Kvarøy måtte destruere mye smolt
– får likevel øke settefisk­produksjonen

For Kvarøy Smolt ble 2021 et år med røde tall i regnskapet. Årsaken er å finne bl.a. i triploid fisk og andre driftsutfordringer. Nå har Mattilsynet omgjort avslaget til å øke produksjonen av settefisk.

Publisert Sist oppdatert

Settefiskprodusenten Kvarøy Smolt gikk med nesten 8 millioner kroner i minus (årsresultat) i 2021 på en omsetning på nær 58 millioner kr. Det er en kraftig nedgang fra året før.

Nøkkeltall Kvarøy Smolt AS

Tall i millioner kroner 2021 2020
Omsetning5862
Driftsresultat-89
Driftsmargin-14 %14 %
Res.f.skatt-107
EK-andel %20 %26 %

Selskapet som er 100 % eid av Kvarøy Fiskeoppdrett har hatt fire settefisktillatelser på til sammen 5,5 millioner stk. og er lokalisert i Mo Industripark i Mo i Rana i Nordland. Selskapet har 10 ansatte.

- Underskuddet relaterer seg til en gruppe som måtte destrueres i 2021, skriver de i årsmeldingen.

Hva som var årsaken til destruksjonene er å finne i Mattilsynets vedtak, der de gir selskapet lov til å øke produksjonen til 8,5 millioner stk og et fôrforbruk på 1000 tonn i året.

Mattilsynet avslo opprinnelig søknaden (i april 2022), men kunne nå i sommer melde at de etter klage har omgjort vedtaket.

- Anlegget har en historikk med høye destruksjonstall. Dette kan i stor grad relateres til hold av triploidfisk, hvor det generelt har vært høyere andel fisk som har måttet bli destruert på grunn av ulike problemer. Det produseres ikke triploid smolt på Kvarøy mer, skriver Mattilsynet.

I tilsagnsvedtaket kommer det frem at Kvarøy Smolt i sin klage påpekte at dødelighet knyttet til produksjonen av triploid fisk etter deres mening har liten relevans for om selskapet kan drive ordinær diploid produksjon, da produksjon av triploid fisk er vurdert av Mattilsynets hovedkontor til å være under utprøving i henhold til akvakulturdriftsforskriften § 20.

- Det utdypes at hendelsen bak destruksjonstallene for triploid fisk var knyttet til dårlig gjennomført vaksinering. Årsakene som har gitt høy avgang på diploid fisk relateres til to hendelser - nitrogenovermetning etter ombygging av energianlegg og filterstopp på vanninntak i Mo Industripark, skriver Kvarøy i klagen.

Sannsynliggjør forsvarlig drift

Etter en gjennomgang av innsendt informasjon og hendelser, vurderer derfor Mattilsynet at vedtaket om avslag på søknad om økt produksjon må omgjøres.

- Vi ser at dere har et internkontrollsystem som sannsynliggjør forsvarlig drift, og at dere har håndtert hendelser. Selv om det har vært mangler ved håndteringen av hendelser i internkontrollsystemet (avvikshåndtering), har dere gjort vurderinger og satt i gang tiltak for å forbedre situasjonen til fisken. Flere av manglene som ble brukt som avslagsgrunnlag hører til gammel organisering av virksomheten. Etter at det kom nye eiere inn i 2020 har det blitt gjort og planlegges flere endringer i bygningsmassen som vil være med på å gi en bedre drift, skriver tilsynet.

Kvarøy Fiskeoppdrett kjøpte anlegget i 2020 da det het Ranfjord Fiskeprodukter. I fjor startet de på et større utbedringsprosjekt til 125 millioner kroner der to produksjonshaller har blitt totalrenovert, et nytt energi- og renseanlegg og et nytt administrasjonsbygg er bygget, samt at man har foretatt optimalisering av vannkvalitet i alle produksjonsenheter.

Akva Group har vært leverandør av stål-karen som hver rommer ca. 190 kbm. Samtlige kar har fått oksygengjenvinning og CO2 -stripping som reduserer vannforbruket.

Forventer mindre rogninnlegg og mindre destruksjon

Mattilsynet retter likevel kritikk i tilsagnet når det kommer til dødelighet og destruksjonsnivå.

I fra tilsynssak 2021/147174 viser Mattilsynet blant annet til at det i perioden oktober 2020 til september 2021 har blitt avlivet 50 % av tillatt årlig smoltproduksjon. Det vises videre til at det til sammen har dødd om lag to tredjedeler av tillatt årlig produksjon. Denne dødeligheten og destrueringen er ifølge Mattilsynet ikke avviksbehandlet.

- Det er ikke er noe forbud i regelverket mot destruering av fisk, men når man tar inn alt for mye rogn slik at man ender opp med å måtte destruere en stor del av innlegget så viser det at det må gjøres forbedringer i dagens drift. Det forventes at i det i fremtidige produksjonsplaner legges opp til mindre rogninnlegg, slik at andelen taperfisk kan reduseres og dermed behovet for destruering reduseres betraktelig, skriver Mattilsynet.

Ellers påpeker tilsynet at arbeidet med biosikkerhetsplanen er kommet godt i gang.

- De innsendte dokumentene dekker minimumskravet som stilles til en biosikkerhetsplan, men det vil fortsatt gjenstå en del arbeid før den vil være komplett. Denne vil følges opp ved senere tilsyn, skriver Mattilsynet.

LandbasedAQ/Kyst.no har vært i kontakt med CEO i Kvarøy Fiskeoppdrett, Alf-Gøran Knutsen, som ikke har noen ytterligere kommentarer.