Fiskeridirektoratet har uttalt seg om matfiskplaner på Averøy

Averøy Seafood ønsker å produsere inntil 30 000 tonn matfisk på land på Averøy. Fiskeridirektoratet har nettopp kommet med sin offisielle uttalelse til søknaden.

Publisert Sist oppdatert

- Fiskeridirektoratet vurderer at søknaden fra Averøy Seafood AS om tillatelse til etablering av ny akvakulturlokalitet på land ved Tøfta i Averøy kommune, ikke vil medføre noen vesentlig negativ effekt for fiskeriinteressene når det gjelder arealbruk i sjøområdet utenfor lokaliteten. Vi forutsetter at plassering av utslippspunkt og mengde utslipp og rensegrad vurderes grundig, slik at konsekvensen for naturmangfold i influensområdet blir akseptabel, skriver de i et brev til Møre og Romsdal fylkeskommune.

Bakgrunnen for uttalelsen er at Averøy Seafood AS søker om tillatelse til landbasert akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret på lokalitet Tøfta i Averøy kommune.

Her skal sjøklar smolt på cirka 70 gram skal settes i lukkede merder som produseres frem til slakteklar fisk på rundt 5 kg.

Det søkes om tillatelse til en produksjon på 30 000 tonn matfisk av laksefisk per år.

To parallelle merdrekker, som er 450 meter lang, 85 meter bred og 35 meter dyp, skal plasseres i et basseng utskutt i fjell. Anlegget skal forsynes med sjøvann via et tunnelinntak (rørgate/tunnel i bakken og på bunnen i sjøen) i Ramnfjorden på cirka 75 meters dyp.

To parallelle merdrekker, som er 450 meter lang, 85 meter bred og 35 meter dyp, skal plasseres i et basseng utskutt i fjell.
Anlegget skal forsynes med sjøvann via et tunnelinntak rørgate/tunnel i bakken og på bunnen i sjøen i Ramnfjorden på cirka 75 meters dyp.

Det er skissert to alternative utløp. Alternativ 1 ligger på cirka 25 meters dyp nordøst for anlegget, mens alternativ 2 ligger på cirka 35 meters dyp nord for anlegget.

Beregnet utslipp til sjø med et årlig fôrbruk på 31500 tonn er 1398 tonn totalt karbon, 80 tonn fosfor og 950 tonn nitrogen.

Rensegrad i anlegget av type primærrensing er 63 % for totalt karbon, 63 % for fosfor og 20 % for nitrogen.

Slik tenker man seg anlegget plassert.

Vurdering av fiskeriinteressene

Fiskeridirektoratet påpeker at lanlagte inntaks- og utslippsledninger kommer innenfor områder der det fiskes med garn, liner og teiner, samt innenfor tarehøstefelt 295A og 296B.

- Det beskrives i søknaden at rørledningene skal legges i rørgater i sjøen og vurderes til i liten grad å påvirke fiskeriinteressene i området, skriver de.

- Vi vurderer at søknaden i liten grad vil påvirke fiskeriinteressene når det gjelder arealbruk. Vi vil likevel opplyse om at legging av rørledninger og eventuelt rørgater innenfor sjøområder som benyttes til fiske vil kunne representere en viss risiko for at fiskeredskap kan komme i berøring med disse. Vi oppfordrer derfor generelt til at en ved legging av rørledninger følger bunntopografien (uten frie heng), og at de legges forsvarlig slik at de ikke forandrer leie eller flyter opp, skriver de.

Det påpeker også at det er viktig at rørenes/rørgatenes posisjoner blir lagt inn på tilgjengelige kart (Kartverkets sjøkart).

- Tiltakshaver kan bli erstatningspliktig dersom sjøledningene/rørgatene forårsaker skade på fiskeredskap eller tap av fangst, understreker direktoratet.

Søknaden er for tiden inne til endelig behandling hos Møre og Romsdal fylkeskommune.