Kalneset i Stad, der Sjømatstaden bl.a. vil anlegge landbasert lakseoppdrett.

Mattilsynet omgjør vedtak etter klage

Dermed gir de klarering til ny lokalitet for Sjømatstaden ved Kalneset i Stadt kommune

Mattilsynet mottok opprinnelig søknad fra Sjømatstaden AS den 15. september 2022 om etablering av landanlegg på ny lokalitet Kalneset, for oppdrett av settefisk/postsmolt og matfisk av laks og ørret. Anlegget er omsøkt for maksimal tillatt biomasse (MTB) på 15 000 tonn.

Mattilsynet region sør og vest avslo så søknaden med begrunnelse i uakseptabel risiko for smitte inn til og ut av anlegget, og at dokumentasjonen i søknaden ikke kunne sannsynliggjøre at Sjømatstaden AS ville kunne gjennomføre utprøving av nye metoder etter vilkårene listet i akvakulturdriftsforskriften

Dette påklaget så Sjømatstaden og har i forbindelse med klagen sendt inn nye opplysninger i saken. Det fremkommer i et vedtaksbrev fra Mattilsynet.

For å redusere smitterisiko inn til anlegget planlegges installasjon av UV-anlegg både i parallell og seriekobling på vanninntaksledningene i sjø. For å redusere smitterisiko ut fra anlegget planlegges installasjon av UV-anlegg på vannutslippsledningen.

- Klager har også sendt inn ny dokumentasjon som viser hvordan de skal måle, vurdere og dokumentere fiskevelferden ved produksjon av settefisk i avsaltet sjøvann, og produksjon av fisk over 1 kg i lukkede enheter, skriver Mattilsynet.

Mattilsynets vurdering

Mattilsynet skriver i brevet hvordan de vurderer risiko for smitte inn til anlegget:

«Som hovedregel kan søknad om etablering eller utvidelse av landbaserte stamfisk- og yngel/settefiskanlegg gis godkjenning, dersom øvrige krav oppfylles og forutsatt at et eventuelt sjøvannsinntak oppfyller følgende anbefalte minsteavstander i forhold til andre oppdrettsaktiviteter: Anbefalt minsteavstand på 5 km i sjø til: fiskeslakterier/tilvirkingsanlegg, fiskeoppdrettsanlegg og notvaskerier". Kortere avstander kan aksepteres når søker planlegger tilstrekkelige, kompenserende tiltak. Klager har informert om at de nå planlegger dobbel, uavhengig UV-desinfeksjon på inntakslinjene til anlegget. Mattilsynet vurderer at dette er et tilstrekkelig kompenserende tiltak for å redusere smitterisiko, både fra egen matfiskproduksjon og fra akvakulturanlegg som ligger nærmere enn 5 km fra det planlagte anlegget.

Risiko for smitte ut av anlegget

Fordi Sjømatstaden nå planlegger desinfeksjon av avløpsvannet, vurderer Mattilsynet at faren for å spre smitte ut fra anlegget vil bli betydelig redusert.

- Desinfeksjon av avløpsvannet er et tiltak som kan kompensere for smitterisikoen knyttet til at anlegget vil ha sitt vannutslipp til et koordinert brakkleggingsområde, skriver de.

Dokumentasjon på utprøving

Når fisk skal produseres med nye metoder må virksomheten gjennom sin dokumentasjon vise hvordan utprøving og opptrapping av produksjonen skal gjennomføres i henhold til akvakulturdriftsforskriftens § 20, tredje ledd.

- Den opprinnelige søknaden manglet slik dokumentasjon for produksjon av settefisk i avsaltet sjøvann og fisk over 1 kg i lukkede enheter. Klager har nå sendt inn dokumentasjon som viser hvordan dette skal gjennomføres. Mattilsynet vurderer at denne dokumentasjonen sannsynliggjør at virksomheten kan gjennomføre utprøving av alle deler av den planlagte produksjonen etter vilkårene som er listet i akvakulturdriftsforskriftens § 20, tredje ledd.

Konklusjon

På bakgrunn av de nye opplysningene i saken omgjør dermed Mattilsynet vedtaket datert 9. januar 2023. De gir nå tilsagn om godkjenning for produksjon av settefisk/postsmolt og matfisk av laks og ørret med en årlig produksjon på inntil 15 000 tonn mot at sjøvannsinntaket og sjøvannsutslippet skal desinfiseres «slik Sjømatstaden AS har beskrevet i klagen», skriver de.