingen. Sektoretatene har da 4 uker på å fatte vedtak eller komme med uttalelser, heter det.

Eiendommen det skal oppføres settefiskanlegg på ble kjøpt fra Veidekke Industri AS i mai 2021 for 1,74 millioner kroner.

I en artikkel i 2021 i VOL.no sa Knut Roald Holmøy, direktør i Holmøy-konsernet, som er eierselskapet til Eidsfjord Sjøfarm, at de gjennom det nye anlegget får tilpasset smolten til egen produksjon.

Selskapet håper dessuten på å kunne sette ut større fisk, på for eksempel 700 gram i stedet for 100 gram.

I en sak i Bladet Vesterålen på samme tid antydet han en byggepris på mellom 500 og 700 millioner kroner.