Produksjonssjef hos Salmon Evolution, Skjalg Pedersen er på et relativt sjeldent besøk inne hos laksen da LandbasedAQ var på besøk høsten 2022. – Vi prøver å la den få mest mulig fred, sier han. Det er del av en oppskrift som åpenbart fungerer.
Produksjonssjef hos Salmon Evolution, Skjalg Pedersen er på et relativt sjeldent besøk inne hos laksen da LandbasedAQ var på besøk høsten 2022. – Vi prøver å la den få mest mulig fred, sier han. Det er del av en oppskrift som åpenbart fungerer.

Har svært lav dødelighet i produksjonen

Mens produksjon i sjø opplever en gjennomsnittsdødelighet for hele landet på 15 %, og med verdier over 20 % i enkelte produksjonsområder, kan Salmon Evolution så langt skilte med langt lavere tall.

Publisert Sist oppdatert

Havforskningsinstituttets «Risikorapport for norsk fiskeoppdrett 2023» ble sluppet på tirsdag og hadde produksjonsdødelighet som et av to hovedtema.

Her ble det fortalt at de innrapporterte tallene til Fiskeridirektoratet sin biomassedatabase for norske oppdrettsmerder viser at totalt 58 millioner oppdrettslaks døde eller var i så dårlig tilstand at de ble registrert som utkast i 2022. Antall fisk som settes ut i merdene har de siste årene gått fra 335 millioner i 2018 til 375 millioner i 2021. For de siste generasjonene av laks har dødeligheten (rapportert døde + rapportert som utkast) på landsbasis ligget relativt stabilt rundt 15 % fra utsett til slakt.

Onsdag presenterte Salmon Evolution sine tall for fjerdekvartal i fjor, samt status på fisken slik den er nå. Her kan de vise nesten oppsiktsvekkende gode tall på fiskedødelighet i sine landbaserte anlegg som benytter et hybrid gjennomstrømmingssystem.

Svært lav dødelighet

Selskapet fortsetter å se svært lave dødelighetsnivåer, selv om tetthetsnivåene øker. Selv med noen initielle utfordringer med batch 1, oversteg ikke totaldødeligheten 6 %.

- Total dødelighet for batch 1 endte på 5,8 % og 4,0 % hvis man ekskluderer vanlige første dager i påvekstanlegget skriver de i sin kvartalsrapport.

Men selv dette synes de er litt for høyt.

- Den første batchen burde nok vært levert fra settefiskanlegget til Indre Harøy litt tidligere, den ble gående litt for tett før overflytning. Derfor fikk vi litt startdødelighet der. Videre så vi dødelighet knyttet til en kombinasjon av flere faktorer. Et nytt anlegg som vårt krevet alltid litt fintuning i starten, og vi ser at de neste batchene yter enda bedre, sa CEO i Salmon Evolution, Trond Håkon Schaug-Pettersen under fremleggelsen.

Han viser til at for batch 2 var den akkumulerte dødeligheten på 1,2 % per 31. januar 2023, klart bedre enn nivåene sett for batch 1.

For batch 3 og 4 er dødelighetsnivåene på tilsvarende tidspunkt som 1 og 2 faktisk enda lavere.

- Dette viser fordelene ved å ha et kontrollert miljø med minimal manuell håndtering av laks, sa CEO-en.

Utvikling i dødelighet i de ulike batchene per januar 2023.
Utvikling i dødelighet i de ulike batchene per januar 2023.

Schaug-Pettersen innrømmet likevel at ting ikke har gått 100 % etter planen hos dem i det første produksjonsåret.

- Vi har hatt mange hendelser, som for eksempel strømstans og oksygensystemer som faller ut, men som innebygget redundans hindret å eskalere. Dette er ikke «plug and play» og det er derfor viktig å ha fokus på å ha backup-systemer, gjerne triple på kritiske faktorer, understreket han.

Han trakk frem at de har en stor fordel i at vannkilden de bruker jo er rett utenfor anlegget og at vannet har gode temperaturer.

- Det er mange ting som kan gå galt, og ting vil skje. Da kan vi kjøre på med mer vann, noe som vil løse svært mange problemer. Man har ikke den samme muligheten i høy-RAS-systemer som gjerne kan ha en temperatur på vannkilden som avviker veldig fra det du vil ha i anlegget, sa han.