Frya Oppdrett ønsker å bygge et anlegg med produksjonshall for matfisk, settefisk og stamfisk, samt eget slakteri. Driva Aquaculture, som står bak Frya Oppdrett, har også planer om landbasert anlegg i Oppdal (illustrasjon). Søknaden der ble sendt i 2020, og ligger nå til vurdering hos Fiskeri- og næringsdepartementet.
Frya Oppdrett ønsker å bygge et anlegg med produksjonshall for matfisk, settefisk og stamfisk, samt eget slakteri. Driva Aquaculture, som står bak Frya Oppdrett, har også planer om landbasert anlegg i Oppdal (illustrasjon). Søknaden der ble sendt i 2020, og ligger nå til vurdering hos Fiskeri- og næringsdepartementet.

Mattilsynet har ventet i halvannet år på respons fra NFD:
- Svar vil ha betyd­ning for mange saker

Mattilsynet er åpenbart utålmodige etter å få svar på om Nærings- og fiskeridepartementet vil omgjøre Mattilsynets avslag på Driva Aquaculture, eller ikke. Nå har de spurt departementet om når de kan forvente en avklaring. Departementets svar gjør dem neppe mindre utålmodige.

Publisert Sist oppdatert

Mattilsynet har så langt avslått å gi sin tilslutning til Driva Akvakulturs planer med forklaringen at oppdrettsanlegget kommer til å ligge for nært elven Driva, som er en nasjonal lakseelv, og dermed beskyttes mot slike utbygginger av en egen forskrift.

Driva Akvakultur har klaget på Mattilsynets vedtak i nå nær tre år, og siste kontaktpunkt var å klage vedtaket inn for NFD for ca 1,5 år siden.

Saken er også løftet politisk i stortingets spørretime i august i fjor da Alfred Jens Bjørlo (V) spurte fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran om når Driva Aquaculture kunne vente en avklaring av saken.

Skjæran svarte bl.a. at det kan hende det er nødvendig med tilpassinger av regelverket for å kunne godta etablering av denne typen anlegg. 

- Eventuelle regelverkstilpassinger må være i samsvar med Stortinget sitt vedtak om nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. Saken reiser med andre ord både faglige og politiske spørsmål. Departementet må derfor bruke tid for å vurdere disse spørsmålene på en forsvarlig måte, i samråd med andre aktuelle departement og etater, sa Skjæran da. 

Driva Aquaculture

Selskapet Driva Aquaculture AS har gjennom sitt datterselskap Frya Oppdrett AS søkt om akvakulturtillatelser for ørret (Salmo trutta) på lokaliteten Frya Næringsparksområde i Ringebu kommune. Søknaden gjelder en følgende tillatelser:

· Settefisktillatelse: Produksjon av 6 mill settefisk pr. år av ørret med en snittvekt på rundt 90 gram. 

· Matfisktillatelse: Årlig produksjon av matfisk av ørret inntil maksimalt tillatt biomasse på 6000 tonn. 

· Stamfisketillatelse: Hold av stamfisk samt avl på ørret med en MTB på 100 tonn for hele stamfiskanlegget.

 

Mattilsynet maser

Den 23. mai i år sendte så Mattilsynet mail til NFD der de etterlyser svar.

- Mattilsynets klagesaksenhet sendte en klagesak til departementet 11. februar 2022 etter at vi avviste klagen fra Driva Aquaculture AS på ny lokalitet Skoresbruhølen ved et nasjonalt laksevassdrag. Mattilsynet har nå flere tilsvarende saker til behandling, der klagesaken vil ha betydning for vår praksis fremover, skrev de i den mailen.

- Vi henvender oss derfor til dere for å undersøke status for saksbehandling av klagesaken og om dere kan forespeile når endelig vedtak kan ventes å foreligge, het det videre.

Mailen var signert seksjonssjef i klagesaksenheten ved avdeling juridisk og internasjonalt arbeid ved Mattilsynets hovedkontor, Solveig Bjørnerud Khan.

Departementets svar

NFD svarer tilbake til Mattilsynet – også i epost at klagesaken ligger fortsatt til behandling i departementet.

- Saken reiser noen kompliserte spørsmål som det tar tid å behandle. En av tingene som kompliserer saken er som kjent det gjeldende regelverket for beskyttelse av nasjonale lakseelver. Vi samarbeider for tiden med berørte departement for å vurdere eventuelle endringer i regelverket, skriver de.

Dette arbeidet innrømmer de vil potensielt kunne ha direkte betydning for utfallet i Drivas klagesak, og at det derfor også påvirker departementets realitetsbehandling av saken.

- Per i dag kan vi ikke gi noe nærmere svar på når et endelig vedtak blir fattet. Vi har forståelse for at dette kan medføre ulemper for annen saksbehandling hos Mattilsynet. Vi holder dere orientert om den videre utviklingen i saken, skriver NFD ved førstekonsulent i NFD, Victor Ulland.