Denvo er i planleggingsfasen av et nytt matfiskanlegg med tilgang på gode naturressurser i Porsanger kommune. Selskapet har 300 mål på Klubben under regulering til disposisjon for et landbasert oppdrettsanlegg til Flekksteinbit.

Statsforvalter: Anlegget vil være i konflikt med natur- og reininteresser

- Det planlagte anlegget vil derfor sannsynligvis bli møtt med innsigelser, melder Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Publisert Sist oppdatert

DenVo Wolffish Norway planlegger et landbasert oppdrettsanlegg for flekksteinbit på Klubben i Porsanger kommune.

- Vi har 300 mål tomt under regulering til disposisjon for et landbasert oppdrettsanlegg. Området muliggjør selskapets målsetning om produksjon av 40 000 tonn matfisk per år. Dette vil bidra til et forutsigbart tilbud avS flekksteinbit for fremtiden, har CEO i DenVo, Fredrik Haadem tidligere uttalt til LandbasedAQ.

Selskapet inviterte i april til åpent møte om planene i forbindelse med at forslaget til planprogram var lagt ut på høring av Porsanger kommune fram til 21. april 2022.

En av dem som i ettertid har kommet med høringsuttalelse er statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Og den er ikke mye positiv:

- Statsforvalteren registrerer at det planlagte oppdrettsanlegget på den foreslåtte lokaliteten vil være i konflikt med natur- og reindriftsinteresser av nasjonal verdi. Det planlagte anlegget vil derfor sannsynligvis bli møtt med innsigelser. Statsforvalteren anbefaler at forslagsstiller finner alternative områder for virksomheten, heter det i et brev signert leder for planseksjonen hos statsforvalteren, Hans Kristian Rønningen.

Han påpeker i høringsbrevet at i den gjeldende kommuneplanens arealdel for Porsanger kommune er planområdet lagt ut til LNFR-formål.

DenVo Wolffish planlegger et anlegg som skal produsere 40 000 tonn matfisk av flekksteinbit på Klubben i Porsanger. Illustrasjon: DenVo Wolffish
DenVo Wolffish planlegger et anlegg som skal produsere 40 000 tonn matfisk av flekksteinbit på Klubben i Porsanger. Illustrasjon: DenVo Wolffish
DenVo Wolffish planlegger et anlegg som skal produsere 40 000 tonn matfisk av flekksteinbit på Klubben i Porsanger. Illustrasjon: DenVo Wolffish

- Planinitiativet er derfor i strid med gjeldende planer for området, skriver han.

Større område er under innsigelse

I arbeidet med kommuneplanens arealdel for Porsanger kommune som er inne i sluttfasen, har statsforvalteren reist innsigelse til et større areal foreslått avsatt til framtidig industriformål på Klubben. Dette arealet har vært tiltenkt det aktuelle oppdrettsanlegget og ligger innenfor planområdet.

Indre Porsangerfjord ble i 2004 utpekt som ett av 36 kandidatområder for nytt vern i Nasjonal marin verneplan.

- Indre Porsangerfjord er en særegen fjord med hensyn til geologisk utforming og hydrografi. Dette gir forekomster av høyarktiske dyrearter pga. grunne bassenger med kaldt vann og et generelt rikt, biologisk mangfold.

I brevet skriver statsforvalteren videre at en mulig, og foretrukket, plassering av tiltaket er Kovaholmen, som sammen med holmene Olggut og Siskkit Billásuolu ca 300m lenger sør, er viktige hekkeområder for ærfugl, som er rødlistet som sårbar.

- Hensynet til hekkeområdet for ærfugl og andre hekkende sjøfugl, samt tilgrensende beiteområder i sjø som vil påvirkes av tiltaket, tilsier at tiltaket ikke bør plasseres på Kovaholmen, skriver myndighetsorganet.

Statsforvalteren skriver videre at Klubben med Kovaholmen er et viktig vårbeite for reindriftsnæringa, og de presiserer at Kovaholmen inngår i reinbeiteområdet.

- I vesentlig konflikt

I sin konklusjon skriver Statsforvalteren i Troms og Finnmark at realisering av et landbasert oppdrettsanlegg som planlagt innenfor planområdet, vil være i vesentlig konflikt med nasjonale- og vesentlige regionale miljøhensyn.

- Samtidig vil anlegget gi driftsulemper og negativ påvirkning av reindriftsnæringas funksjonsområder. Et planforslag for det planlagte tiltaket innenfor det varslede området vil derfor med stor sannsynlighet bli møtt med innsigelse fra statsforvalteren.

Statsforvalteren anbefaler derfor at forslagsstiller finner alternative områder for virksomheten.

- Tiltaket bør søkes plassert i områder med færre interessekonflikter og lenger ut i Porsangerfjorden.

Statsforvalteren skriver de forventer at det vil komme et nytt varsel om oppstart for detaljregulering, for et annet område i Porsangerfjorden, når forslagsstiller har vurdert alternative lokaliseringer.