Salmon Evolution Indre Harøy, her per desember 2022, er snart ferdigbygget med fase 1.

Salmon Evolution håper å kunne starte bygging i USA om tre år

Fjorårets site tre måneder ble også de første der selskapet slaktet fisk. Nå øker de fokuset på utbygging i Sør-Korea og Nord-Amerika.

Publisert Sist oppdatert

I en børsmelding onsdag presenterer de hva de mener er høydepunkter i kvartalet:

  • Batch 1 ble utslaktet med meget sterke resultater – slaktevolum på ~340 tonn HOG ved snitt. vekt på ~3,75 kg HOG (~4,5 kg LW) og en superiorandel på 96 %
  • På vei for lønnsom oppdrettsvirksomhet i Q2 2023 og stabil produksjon fra slutten av Q3 2023
  • Økende fokus på internasjonal ekspansjonsplan, både i Sør-Korea og Nord-Amerika
  • Produksjonsopptrapping går i henhold til plan med batch 3 og 4 satt inn i henholdsvis oktober og desember
  • Fortsatt sterk biologisk ytelse med minimal dødelighet – batch 2 planlagt slakting i Q2 2023
  • Indre Harøy fase 2-forberedelser fortsetter – klare tegn på normalisering i byggemarkedene
  • Tilgjengelig likviditet på NOK 400 millioner per 31. desember 2022 inkludert kommitterte ubenyttede kredittfasiliteter

Tre kroner bedre enn Nasdaq

Totalt slaktevolum endte på ~340 tonn HOG med en gjennomsnittsvekt på ~3,75 kg HOG (~4,5 kg LW).

Slaktingen ble spredt over ca en måned i tre omganger fra tidlig november til begynnelsen av desember som gir en effektiv produksjonssyklus på rundt 7-8 måneder siden utsetting.

- Slaktingen viste en sterk produktkvalitet, bekreftet gjennom en bransjeledende superiorandel på 96 % for batch 1 som helhet, sa CEO Trond Håkon Schau-Pettersen under Q4-fremleggelsen.

CEO Trond Håkon Schaug-Pettersen under presentasjonen av Q4 2022.

Gjennomsnittlig realisert pris for batch 1 endte på NOK 75/kg og NOK 78/kg for Superior 3+ kg HOG, som representerer en NOK ~3/kg premie til tilsvarende Nasdaq-priser.

Produksjonskostnaden for den første batchen endte på 79 kr/kg (HOG). For batch 2 ligger den an til å bli 56 kr/kg, noe som i så fall vil gi dem lønnsomhet på denne batcen - forutsatt noenlunde laksepriser som i dag.

I løpet av fjerde kvartal ble en viktig milepæl nådd da batch 2 ble delt i to og samtidig sortert etter størrelse.

- Denne operasjonen gikk etter planen med minimal registrert dødelighet. Den gode veksten for batch 2 har fortsatt og per 31. januar hadde batch 2 en snittvekt på rundt 2.375 gram bestående av en stor gruppe på ~2,6 kg og en mindre gruppe på ~2,15 kg.

Reelle (batch 1) og estimerte produksjonskostnader på de første utsettene. * Estimert oppdrettskostnad i NOK/kg (HOG) inkludert slaktekostnad, men eksklusiv G&A allokert til oppdrettssegmentet

Tredje og fjerde batch

I løpet av fjerde kvartal har selskapet også satt ut sitt tredje og fjerde parti smolt ved Indre Harøy. Batch 3 ble lagret i slutten av oktober og omfattet 200 000 smolt med en gjennomsnittsvekt på rundt 220 gram. Gjennomsnittlig vekt er nå ~870 gram etter en god vekst i det siste.

Batch 4 ble satt inn i begynnelsen av desember og omfattet 265 000 smolt med en gjennomsnittsvekt på rundt 260 gram, og markerte selskapets første "full størrelse" smoltutsetting.

Per 31. januar 2023 hadde gruppen nådd en gjennomsnittsvekt på ~550 gram. Fremover planlegger selskapet å lagre «full size» partier med smolt på Indre Harøy annenhver måned.

Lav dødelighet

Selskapet fortsetter å se svært lave dødelighetsnivåer, selv om tetthetsnivåene øker. Selv med noen initielle utfordringer med batch 1, oversteg ikke totaldødeligheten 6 %.

For egen sak om dødeligheten i produksjonen til Salmon Evolution, les saken under:

Fase 1 ferdigstilles

Indre Harøy fase 1 forventes ferdigstilt i løpet av 1. kvartal 2023.

- Alle bygninger og konstruksjonsanlegg er nå ferdigstilt og byggearbeidene i fjerde kvartal var sentrert rundt installasjon av utstyr, rør, systemintegrasjon og igangkjøring.

For tiden er 8 av 12 tanker overlevert til selskapet, mens de resterende 4 tankene skal overleveres i løpet av februar og mars.

- Dette vil gi mulighet for effektivisering av produksjonsprosessen med to "produksjonslinjer" hver bestående av 6 kar og hvor fiskegrupper blir delt og overført til neste avdelinger, slik at det kan settes inn nye partier i tømte tanker.

Videre planlagt utbygging av anlegget på Indre Harøy.

Capex

Akkumulert fase 1-capex til dags dato på 1,578 millioner kroner sammenlignet med tidligere guiding av fase 1 capex ved ferdigstillelse på 1,560-1,590 millioner kroner.

- Ettersom prosjektet nå er nesten ferdigstilt, forventes gjenværende fase 1-capex å være moderat. Det eksakte beløpet vil avhenge av flere faktorer, inkludert sluttføring av kontraktsoppgjør med leverandører, valgt de- og remobiliseringsstrategi mellom fase 1 og fase 2 og total produktivitet under det gjenstående idriftsettelsesarbeidet.

Salmon Evolution sier de ser klare tegn på normalisering i byggemarkedet, bevist av et økende tilgjengelighetsnivå blant ulike typer leverandører som er relevante for fase 2.

Selskapet har ikke gitt noen kontraktsmessige forpliktelser med hensyn til fase 2 og opprettholder full fleksibilitet med hensyn til timing og capex.

Selskapet er for tiden i avanserte diskusjoner med banker for gjeldsfinansiering av fase 2.

- Tilbakemeldingene fra bankene har vært svært positive og selskapet forventer både betydelig høyere belåning for fase 2 sammenlignet med fase 1 samt forbedrede generelle vilkår og kostnader.

K Smart i Sør-Korea

Salmon Evolutions Anlegg i Sør-Korea.

For selskapets K Smart-prosjekt i Sør-Korea har aktivitetene i fjerde kvartal fortsatt å være sentrert rundt design- og ingeniøraktiviteter i samarbeid med Billund Aquaculture som designpartner.

Fult utbygget skal anlegget ha en produksjonskapasitet på 16 800 tonn HOG, bestående av to like faser på 8 400 tonn HOG hver

Det er gjort betydelige fremskritt med utformingen av smoltanlegget som nå er satt til 90 % designgjennomgang i løpet av 1. kvartal 2023. Denne gjennomgangen forventes å bli fulgt av oppstart av tidlig byggearbeid.

- Designarbeidet for oppvekstanlegget i Yangyang ble intensivert i løpet av fjerde kvartal med fokus på implementering av læringseffekter fra Indre Harøy i tillegg til å inkludere nødvendige stedsspesifikke endringer.

K Smart jobber også aktivt med tillatelsesprosessene og det er lagt ned betydelige ressurser på å dokumentere miljøeffekten av prosjektet.

- I motsetning til Norge er landbasert lakseoppdrett en ny næring i Sør-Korea og reguleringsprosesser tar tid, men selskapet opplever fortsatt sterk støtte fra både lokale, regionale og nasjonale interessenter og forventer avklaring om flere sentrale tillatelser i løpet av de kommende månedene , som åpner for byggestart av oppvekstanlegget i løpet av 2023.

Selskapet har nå etablert en dedikert organisasjon lokalisert ved Dongwon hovedkontor i Seoul, der 4 årsverk fra Salmon Evolution nå er basert i Korea.

Fremdriftsplaner i selskapet per januar 2023.

Byggestart i Nord-Amerika om ca tre år

Salmon Evolution fortsetter å evaluere utvalgte identifiserte potensielle produksjonslokaliteter i Nord-Amerika, både på amerikansk og kanadisk side av grensen Planen er å bygge et anlegg med tilsvarende produksjonskapasitet som Indre Harøy når det er fullt utbygget (31,5 tusen tonn HOG).

Som en del av lokalitets-verifiseringsprosessene som inkluderer analyser av både vann, biologiske, tekniske og regulatoriske aspekter, er selskapet for tiden i dialog med ulike interessenter, både offentlige og private.

- Selskapet forventer å bruke de neste kvartalene til slikt lokalitetsvalg og innledende -verifikasjoner, sa Schaug-Pettersen .

Han fortalte at de har etablert et dedikert team og innarbeidet amerikansk bedriftsstruktur i planleggingen.

Det forventes at verifiseringen av lokalitet og relevante regulatoriske godkjenningsprosesser vil ta rundt tre år, noe som åpner for byggestart i 2025 eller 2026, hvor planen er å bygge et fullskala 31,5 tonn HOG "Indre Harøy"-anlegg basert på erfaringene som er gjort. i både Norge og Korea.

Planlagt fremdrift i Nord-Amerika.

Utsikter fremover

Gjennom 2022 har selskapet gradvis trappet opp produksjonen og totalt fire partier har blitt satt inn på Indre Harøy, hvorav den siste i desember er en "full størrelse" batch.

Neste smoltutsetting er planlagt til februar og gjennom 2023 vil selskapet sette ut smolt annenhver måned for å sikre at regulariteten i slaktevolumer gradvis vil øke i de kommende kvartalene.

Batch 2 er planlagt slaktet i løpet av andre kvartal og fra slutten av 3. kvartal 2023 forventer selskapet å nå stabile produksjonsnivåer, noe som gir en årlig produksjon på 7 900 tonn HOG fra Indre Harøy fase 1.

- Selskapet er svært fornøyd med de biologiske resultatene som ble sett i 2022, og ser på resultatene som er et klart bevis på forutsetningene i produksjonsplanen vår. Selv om det å ta et anlegg som dette i drift er en enorm oppgave som innebærer mye læring og tuning i starten, har den biologiske ytelsen overgått forventningene. Videre er selskapet tilfreds med å se at dødelighetsnivåene har vært svært lave, med de siste batchene til og med bedre enn både batch 1 og 2.

- Ser vi lenger fremover, ser selskapet fortsatt et betydelig etterspørselsvekstpotensial for laks, og selskapet er fortsatt fast i sin tro på at landbasert oppdrett må spille en viktig rolle sammen med konvensjonelt oppdrett for at næringen skal kunne utnytte etterspørselspotensialet.