Mattilsynet omgjør vedtak etter klage. Gir klarering til nytt landbasert matfiskanlegg

Mattilsynet har omgjort sitt avslag knyttet til Lista Laks sin søknad om et 6000 tonn matfiskanlegg.

Mattilsynet mottok søknad fra Lista Laks AS den 23. juni 2021 om godkjenning til nytt landbasert matfiskanlegg på Lista i Farsund kommune, for oppdrett av matfisk av laks og regnbueørret.

Anlegget er omsøkt for en maksimal årlig produksjon på 6000 tonn.

Mattilsynet påpeker at når fisk skal produseres med ny metode må virksomheten gjennom sin dokumentasjon vise hvordan utprøving og opptrapping av produksjonen skal gjennomføres i henhold til akvakulturdriftsforskriftens § 20, tredje ledd.

- Den opprinnelige søknaden manglet slik dokumentasjon for produksjon av settefisk i avsaltet sjøvann og fisk over 1 kg i lukkede enheter.

Mattilsynet region sør og vest avslo dermed opprinnelig søknaden med begrunnelse i at virksomhetens internkontrollsystem ikke kunne sannsynliggjøre at anlegget ville kunne ivareta god fiskehelse og fiskevelferd, og at Lista Laks AS ikke ville kunne gjennomføre utprøving av nye metoder etter vilkårene fra akvakulturdriftsforskriften.

Dette var Lista laks uenig i og de klaget i oktober i år på det opprinnelige vedtaket fra august.

Nye opplysninger

Lista Laks AS har i forbindelse med klagen sendt inn nye opplysninger og oppdaterte dokumenter for internkontrollsystemet. Det er utarbeidet nye risikovurderinger og biosikkerhetsplanen er oppdatert. Klager har også sendt inn nye dokumenter som viser plan for opptrapping og velferdsovervåking av smoltproduksjon i avsaltet sjøvann og fisk over 1 kg i lukkede enheter.

Beredskapsplanen er også oppdatert for håndtering av hendelser med massedød og håndtering av biofilter.

- Internkontrollsystemet er etter vår vurdering nå tilstrekkelig til å sannsynliggjøre at krav til smittehygienisk forsvarlig drift kan etterleves, skriver Mattilsynet i sitt nye vedtaksbrev.

Klager har nå sendt inn dokumentasjon som viser hvordan velferden skal overvåkes og dokumenteres i det omsøkte anlegget på Lista. Vedlagt klagen har virksomheten vedlagt en rapport som viser resultater av utprøving på Hausvik III.

Rapporten viser at fisk fra 168 til gjennomsnittlig 3800 gram er produsert i RAS med delvis avsaltet sjøvann. Virksomheten har ikke prøvd ut produksjon av mindre fisk i rent avsaltet sjøvann.

- Mattilsynet vurderer likevel at ny, innsendt dokumentasjon sannsynliggjør at virksomheten kan gjennomføre utprøving av den planlagte produksjonen på Lista etter vilkårene som er listet i akvakulturdriftsforskriftens § 20, tredje ledd, skriver de.

Oversiktsillustrasjon av anlegget.
Oversiktsillustrasjon av anlegget.

 Sannsynliggjør forsvarlig drift

Mattilsynet vurderer derfor at ny, forbedret dokumentasjon fra Lista Laks sannsynliggjør at krav til smittehygienisk forsvarlig drift kan etterleves. Mattilsynet kan på denne bakgrunn fatte vedtak om klarering av nytt landbasert matfiskanlegg på Lista etter dyrehelseregelverket.

Tilsagn om godkjenning gis for inntil 6000 tonn årlig produksjon av matfisk av laks og regnbueørret i trinn 1.