Ubehandlet avløpsvann fra RAS, tørket slam og til slutt rent vann som kan slippes ut. Disse prosessene er det Alumichem spesialiserer seg på.

Slik renser de RAS-vannet

Med egenutviklede løsninger sørger de for at rent vann kommer inn og rent vann slipper ut av RAS-anlegget. Og imellom henter de ut slamfraksjonen.

Selskapet Alumichem er en dansk leverandør av løsninger til behandling av vann og avløpsvann – løsninger som kombinerer vannbehandlingskjemi, utstyr og viden. Selskapet har hold på i nærmere 40 år. Hovedfokuset har vært behandling av drikkevann og avløpsvann, og de siste mange årene har akvakultur-segmentet blitt mer og med aktuelt. Kundene er derfor også å finne innenfor akvakultur, og de har nært samarbeid med flere selskap, som for eksempel RAS-leverandøren Billund Aquaculture. Nå ønsker de også å få større fotfeste i Norge.

- Vi mener vi skiller oss fra andre leverandører på noen vesentlige punkt. Andre kommer gjerne inn med et produkt de har utviklet som de vil ha kunden til å bruke. Vi snur rundt på det. Vi har ikke eget utstyr, vi designer tilpassete løsninger og prøver å finne noe i markedet som kan passe til behovet. Det forklarer Trevor Gent, som er salgssjef i Alumichem.

Trevor Gent er salgssjef i Alumichem. Han forteller de jobber på en måte som kanskje er litt annerledes enn mange andre selskap.

Han sier dette er spesielt viktig med fiskeoppdrettere, da deres behov er så forskjellige.

- Utgangspunktet er at de må oppfylle ulike krav, og avhengig av hvordan de er definert, så trenger de ulike løsninger. Den finner vi, og er ikke bundet av en spesiell en, sier han.

For å finne løsningen som gir det kunden trenger, setter de sammen et teknologiteam.

- Dette konstruerer så løsningen for kunden. Det kan også innebære at vi tar en lab- eller pilotskala løsning frem til kommersialisering. Vi ser hele tiden etter løsningen som kan heve kvaliteten, sier han.

Vanligvis er Alumichem involvert fra dag én på designstadiet av RAS-prosjekter.

- Men vi kan også hjelpe anlegg som begynner å svikte, eller drift som plutselig må følge nye strengere myndighetsbestemmelser, eller at systemet kanskje ikke er designet for å kunne håndtere økt produksjon, sier Gent.

- I slike situasjoner kan vi komme inn og se på eksisterende systemer for å se hvordan de kan optimaliseres og finne ut hvilke justeringer som må gjøres for å møte utslippsgrensene og håndtere slam- og avløpsbehandlingen, legger han til.

Vann og slam

I avløp fra et RAS-anlegg er det ifølge Gent alltid to aspekter man må tenke på.

Det ene er vannet som skal tilbake til miljøet, det andre er slammet. Myndighetene setter kravene og de endrer seg ofte. For ti år siden sa de gjerne en ting, nå kan det være noen annet som er viktig. Da var det gjerne totalt suspendert stoff man fokuserte på. Nå er det også gjerne fosfor, nitrogen, BOF (biokjemisk oksygenforbruk) osv.

Han sier at slambehandlingen gjerne er den enkle delen.

- Men det er vannbehandlingen som setter rammene, sier han.

Det starter med vanninntaket, og å sørge for at systemet har rent vann som er fritt for bakterier, virus og andre forurensninger.

Når vannet går gjennom RAS-anlegget, kommer det ut i den andre enden i form av et avløpsvann som inneholder suspendert stoff og næringsstoffer – ofte referert til som slam. Dette slammet kan deretter tykkes og tørkes til forskjellige nivåer - fra 10 prosent tørrstoff til 90 prosent tørrstoff - avhengig av tiltenkt bruk og logistikk. Tørt slam egner seg for bruk på gjødselanlegg, og et våtere produkt kan f.eks. brukes på et biogassanlegg. Slammet blir fortykket, avvannet og tørket.

- Rejektvannet behandles deretter videre og poleres før det slippes ut for å sikre samsvar med eventuelle miljøbestemmelser, inkludert fjerning av gjenværende partikler, nitrogen, fosfor, TOC og tungmetaller, sier han.

Les hele den fire siders artikkelen i LandbasedAQ nr 1 ved å klikke på bildet under: