For tiden gjøres det forsøk med å oppdrette abbor.

Kommunen positiv til landbasert abboroppdrett

Frolandsabbor ønsker å produsere abbor på land i Froland. Nå har kommunen kommet med sin høringsuttalelse.

Saken var oppe til formannskapsbehandling i slutten på januar. Der ble det vedtatt at kommunen stiller seg positiv til initiativet.

Kommunen viser også til at akvakultursøknaden har vært annonsert bl.a. i lokale medier og at kommunen ikke har mottatt innspill.

- Formannskapet ser at tiltaket er i samsvar med kommuneplanen, både arealformål og kommunens vektlegging av bærekraftig næringsutvikling. Froland kommune gir derfor en positiv høringsuttalelse til Frolandsabbor AS akvakultursøknad, skriver de i sin høringsuttalelse til akvakultursøknaden.

De skriver også at formannskapet opprettholder kommuneplanens plankrav, men gir tillatelse til at akvakultursøknaden kan behandles uavhengig av planprosessen for en utredning av reguleringsplan.

Selskapet Frolandsabbor er et selskap som ble stiftet i 2020. De har søkt om tillatelse til oppdrett av abbor for et mindre produksjonsanlegg ved Rosævatn i Froland kommune. Søknaden dreier seg om en tillatelse på 150 tonn MTB.

Abborproduksjonen vil ifølge søknaden basere seg på fanget stedegen fisk og rogn for produksjon av matfisk til konsum.

Agder fylkeskommune har tidligere uttalt at før akvakultursøknaden endelig kan behandles av dem, må det enten foreligge en godkjent reguleringsplan for tiltaket, eller at Froland kommune gir dispensasjon til at prosessen med akvakultursøknaden og prosessen med å utrede reguleringsplan kunne gå parallelt.

- Etter mye korrespondanse mellom Frolandsabbor AS, Agder fylkeskommune og Froland kommune, mottok Froland kommune formell søknad den 12.07.2022 om dispensasjon for parallelt prosesser av akvakultursøknad og utredning av reguleringsplan.

Kommunens uttalelse skal sendes til Agder fylkeskommune for at de kan starte behandlingen av Akvakultursøknaden.

Se video av prosjektet