Alsaker Fjordbruks planlagte 100 tusen-tonns anlegg skal ligge her i Nedrevåge på Onarheim på Tysnes i Vestland fylke.

Mattilsynet omgjør Alsaker-avslag

Dokumenter LandbasedAQ har fått innsyn i kan fortelle at Mattilsynet nå har omgjort vedtaket fra i fjor sommer, der de ga tommelen ned for Alsaker Fjordbruks planlagte 100 000 tonns matfiskanlegg på Tysnes.

Selskapet har søkt om tillatelse til å etablere et landbasert RAS - anlegg med tillatelse for matfiskproduksjon av laks og ørret, med en MTB på 100 000 tonn.

Her i Nedrevåge har Alsaker Fjordbruk planlagt å legge et 100 000-tonns matfiskanlegg.

Mattilsynet region Sør og Vest avslo søknaden den 22. juli 2022 med begrunnelse i følgende:

  • Uakseptabel risiko for smitte inn til anlegget.
  • Uakseptabel risiko for smitte ut av anlegget.
  • Mangelfull dokumentasjon på internkontroll (omvendt osmose).
  • Mangelfull dokumentasjon på utprøving iht akvakulturforskriftens § 20.

Mattilsynet har nå snudd i saken

I et nytt vedtak skriver de at Alskaker har fortalt dem at de vil etablere uavhengige UV linjer på vanninntakslinjene, som ved driftsstans også stanser vanninntaket. I epost til Mattilsynet datert 18.10.2022 presiserer Alsaker at dette vil være seriekoblet dobbel desinfeksjon.

Når det kommer til punktet om smitte ut av anlegget skriver alsaker at de vil UV-behandle avløpsvannet fra anlegget for å redusere smittefaren.

Videre har de fremvist oppdatert internkontrolldokumentasjon for planlagt bruk av omvendt osmose som selskapet mener imøtekommer Mattilsynets krav til risikovurdering og beredskap. Og de har også fremlagt ved dokumentasjon på utprøving av produksjon av fisk opp til 150 gram med ferskvann produsert av sjøvann ved hjelp av omvendt osmose, som et tilsvar på Mattilsynets etterlysning av dokumentasjon på utprøving iht akvakulturforskriftens § 20.

Gir godkjenning

Mattilsynet har åpenbart vært fornøyd med det de har fått av forklaring og dokumentasjon, for nå har de altså fattet et vedtak som om godkjenning til etablering av akvakulturanlegg etter dyrevelferdsregelverket:

- Mattilsynet gir godkjenning til etablering av landbasert akvakulturanlegg på lokalitet Nedrevåge. Godkjenningen gis for produksjon av settefisk/postsmolt og matfisk av laks og ørret med maksimal tillatt biomasse på 100 000 tonn, skriver de.

De presiserer likevel at tilsagnet om godkjenning ikke er det samme som en rettighet til å få godkjent anlegget.

- Godkjenning av akvakulturanlegget eller betinget godkjenning kan gis når Mattilsynet har inspisert anlegget og vilkårene for godkjenning eller betinget godkjenning er oppfylt skriver de.

Anlegget kan først settes i drift når det er godkjent eller gitt betinget godkjenning av Mattilsynet.

Som saken under viser så har Alsaker sendt søknad til Vestland Fylkeskommune om tillatelse til produksjon. De rammes dermed ikke av den midlertidige stansen i anledning til å søke som Nærings og fiskeridepartementet kom med på tampen av fjoråret.