Laks hos Salmon Evolution.

Salmon Evolution har doblet biomassen i anleggene 

Stående biomasse var på 2100 tonn per 30. september, opp fra 1047 tonn per 30. juni 2023.

Publisert Sist oppdatert

Salmon Evolution presenterte onsdag sin Q3-rapport.

Her er noen av høydepunktene: 

 • Sterk biologisk ytelse. 
 • All-time high biomasseproduksjon med 1 290 tonn i netto biomassevekst.
 • Stående biomasse var på 2100 tonn per 30. september, opp fra 1047 tonn per 30. juni 2023.
 • Kvartalsvis løpende netto biomassevekst på 1 600 – 1 700 tonn i slutten av september, ca. 70-75 % av steady-state nivåer.
 • Deler av batch 3 slaktet i september og ga 185 tonn HOG med 96 % superior-andel, tett vektkonsentrasjon og god prisrealisering. Forventer betydelig økning i slaktevolumet i 4. kvartal.
 • På rett spor for produksjonskostnad på nivå med konvensjonelt oppdrett
 • Batch 8 satt inn i slutten av august og batch 9 i slutten av oktober, noe som bringer anlegget til et stabilt antall individer på 1,5-1,6 millioner - som er der selskapet ønsker å være i antall under steady-state-produksjon
 • Tilgjengelig likviditet på 705 millioner kroner per 30. september 2023 inkludert kommitterte tilgjengelige ubenyttede kredittfasiliteter.
 • Q4 slakteforventning 1 000 – 1 200 tonn (HOG).
 • 9 batcher så langt

  Salmon Evolution har drevet anlegget på Indre Harøy siden mars 2022. Siden den gang har konsernet satt ut ni batcher med smolt, med ett til planlagt i 2024.

  I Q3 forteller konsernet de opplevde god biologisk ytelse og avsluttet kvartalet med både all-time high i stående biomasse og biomasseproduksjon.

  I løpet av kvartalet endte dødeligheten på 1,5 %, noe som viser at selskapet er godt på vei til å oppnå en dødelighetsrate på mellom 3-5 % årlig.

  - Sammenlignet med ellers i næringen, der dødeligheten ligger på et snitt rundt 15-16 % gir det oss en stor fordel også når det kommer til produksjonskostnad. Og for fiskevelferd er kansje dødelighet også det mest presise målet på det, sier CEO, Trond Håkon Schaug-Pettersen under fremleggingen.

  Batch 3

  Første del av batch 3 ble slaktet i løpet av tredje kvartal og ga et volum på 185 tonn HOG, noe som brakte totalt slaktevolum til 770 tonn HOG så langt i år. Det viste en homogen vektprofil på tvers av batchen med en jevn spredning i vekter, som også ble observert i alle tidligere slaktinger. Slaktingen bekreftet god produktkvalitet, demonstrert ved en superiorandel på 96 %. Den høye superior-andelen støttet god prisrealisering, og gjennomsnittlig salgspris endte på rundt NOK 72/kg HOG.

  Ved kvartalets slutt telte den gjenværende delen av batch 3 rundt 84 000 individer med en gjennomsnittsvekt på rundt 3 205 gram, noe som representerer en biomasse på 268 tonn (LW). Konsernet forventer å slakte de gjenværende individene i batch 3 i Q4.

  Det var batch 3 og 4 som ble utsatt for en AGD-hendelse i vår. Da økte dødeligheten noe men man fikk raskt kontroll på situasjonen.

  - Vi er veldig fornøyd med å se full tilfrisking av både bach 3 og 4, og at disse nå vil bli slaktet ut på normal slaktevekter, sa Schaug-Pettersen.

  Batch 4

  Batch 4 telte rundt 178 000 individer med en gjennomsnittsvekt på rundt 3 980 gram, noe som representerer en biomasse på 708 tonn (LW). Første del av batch 4 ble slaktet tidlig i oktober, og resten forventes å bli slaktet senere i Q4.

  Batch 5

  Batch 5 telte rundt 247 000 individer med en gjennomsnittsvekt på rundt 2 440 gram, noe som representerer en biomasse på 602 tonn (LW). De to første tankene i batch 5 forventes å bli slaktet i Q4.

  Batch 6 og 7

  Batch 6 og 7, som begge ble satt ut i Q2 i slutten av mai og slutten av juni, har hatt en god start på anlegget. Begge batchene ble satt ut med vekter litt lavere enn målstørrelsen, forårsaket av lave vanntemperaturer i vintersesongen ved Dale smoltanlegget. Konsernet har installert mer oppvarmingskapasitet ved Dale, som har vært i drift siden oktober. Dette forventes å ha en positiv effekt på evnen til å levere smolt av lignende størrelse fremover.

  Batch 6 og 7 telte rundt 268 000 og 275 000 individer, med en gjennomsnittsvekt på henholdsvis 790 gram og 490 gram. Samlet representerte de en biomasse på 347 tonn (LW).

  Batch 8

  Batch 8 ble satt ut i løpet av kvartalet med en gjennomsnittsvekt på 90 gram. Som for batch 6 og 7 var dette litt lavere enn målstørrelsen. Fiskegruppen har gjort det svært godt etter overføringen fra smolt-anlegget, med god appetitt og lav dødelighet. Ved kvartalets slutt telte det 275 000 individer med en gjennomsnittsvekt på 205 gram, noe som representerer en biomasse på 56 tonn (LW).

  Settefisk

  Per 30. september 2023 hadde konsernet seks batcher fisk på Indre Harøy, hvorav en delvis var slaktet, med rundt 1,3 millioner individer med en gjennomsnittsvekt på rundt 1 980 gram. I tillegg hadde Dale smolt-anlegget rundt 2,9 millioner smolt. Den totale biomassen utgjorde 2 100 tonn (LW), med rundt 1 980 tonn (LW) på Indre Harøy og 120 tonn (LW) på Dale.

   

  Økonomi

  Så langt i år har selskapet hatt en inntekt på 79,6 mill kr (19,2 mill YTD 2022).

  Operasjonell EBIT YTD er på minus 97,4 mill kr (-45,9 mill kr YTD i 2022).
  Selskapet har en sterk finansiell posisjon med en tilgjengelig likviditet på 705 millioner kroner per 30. september 2023 inkludert kommitterte tilgjengelige ubenyttede kredittfasiliteter. I tillegg kommer det bankfinansiering øremerket for fase 2.
Prisimplikasjoner Salmon Evolution mener de får som følge av å drive landbasert, kontra tradisjonelt i sjø. Her har de antatt en superiorandel på 85 % for konvensjonell næring og 95 % for SE. Konvensjonell næring antar man har en slakteditribusjon på 45 % i 1H og 55 % i 2H kontra uniform slakteprofil gjennom året for SE.
  For fase 2 er allerede grunnarbeidene ferdig, og man har planer om å være i drift med anlegget i andre halvdel av 2025. Dette vil doble produksjonskapasiteten til en årsproduksjon på 16 tusen tonn HOG ved anlegget på Indre Harøy. 
  - Vi jobber nå med å prosjektere sammen med våre samarbeidspartnere. Fase 2 vil bli en forbedret kopi av fase 1. Det jobbes også med å verifisere byggekostnadene så vi sikrer god oversikt når vi går videre. Vi tror i det store og hele at tiden er svært god for å begynne med denne utbyggingen nå, ettersom vi ser klare tegn til nedkjøling i byggemarkedet. Dette gjelder spesielt for entreprenør-delen, men også når det kommer til  prosess-delen. Men det er verst å merke seg at vi allerede har mye av infrastruktur på plass, så vi forventer et veldig effektiv byggeperiode, sa Schaug-Pettersen.
  Han sier de regner med å være ferdig med prosjektdesign i Q1 neste år, noe som gjør selskapet i posisjon til å gå videre med byggingen.
Salmon Evolution på Indre Harøy per Q3 2023. Man ser at grunnarbeidet for fase 2 er godt i gang.

Nord-Amerika

Her jobbes det fortsatt med å evaluere potensielle produksjonssteder.

- Vi ser at dette er en mulighet for oss å virkelig vokse i årene fremover. Vi har det siste året virkelig gransket hele området (grensen mellom USA og Canada både øst og vest red. anm.) for potensielle lokaliteter. Vi er for tiden i ferd med å snevre inn til noe få rette lokaliteter som oppfyller våre krav, sa Schaug-Pettersen .

Han mener Nord-Amerika minner litt om Norge, der man har en eksisterende infrastruktur når det kommer til lakseproduksjon, som gjør det enklere å bygge ut aktivitet på land.

I sitt leting etter lokaliteter har man derfor et fokus på områder med gunstige biologiske forhold og eksisterende akvakulturinfrastruktur og verdikjede, som gjenspeiler Indre Harøys unike fordeler, skala og kostnadsposisjon.

- Prosjektet går definitivt fremover, og jeg håper å kunne dele litt flere detaljer om ikke så altfor lenge, sa han.

Korea

Fokusert på design og konstruksjon. Smoltfasiliteten er mer eller mindre ferdigstilt. For matfisklokaliteten hadde man 60 % design-review denne uken, så ting går fremover. Vi jobber også aktivt med optimalisering av produksjonskostnaden. Vi ser noen site-spesifikke ting som fordyrer prosjektet. Dette er spesielt knyttet til vanninntak og avløp for matfiskanlegget, der vi nå ser på ulike løsninger for å redusere kostnadene. Vi jobber også med å sikre finansieringen sa Schaug-Pettersen.

Når det gjelder listsener går det også ifølge CEO-en fremover.

- Det har imidlertid tatt litt tid, men det har gitt oss mulighet til å dra enda mer nytte av erfaringer fra Norge til nye prosjekter, sa han.