Illustrasjon av Fyri Ice Fish sitt planlagte anlegg for produksjon av bleke på Syrtveit.

Vil starte bleke-oppdrett. Søknaden et steg videre i prosessen

Fyri Ice Fish ønsker å starte settefiskproduksjon av bleke. Søknad er sendt. Nå ber Agder fylkeskommune relevante sektoretater om å behandle sine deler. Fristen går ut nå i mars.

Publisert Sist oppdatert

Fyri Ice Fish sendte tidlig i fjor søknad om tillatelse til produksjon av matfisk (porsjonsfisk ca. 600 g.), stamfisk og settefisk, av laksevarianten bleke. Anlegget ligger på Syrtveit i Evje og Hornes kommune i Agder. Kultiveringsanlegget skal drives med produksjon basert på RAS-teknologi. Selskapet har tidligere uttalt at de ser for seg investeringer opp mot en halv milliard og mellom 15 og 30 arbeidsplasser.

Agder fylkeskommune sendte da brev til Nærings og fiskeridepartementet der de i lys av søknadsstoppen som ble innført på landbasert produksjon av laks og ørret, lurer på om de kan starte søknadsbehandling.

Bleke

Bleke er en ferskvannstasjonær, småvokst form av laks (Salmo salar) som finnes i Otravassdraget inkludert Byg­lands­fjorden. Den var tidligere tallrik, men vassdragsreguleringer og tidels forsuring av vassdraget har redusert bestanden kraftig.

Da landet etter siste istid lå lavere enn nå, hadde laksen fra sjøen adgang til mange elver som nå er stengt av fosser. Uvisst av hvilken grunn er laks blitt igjen i enkelte av disse vassdragene, og lever og for­planter seg der. Bleka når ikke samme størrelse som laks med adgang til havet (normalt < 30cm og 200 g).

Bleke minner om ørret (S. trutta), men er noe mer langstrakt i formen og har som regel et annerledes og noe mindre tett prikkmøster, samt én eller flere karakteristisk svarte flekker på gjellelokkene. Bleka mangler dessuten den hvite flekken som ørreten har øverst på ryggfinnen.

I Norge finnes i dag ferskvannsstasjonær laks i Namsen (kalt småblank).

Bildet viser en såkalt «småblank» fra Namsen. Foto: Småblank Per Harald Olsen/NTNU. Lisens: CC BY SA 3.0

Kilde: SNL og Wikipedia

I mellomtiden har Fyri Ice Fish omformulert søknaden til å gjelde kun settefisk – men fremdeles opp til 600 gram.

Søknaden har vært kommunalt behandlet i Evje og Hornnes kommune. Planutvalget i kommunen har vedtatt at de anbefaler at det gis tillatelse for oppdrett av settefisk på Syrtveit, og bekrefter at tiltaket er i tråd med detaljregulering for Syrtveit fiskeanlegg.

I et saksfremlegg fra kommunedirektøren heter det:

- Det er ikke søkt om konsesjon for matfisk på Syrtveit. Dette har sammenheng med at departementet har lagt alle matfiskkonsesjoner på vent for en gjennomgang av regelverket. Selv om utfordringene som har medført denne stoppen er knyttet til sjøfisk i landbaserte anlegg, har det vist seg vanskelig juridisk å finne en åpning for å behandle konsesjonen på matfisk av Bleke. Søkere har tilgang til en godkjent matfiskkonsesjon i Farsund, via selskapet Baring Farsund AS. Anlegget er ikke bygd enda. Intensjonen er å søke om matfiskkonsesjon også på Syrtveit, men en midlertidig løsning kan være å frakte fisk fra Syrtveit til Farsund for sluttforing og slakting frem til det åpnes for ny konsesjonsbehandling på matfisk.

Etter den kommunale behandlingen har nå fylkeskommunen sendt brev vil til sektoretatene der de ba dem om å behandle søknaden.

- Sektoretatene har en frist på 4 uker på å sluttbehandle søknaden jf. «Forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader», heter det i et kort brev.

Sektoretatene er i denne sake er Fiskeridirektoratet, Statsforvalteren i Agder, samt Mattilsynet, avdeling sør og vest.

Om søknaden

Planen er at Fyri Ice fisk skal produsere 1000 tonn pr. år i åtte avdelinger. Det blir tatt i bruk både eksisterende bygningsmasse, samt nye moduler. Settefisken skal fores opp til matfisk i et annet landbasert anlegg.

Otteråens brukseierforening ( OB) og Å energi har fra før hatt tillatelse for oppdrett av settefisk på Syrtveit fiskeanlegg. Bakgrunnen for dette var konsesjonsvilkår som påla konsesjonær å sette ut bleke og ørret som ble truet av vassdragsreguleringer.

- I forbindelse med endring av konsesjonsvilkår i 2022, er regulanten nå bare pålagt å ha et anlegg i beredskap som kan produsere settefisk om man påviser at bleka ikke lenger reproduserer naturlig, heter det i uttalelsen fra kommunen.

Fyri Ice Fish har inngått avtale med Otteråens brukseierforening og Å energi om overtakelse av anlegget på Syrtveit. Formålet med overtakelsen er å utvide settefiskproduksjonen med flere moduler, for å startfôre bleke opp til ca. 600 gram, før de flyttes til et annet oppforingsanlegg for sluttfôring til matfisk. Fisken skal klekkes og startfôres på Syrtveit, før den flyttes til et annet landbasert anlegg for oppforing til matfisk. Det opplyses at det kan bli aktuelt å søke om matfiskkonsesjon på Syrtveit på et senere tidspunkt.

Vedtaket kom overraskende på kommunene, som først ble kjent med dette da planene til Fyri Ice Fish kom på bordet. Man kjenner til at det er faglig uenighet om i hvilket omfang bleka er i stand til å reprodusere i dens naturlige leveområde. Det er viktig at statsforvalteren opprettholder vedtak om at anlegget holdes i beredskap inntil overvåkingen av bestanden viser betydelig egenrekruttering og gode årganger av egenrekruttert stamfisk i blekas leveområde.

Dette er forhold man vil vurdere å ta opp med statsforvalter og NVE, og er ikke relevant for søknaden som foreligger om konsesjon for oppdrett av settefisk på Syrtveit. Statsforvalteren opprettholder i vedtak datert 8.2.2022 krav om at anlegget holdes i beredskap, slik at rognplanting eller utsetting av yngel kan gjenopptas raskt om nødvendig. Slik sett er dette et pålegg som konsesjonssøker kan ta seg betalt for, og inngå i forretningsmodellen. Det er søkt fiskeridirektoratet om tillatelse til å holde stamfisk av bleke i anlegget.

Søknaden ble lagt ut til offentlig høring 6 desember 2023. Det kom ikke innspill på høringen. Reguleringsplan ble vedtatt 16.11.2023. Søknaden er i henhold til vedtatt reguleringsplan. Det har kommet inn klage som ikke er behandlet enda.