Frya Oppdrett ønsker å bygge et anlegg med produksjonshall for matfisk, settefisk og stamfisk, samt eget slakteri. Driva Aquaculture, som står bak Frya Oppdrett, har også planer om landbasert anlegg i Oppdal (illustrasjon). Søknaden der ble sendt i 2020, og ligger nå til vurdering hos Fiskeri- og næringsdepartementet.
Frya Oppdrett ønsker å bygge et anlegg med produksjonshall for matfisk, settefisk og stamfisk, samt eget slakteri. Driva Aquaculture, som står bak Frya Oppdrett, har også planer om landbasert anlegg i Oppdal (illustrasjon). Søknaden der ble sendt i 2020, og ligger nå til vurdering hos Fiskeri- og næringsdepartementet.

Positiv til fjellørret på land

Frya Oppdrett har søkt om etablering av ny lokalitet for landbasert oppdrett av settefisk, matfisk og stamfisk av fjellørret i Ringebu kommune. Selskapet har nå fått positive tilbakemeldinger.

Publisert Sist oppdatert

Det viser dokumenter LandbasedAQ har fått innsyn i.

Anlegget skal ifølge søknaden bestå av en produksjonshall med kapasitet på 7000 tonn matfisk, i tillegg til produksjonshaller for settefisk og stamfisk, samt eget slakteri.

Frya Oppdrett har søkt om en årlig produksjon av matfisk av fjellørret med en maksimal tillatt biomasse på 6000 tonn, settefisktillatelse av ørret til 6 millioner settefisk pr. år (snittvekt 90 gram), og hold av stamfisk på ørret men en MTB på 100 tonn.

Selskapet har foreløpig ingen illustrasjoner av anlegget på Frya. Over ser man en foreløpig situasjonsskisse av anlegget benyttet som grunnlag i utslippstillatelsen.
Selskapet har foreløpig ingen illustrasjoner av anlegget på Frya. Over ser man en foreløpig situasjonsskisse av anlegget benyttet som grunnlag i utslippstillatelsen.

Selskapet har også sendt en egen søknad om stamfisktillatelse til Fiskeridirektoratets hovedkontor, denne er fremdeles under behandling.

I søknaden opplyses det at vannet i anlegget skal resirkuleres med høy rensegrad. Avløp fra produksjonen og slakteriet vil renses og desinfiseres før det sendes til et jordinfiltrasjonsanlegg i sediment.

Ifølge søknaden vil Frya Oppdrett dermed ikke ha noe direkte inngrep med Gudbrandsdalslågen siden vannforsyningen kommer fra grunnvannsbrønner på Risøya, og avløpet går tilbake til grunnvannet gjennom infiltrasjon.

Positivt høringssvar

Søknaden til selskapet er sendt på høring, og i en høringsuttalelse skriver Fiskeridirektoratet region Sør at deres vurdering er at anlegget ikke vil påvirke fiskeriinteresser eller marint biologisk mangfold.

- Vi råder dermed til at det blir gitt tillatelse til ny landbasert akvakulturlokalitet i Ringebu kommune, forutsatt av at det blir gitt tillatelse til stamfisk fra Fiskeridirektoratets hovedkontor, skriver de.

- Forståelse for at de trenger tid

Det er Olav Skjøtskift som står oppført som daglig leder i Frya Oppdrett, og selskapet er 100 % eid av Driva Aquaculture AS.

Han forteller til LandbasedAQ at behandlingen av søknaden nå går sin gang, og poengterer at selskapet også har fått positivt høringssvar fra NVE, angående uttak av grunnvann, i tillegg til svaret fra Fiskeridirektoratet.

- Siden akvakultur i innlandet ikke er noe forvaltningen i Innlandet fylkeskommune jobber med til daglig, har vi forståelse for at de trenger noe mer tid til behandling enn de 22 ukene som er angitt i forskrift om behandlingstid av akvakultursøknader, forteller han.

Skjøtskift sier avslutningsvis at de ser for seg at selskapet mottar endelig tillatelse i løpet av sensommeren/høsten 2022.