- Det er ikke forbud mot landbaserte anlegg ved nasjonale lakseelver

Advokat (H) Halfdan Mellbye, fra advokatfirmaet SANDS kommenterer her saken der Mattisynet purrer på NFD om avklaring rundt Driva Aquacultures søknad om landbasert oppdrettsanlegg nær elven Driva.  

Publisert Sist oppdatert

Teksten under er en kommentar. 

LandbasedAQ omtalte i et oppslag 31. august i år Nærings- og Fiskeridepartementets manglende avklaring av Driva Aquaculture sin adgang til å etablere et landbasert anlegg for oppdrett av ørret på Oppdal. Anlegget skal etableres 150 meter fra laksevassdraget Driva og baserer seg på bruk av grunnvann og at renset avløpsvann skal slippes tilbake til grunnvannspeilet.

Jeg har representert Driva Aquaculture i flere år, og jeg er svært overrasket over den fremstilling av gjeldende regelverk som gis av NFD og Mattilsynet i denne saken. Regelverket er ikke til hinder for at Driva Aquaculture får etablere seg og regelverket er ikke tvilsomt. Det er tvert imot uvanlig klart.

Regelverket er ikke til hinder for at Driva Aquaculture får etablere seg og regelverket er ikke tvilsomt. Det er tvert imot uvanlig klart.

- Halfdan Melbye

Stortinget har fastsatt regelverket for nasjonale laksevassdrag og laksefjorder. Som en del av dette vedtaket ble det gitt klare regler for etablering av mat- og settefiskproduksjon på land ved de nasjonale laksvassdragene.

Regelverket fastslår at anlegg for mat- eller settefiskproduksjon ikke kan etableres når det:

«- fører til endring av naturlig vannføring, vanntemperatur, vannkvalitet eller vandringsforhold

- medfører risiko for rømming av fisk eller spredning av fiskesykdommer til vassdraget på en slik måte at det kan påføre villaksen skade»

Det heter videre at slike tiltak kan etasbleres dersom anleggene:

«- ikke medfører risiko for rømming av fisk eller spredning av fiskesykdommer til vassdraget

- kun fører til mindre endringer av vannføringen»

Jeg siterer her fra kapittel 6.1 i St prp 32 (2006-2007). Stortingets enstemmige vedtak av 15. mai 2007 fastslår at beskyttelsesregimet i de nasjonale laksevassdragene skal være i samsvar med dette kapittelet.

Jeg stiller meg derfor svært undrende til den saksforståelsen som presenteres av både Mattilsynet og NFD i saken

- Halfdan Melbye

Driva Aquaculture oppfyller kravene for å få gjennomføre tiltaket etter dette regelverket. Det er det ingen som har stilt spørsmål ved.

NFD har også gitt en forskrift om beskyttelse av laksebestandene. I høringsbrevet til forskriften skriver departementet det selvsagte; forskriften bygger på Stortingets vedtak.

Forskriften er ikke helt klart formulert og teksten i en bestemmelse i forskriften kan, dersom man leser den isolert, forstås slik at det settes forbud mot etablering av nye matfiskanlegg. Men et slikt forbud strider både mot Stortingets vedtak og mot en annen bestemmelse i forskriften som presiserer at forbudet kun gjelder i vassdraget, og ikke på land. Det er derfor ingen tvil om at regelverket skal tolkes slik Stortinget har bestemt – og som er gjennomgått foran.

Jeg stiller meg derfor svært undrende til den saksforståelsen som presenteres av både Mattilsynet og NFD i saken. Det gir inntrykk av at spørsmålet om Driva Aquaculture kan få tillatelse til å etablere sitt anlegg på Oppdal er juridisk tvilsomt. Det er det ikke. Dette er kun et spørsmål om myndighetenes vilje til å gi tillatelse til anlegget.

Det er på denne bakgrunn ille at Driva Aquaculture nå har ventet i 3,5 år på svar på sin svært veldokumenterte søknad om tillatelse. Situasjonen blir ikke bedre av at Mattilsynet opplyser at de har flere tilsvarende saker som venter på avklaring – en avklaring som altså finnes i Stortingets vedtak fra 2007.

Til informasjon har LandbasedAQ bedt både Mattilsynet og NFD om de ønsker tilsvar til Mellbyes innlegg. NDF har så langt ikke besvart henvendelsen.

Mattilsynet ved Klagesaksenheten skriver at de takker for muligheten til å kommentere Mellbyes innlegg, men at de velger å avstå siden det ifølge dem blir uryddig å kommentere når saken er til behandling i Nærings- og fiskeridepartementet.