Pengen de har fått in på emisjonen skal bl.a. brukes til å bygge anlegget på Kvalnes videre ut.

Andfjord Salmon har hentet inn stor pengesum – disse har kjøpt seg opp

Andfjord Salmon gjennomførte mandag en rettet emisjon i selskapet. Nå har de nok kapital til å bygge ut til 8000 tonn.

Publisert Sist oppdatert

I en børsmelding tirsdag morgen kunngjør de at det har blitt utstedt 15.974.026 nye aksjer til en tegningskurs på NOK 38,50 per aksje, noe som gir et bruttoproveny på omtrent 615 millioner kroner.

Nettoprovenyet fra den rettede emisjonen vil bli brukt til å utvide selskapets produksjonskapasitet på Kvalnes og til generelle selskapsformål.

– I praksis betyr det at vi har tilstrekkelig finansiering for å gjennomføre neste byggetrinn opp til 8 000 tonn sløyd laks på Kvalnes, inkludert bygging viktig infrastruktur som vannveier og havneområde som på sikt vil være med på å muliggjøre produksjon av 40 000 tonn laks på Kvalnes. Vi setter umåtelig stor pris på støtten fra både bankene og aksjonærene våre som gjør oss i stand til å realisere svært spennende utbyggingsplaner på Kvalnes, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon. 

Blant aksjonærene som deltok i emisjonen er Jerónimo Martins Agro-Alimentar, S.A., som går inn med 385 millioner kroner og dermed øker sin eierandel i Andfjord Salmon betraktelig. Jerónimo Martins Agro-Alimentar, S.A er del av Jerónimo Martins-konsernet, som er en internasjonal matvareprodusent og -distributør som er børsnotert i Lisboa. Jerónimo Martins-konsernet omsatte for 25 milliarder euro i 2022 og har rundt 130 000 medarbeidere. 

I tillegg gikk Holmøy-selskapet Eidsford Sjøfarm inn med 80 millioner kroner i emisjonen, noe som betyr at også de øker sin eierandel betydelig i Andfjord Salmon. Både Jerónimo Martins Agro-Alimentar, S.A og Eidsfjord Sjøfarm er representert i styret til Andfjord Salmon. 

Andre selskaper som også er representert i styret i Andfjord Salmon, inkludert UFI AS, Skagerak Vekst AS og Andfjord Holding AS, bidro med til sammen 24 millioner kroner i emisjonen. 

Andfjord Salmon skal anvende finansieringen til videre utbygging av selskapets landbaserte oppdrettsanlegg på Kvalnes, Andøya. Selskapet offentliggjorde tidligere i juni planer om å nå et produksjonsvolum på 40 000 tonn sløyd laks på Kvalnes. Produksjonskapasiteten vil gradvis økes mellom 2025 og 2030. De første 8 000 tonnene med produksjonskapasitet forventes å være på plass i 2025. 

Det er en vellykket produksjonssyklus i Andfjord Salmons første basseng som har muliggjort både bankfinansiering og ytterligere kapitaltilskudd fra selskapets aksjonærer. 

– Vi har i løpet av de siste året bevist at vi kan produsere laks med god fiskevelferd og -helse på bærekraftig vis. Veksten er god, overlevelsesraten er svært høy, og fôr- og energiforbruk er lavt. Vi er stolt av resultatene så langt, og nå ser vi frem til å gjennomføre første slakt om ikke lenge, sier Martin Rasmussen.

Følgende primærinnsidere ble tildelt aksjer:

* Jerónimo Martins Agro-Alimentar, S.A., representert i styret av Antonio Serrano, ble tildelt 10 000 000 tilbudsaksjer

* Eidsfjord Sjøfarm AS, representert i styret ved Knut Holmøy, ble tildelt 2.077.922 tilbudsaksjer

* Andfjord Holding AS, representert i styret ved Roy Bernt Pettersen, ble tildelt 244.155 tilbudsaksjer

* UFI AS representert i styret ved Kim Strandenæs, ble tildelt 192.207 tilbudsaksjer

* Skagerak Vekst AS representert i styret ved Tore Traaseth, ble tildelt 135.065 tilbudsaksjer

 Tilbudsaksjene ble fordelt i to transjer som følger: en transje med 5 922 078 aksjer ("transje 1") og en andre transje med 10 051 948 aksjer ("transje 2").

Transje 1 forventes å bli gjort opp på levering mot betaling basis på eller rundt 29. juni 2023.

Transje 2 forventes å bli gjort opp på eller rundt 11. juli 2023. Utstedelse av nye aksjer i transje 2 er betinget av godkjenning av den ekstraordinære generalforsamlingen i selskapet ("EGM") som forventes å bli avholdt omkring 5. juli 2023.

- Styret er av den oppfatning at det er i selskapets og dets aksjonærers felles interesse å skaffe egenkapital gjennom den rettede emisjonen. Den rettede emisjonen muliggjør selskapet å sikre egenkapitalfinansiering for å utvide selskapets produksjonskapasitet på Kvalnes, kort tid etter å ha sikret tilsagn om bankfinansiering. Videre innebærer den rettede emisjonen redusert gjennomførings- og gjennomføringsrisiko og gir selskapet mulighet til å utnytte gjeldende markedsforhold og skaffe kapital raskere, til en lavere rabatt sammenlignet med en fortrinnsrettsemisjon og uten garantiprovisjoner som normalt sett med fortrinnsrettsemisjoner, skriver de i børsmeldingen.

Selskapet sier de også har til hensikt å gjennomføre et etterfølgende tilbud med ikke-omsettelige tegningsretter på inntil 2 077 923 nye aksjer i selskapet som, underlagt gjeldende verdipapirlovgivning, vil bli rettet mot eksisterende aksjonærer i selskapet pr. 26. juni. Om et slikt etterfølgende tilbud vil finne sted eller ikke, vil blant annet avhenge av utviklingen i prisen på aksjene i Selskapet etter gjennomføringen av den rettede emisjonen. Videre er den etterfølgende emisjonen avhengig av, blant annet, gjennomføring av den rettede emisjonen, godkjenning av styret og den ekstraordinære generalforsamlingen, og publisering av et tilbudsprospekt.