Basert på FHF-prosjektet om kunnskapskartlegging innen produksjon av stor laksesmolt (FHF 901701) har Åkerblå og BDO laget et gratis e-læringskurs som oppsummerer funnene.

Har laget e-læringskurs om produksjon av storsmolt

Ny sammenstilling av erfaringsbasert kunnskap viser at det er mange ulike strategier for produksjon av stor laksesmolt. Nå lanseres et nytt, gratis, e-læringskurs for å spre kunnskap og dele konkrete anbefalinger.

Publisert Sist oppdatert

Åkerblå og BDO har vært to av prosjektpartnerne i FHF-prosjektet om kunnskapskartlegging innen produksjon av stor laksesmolt (FHF 901701), der Nofima har vært prosjektleder. Målet med prosjektet har vært å kartlegge praksis og erfaringer ved produksjon av stor laksesmolt, samt gi konkrete anbefalinger for beste praksis – nå er resultatene fra prosjektet sammenstilt og publisert.

Stadig større smolt settes ut

Smolten som settes ut i norske farvann blir stadig større. I 2020 hadde gjennomsnittsvekten for vårutsatt smolt økt til 200 gram, mens høstutsatt smolt hadde en gjennomsnittsvekt på 180 gram. 

Hovedgrunnen til ønsket om større smolt på land er å redusere produksjonstiden i åpne merder i sjøen. Dette bidrar blant annet til å redusere laksens eksponering for sykdommer og lakselus.

- Når fisken får lengre oppholdstid på land, hvordan påvirker dette fiskehelsen og prestasjon? Hvilke betingelser er optimale for produksjon av stor laksesmolt på land? Dette er spørsmål vi ønsket å besvare ved å kombinere publisert kunnskap med erfaringsbasert praksis fra oppdretterne, forteller BDO og Åkerblå til LandbasedAQ.

E-læringskurs på erfaringsbasert og forskningsbasert kunnskap

Åkerblå og BDO har bidratt til å samle inn erfaringsbasert kunnskap gjennom intervjuer med utvalgte produsenter av stor laksesmolt, og  de har gjennomført dialogmøter med oppdrettere for å diskutere betingelser de anser som viktige for produksjon av storsmolt. 

- Som et resultat av dette arbeidet har vi utviklet et gratis elæringskurs som oppsummerer de viktigste funnene fra prosjektet. Kurset er nå tilgjengelig for alle, sier de. 

  • Se nederst i saken for lenke til å ta kurset.

Flere strategier

De skriver at funnene viser at det er mange ulike strategier knyttet til produksjon av stor laksesmolt, og valg av strategi er hovedsakelig basert på erfaring, ofte ved det enkelte anlegg. 

De fleste anleggene som produserer storsmolt benytter seg av RAS-teknologi på grunn av behovet for store mengder vann i denne typen produksjon. Flertallet av norske oppdrettere som produserer stor laksesmolt benytter en form for protokoll for å indusere smoltifisering/sjøvannstilpasning på samme tidspunkt for liten smolt (mellom 50 og 150 gram) før fisken overføres til brakkvann (post-smoltfase). På Færøyene, hvor det er lang tradisjon for produksjon av stor laksesmolt, produseres fisken på ferskvann gjennom hele produksjonsperioden på land. Her lysstyrer de smolten og gir den en lang periode med 12 timer lys og 12 timer mørke for å simulere en lang vinter.

Ikke mer sykdom med storsmolt

- Oppdrettere erfarer at det ikke er større utfordringer knyttet til smittsomme sykdommer eller produksjonslidelser ved produksjon av stor laksesmolt. Blant oppdrettere som bruker brakkvann i sluttfasen av produksjonstiden på land, er det ulike erfaringer når det gjelder salinitetsstyring, og flere ønsker mer vitenskapelig dokumentasjon på dette området. Det er også forskjellige oppfatninger om hvor robust en storsmolt er - noen oppdrettere mener den er mer robust enn vanlig smolt, mens andre mener den er mindre robust ved håndtering, påpekes det.

Siden det er flere ulike strategier som benyttes har det ifølge BDO og Åkerblå vært utfordrende å gi konkrete anbefalinger for en beste praksis. 

- Erfaringene fra oppdretterne, og data fra Færøyene viser at høy intensitet i landfasen kan føre til redusert robusthet og prestasjon i sjøfasen. Ved å redusere intensiteten på land er det vist til bedre prestasjoner i sjøfasen med god vekst og lavere dødelighet, hevder de.

Basert på funnene kommer prosjektet med konkrete anbefalinger for viktige produksjonsparametere i settefiskfasen, som er basert på både vitenskapelig litteratur og erfaringer fra næringen. 

- Vi anbefaler derfor alle som er involvert i produksjon av storsmolt til å lese mer i sluttrapporten her.

For den som ønsker du å tilegne deg nøkkelkunnskapen fra prosjektet på en rask og effektiv måte har man nå altså mulighet for å benytte seg av e-læringen som er utviklet av Åkerblå og BDO. Kurset tar ca. 30-45 minutter .

Klikk på den blå knappen under for å gå til kurset.

Produksjon av stor laksesmolt | Akvademiet