Nofima-forsker Vasco Mota sier de har funnet en konsentrasjon som ga
Nofima-forsker Vasco Mota sier de har funnet en konsentrasjon som ga "ingen observert effekt" for PAA.

Har funnet laksens tåle­grense for viktig desinfeksjons­middel i settefisk­anlegg

Hvor mye laksen faktisk tåler av tilsatt pereddikksyre som desinfeksjonsmiddel har ikke vært vitenskapelig fastsatt. Før nå.

Publisert

Pereddiksyre(PAA)-baserte desinfeksjonsmidler i RAS-systemer er utbredt I bruk på grunn av lav risiko for bioakkumulering, rask nedbrytning med nøytrale nedbrytningsprodukter og minimal innvirkning på biofilterytelsen. Stoffet kan også produseres lokalt og har et høyt oksydasjonspotensial.

- Imidlertid er det ikke kjent hvilken konsentrasjon som ikke gir effekt på parr av laks. Det sa Nofimaforsker Vasco Mota på Frisk Fisk 2022.

I en studie gjennomført ved Nofima har man nemlig evaluert effekten av en akutt PAA-eksponering på helse og velferd av lakseparr ved å studere overlevelse, svømmeatferd, appetitt og histopatologiske endringer i gjeller og hud.

Oksidasjonspotensial for en rekke desinfeksjonsmidler. Hentet fra Vasco Motas presentasjon på Frisk Fisk 2022
Oksidasjonspotensial for en rekke desinfeksjonsmidler. Hentet fra Vasco Motas presentasjon på Frisk Fisk 2022

Ni eksperimentelle RAS-enheter ved Havbruksstasjonen i Tromsø ble brukt, hvor hver enhet ble dedikert til én PAA-konsentrasjon (hhv 0,0, 0,05, 0,1, 0,2, 0,4, 0,8, 1,6, 3,2 og 6,4 mg/L).

Fisk på 12 gram ble eksponert for de ulike PAA-konsentrasjonene i et statisk system i 1 time og eksponeringsprotokollen ble gjentatt etter en 52 timers restitusjon.

Resultater

  • Fiskenes overlevelse var henholdsvis 100 %, 80 % og 0 % for hhv 1,6; 3,2 og 6,4 mg/L.
  • Fiskens svømmeadferd var normal ved PAA ≤ 1,6 mg/L, mens den ble uregelmessig med luftgisping for PAA ≥ 3,2 mg/L.
  • Appetitten endret seg ikke blant de forskjellige PAA-behandlingsgruppene.
  • Hud- og gjellehistopatologiske endringer ble uttalt i PAA ≥ 3,2 mg/L, karakterisert ved en dårligere hudtilstand og nekrotisk gjellelameller.
  • Hudens sure slimhinnecelletetthet var 55 % lavere i 6,4 mg/L-gruppen enn 0 mg/L-gruppen.
  • De subletale pH-verdiene for vann observert i 6,4 mg/L-gruppen (PAA er jo en syre og norsk ferskvann har lav alkalinitet/bufferkapasitet) kan ha spilt en medvirkende faktor for PAA-toksisitetsresponsen i denne gruppen.

Konklusjon

Som konklusjon identifiserte studien at konsentrasjonen av "ingen observert effekt" for PAA var under 1,6 mg/L for atlantisk lakseparr og ga innsikt i bruken av den som en vannprofylaktisk strategi i RAS.

Toksisiteten til PAA-baserte desinfeksjonsmidler påvirkes av dens forsurede natur, som kan forstyrre vann-pH i akvakultursystemer med lav alkalitet. Ytterligere studier bør evaluere helse- og velferdskonsekvensene av en langsiktig PAA-eksponering i atlantisk lakseparr

Til slutt i sitt foredrag påpekte imidlertid Mota en viktig liten hake ved bruk av PAA, og det er forbindelsen tilfører karbon til vannsystemet.

- PAA forhindrer vekst av skadelige sopp og bakterier der fisken er, men de karbonbaserte nedbrytningsproduktene kan gi oppblomstring av sopp og bakterier lenger ute i systemet. Dette er det viktig å være klar over, sa han.