Brødrene Nordbø samarbeider med det Oslo-baserte selskapet Green H for å etablere et hydrogenanlegg på samme industriområde

Får gå i gang med milliardanlegg for smolt

Brødrene Nordbø kan endelig sette i verk planene om et nytt postsmoltanlegg på Fiskå.

Publisert Sist oppdatert

Brødrene Nordbø søkte for flere år tilbake om tillatelse til å etablere landbasert anlegg på Fiskå i Strand kommune. Årsproduksjonen det ble søkt om var på inntil 15 000 tonn postsmolt av laks per år, tilsvarende 15 millioner smolt/postsmolt ved vekt opp mot 0,6-1,0 kg.

Dokumenter LandbasedAQ har fått innsyn i, viser at Statsforvalteren i Rogaland nå har gitt Brødrene Nordbø AS tillatelse til etablering av anlegget. Tillatelsen har en produksjonsramme på inntil 15 000 tonn postsmolt av laks per år, med åpning for smolt og matfisk.

- Tillatelsen setter vilkår om at virksomheten skal drive regelmessig miljøovervåking i resipienten. Hvis det skulle viser seg at påvirkningen fra utslippet blir for stor, vil virksomheten måtte ta kostnadene, skriver Statsforvalteren i sin godkjenning.

Opptil ett kilo

Selskapet skriver i sin søknad at de antar en biologisk fôrfaktor på 0,9 og det vil ved maksimal biomasse medgå 13 500 tonn fôr per år.

Anleggets ferskvannsbehov skal ifølge søknaden dekkes med avsaltet sjøvann. Sjøvann skal hentes nord eller nordøst for anlegget, ved 70-100 meters dyp i Ytre Årdalsfjorden og skal desinfiseres ved bruk av UV-behandling.

Fisken skal ha en størrelse på opptil ett kilo.

9 millioner smolt årlig

Anlegget skal bygges med til sammen ni avdelinger bestående av fire kar à 250 000 smolt per avdeling. Hvert kar har et volum på 2 000 m 3. Utbygging av anlegget vil antakeligvis skje med utvidelse av to avdelinger per byggetrinn.

Ifølge selskapets planer, planlegges det for et innsett av 1 million individer per avdeling og en produksjonstid på 5-6 måneder per innsett per avdeling. Tilveksten vil være fra 80 gram og opp mot 0,6-0,9 kg. Produksjonsplanen for anlegget legger opp til to innsett på inntil 9 millioner smolt i året, noe avhengig av utforming av produksjonsplan.

Anlegget er estimert til å koste ca 1-1,2 milliarder kroner, og anlegget vil i drift sysselsette om lag 15 til 20 personer. I anleggsfasen er det beregnet at 150-200 personer vil jobbe her, ifølge lokalavisen Strandbuen, som tidligere har omtalt planene.

Brødrene Nordbø AS driver hovedkontortjenester for et konsern bestående av selskaper som Fiskå Mølle AS, West Control AS og Ryfish AS. Daglig leder i selskapet er Rasmus Nordbø.