Oversiktsbilde av hvor ABP Aqua Mongstads ønsker å bygge mat og settefiskanlegg
Oversiktsbilde av hvor ABP Aqua Mongstads ønsker å bygge mat og settefiskanlegg

Mattilsynet har godkjent 45-tusen tonns matfisk- og settefiskanlegg på Mongstad

ABP Aqua Mongstad har søkt om en samlet årlig produksjon av 44 800 tonn, der 1800 tonn vil være settefisk og 43 000 tonn er matfisk. Lokasjon er industriområdet på Mongstad. Nå har Mattilsynet gitt sitt ja til dette – med ett forbehold. Fiskeridirektoratet har ingen merknader.

Publisert Sist oppdatert

ABP Aqua Mongstad er ifølge søknaden etablert med formål å bli en viktig aktør innen effektivt landbasert lakseproduksjon basert på en kombinasjon av RAS og hybrid gjennomstrømming (FTSR).

ABP Aqua Mongstad AS er eid av eiendomsselskapet Asset Buyout Partners (ABP), som eier forsyningsbasen på Mongstad. Disse er igjen eid av det svenske eiendomsselskapet Balder.

ABP Aqua Mongstad AS disponerer et 150 daa stort industriområde som nylig er omregulert til akvakultur og sendte i 2022 søknad om å etablere et anlegg for oppdrett av settefisk og matfisk av laks og ørret.

Søknaden gjelder en samlet årlig produksjon av 44 800 tonn, der 1800 tonn vil være settefisk og 43 000 tonn er matfisk. Stående biomasse vil være inntil 29 135 tonn i matfiskanlegget og inntil 762 tonn i settefiskanlegget.

Hele anlegget skal drives ved bruk av sjøvann og avsaltet sjøvann, og vil være uavhengig av egen ferskvannskilde.

Avløpet fra anlegget vil bli renset i et mekanisk avløpsrenseanlegg med utslipp på 30 meters dyp i den nordlige delen av anleggsområdet.

Den omsøkte nyetableringen vil skje på opparbeidet areal innenfor næringsområde på Mongstad, som i reguleringsplan vedtatt 16. juni 2022 av Alver kommune er satt av til blant annet landbasert akvakultur.

Ett forbehold

Nå i februar har Mattilsynet gitt tilsagn om godkjenning av akvakulturanlegget på Mongstad med de forbehold som fremgår nedenfor:

- Tilsagn om godkjenning gis for produksjon av matfisk av laks og ørret med maksimalt tillatt biomasse på 44.800 tonn. Tilsagnet om godkjenning av akvakulturanlegg innebærer at Mattilsynet gir klarering til etablering av akvakulturanlegg på ny lokalitet Mongstad – trinn 1, skriver Mattilsynet.

De har imidlertid satt som vilkår til klareringen at de ikke produserer fisk til utsett i sjø.

- Sluttproduktet på Mongstad skal være matfisk opp til 6,1 kg, men søker ønsker også å produsere settefisk til utsett. Ved produksjon av settefisk for utsett i sjø er det særlig viktig å unngå smitte inn til anlegget, for å minimere risikoen for å spre smitte med settefisken til nye områder, skrive tilsynet.

De sier det derfor på generelt grunnlag blir stilt strengere krav til smitteforebyggende tiltak og hygieniske barrierer for settefiskanlegg enn for matfiskanlegg.

Anlegget på Mongstad skal bruke avsaltet sjøvann til produksjon av smolt, og sjøvann til produksjon av postsmolt og matfisk. Vanninntaket skal være fra 80 meters dyp i Fensfjorden, og skal filtreres og UV-desinfiseres.

Vannutslippet skal være på 30 meters dyp, ca 450 meter nordvest for vanninntaket. Utslippet skal filtreres, men ikke desinfiseres.

- Tilstrekkelig biosikkerhet skal være summen av barrierene som avstand og desinfeksjon utgjør. Det er allerede et krav om desinfeksjon av sjøvann til settefiskanlegg i forskrift om desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet, og avstandsanbefalingene på 5 km er fastsatt med kjennskap til dette kravet, skriver de.

Avstanden mellom vannutslipp og -inntak til lokalitet Mongstad skal være kun ca 450 meter.

- Dette er vesentlig kortere enn de 5 km som er vurdert å være tilstrekkelig for å redusere risikoen for smittespredning til settefiskanlegg. Kortere avstand enn 5 km mellom sjøvannsbasert matfiskproduksjon og sjøvannsinntak til postsmoltproduksjon på land kan i enkelte tilfeller aksepteres, dersom virksomheten kan kompensere for den økte smitterisikoen som følger av kortere avstand. Desinfeksjon av sjøvann til settefiskproduksjon er allerede et forskriftskrav, det kan derfor ikke karakteriseres som et kompenserende tiltak, mener Mattilsynet.

I RAS-avdelingen (smolt opptil 80 g) vil inntaksvannet i tillegg til UV-desinfeksjon også renses ved hjelp av omvendt osmose (RO).

- Denne renseprosessen som sjøvannet gjennomgår i forbindelse med produksjon av ferskvann kan karakteriseres som et kompenserende tiltak, men metoden er foreløpig ikke en godkjent desinfeksjonsmetode.

Biosikkerhetstiltakene tilpasset produksjon av matfisk, ikke settefisk

Videre vil ikke sjøvannet som går til postsmolten (vekt opp til 280 g), som også utgjør en del av settefiskproduksjonen, ikke bli renset ved hjelp av RO.

- Mattilsynet kan ikke se at det er sannsynliggjort at inntaksvannet ikke vil bli påvirket av eventuell smitte fra avløpsvannet, dvs egensmitte, og vi vurderer at biosikkerhetstiltakene som er beskrevet i søknaden er tilpasset produksjon av matfisk, ikke settefisk. Vi vurderer at tiltakene virksomheten har beskrevet for å kompensere for kort avstand mellom inntak og avløp ikke er tilstrekkelige til å hindre evt egensmitte, og da særlig mellom matfisk og settefisk.

Mattilsynet setter derfor vilkår om at lokalitet Mongstad ikke blir klarert for produksjon av fisk til utsett.

Avstand til omkringliggende sjøanlegg og akvakulturrelatert virksomhet

Det ligger ingen oppdrettslokaliteter nærmere enn 5 km fra omsøkt lokalitets sjøvannsinntak eller -utslipp. Nærmeste lokalitet er 26295 Langøy, som ligger 5,3 km fra sjøvannsinntaket og 5,7 km fra avløpet.

- Mattilsynet vurderer at anbefalt minsteavstand til omkringliggende akvakulturanlegg er tilstrekkelig, konkluderer de.

Også OK fra direktoratet

Fiskeridirektoratet har i et brev til Vestland fylkeskommune konkludert med at de ikke har noen vesentlige merknader til at søknad innvilges som omsøkt.

- Fiskeridirektoratet vurderer at omsøkt akvakulturanlegg på Mongstad ikke kommer i konflikt med fiskerienes bruksinteresser i området. Påvirkningen fra anlegget skal overvåkes i henhold til eventuell utslippstillatelse og tiltak vil kunne iverksettes dersom påvirkningen på resipienten blir uakseptable. Det er relativt gode strømforhold i området. Vi legger derfor til grunn at spredning og nedbryting av utslipp vil være akseptabel og at det ikke vil medføre opphopning av slam på et mindre område ved utslippspunktet. Vi tilrår uansett at det settes krav til oppfølgende undersøkelser i tilknytning utslippspunktet og et nærmere definert område rundt dette punktet, skriver direktoratet.