Bygging av Nordic Aqua Partners anlegg i Kina per november 2022. Lengst bort sees klekkeri, administrasjonsbygg og RAS 1,2 og 3.

Anlegget tar form

Nordic Aqua Partners bygger for fullt i Kina. Parallelt vokser den første fisken som er klekket i anlegget og har nå nådd 50 gram.

Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med fremlegging av tredjekvartalsrapporten fortelles det at fase 1 av prosjektet, med en årlig kapasitet på 4000 tonn, fortsetter å bygges i henhold til plan og innenfor budsjett. Klekkeriet ble ferdigstilt i tide for det første innlegget av egg i mars 2022, med ferskvannsproduksjon og startfôring i RAS 1 i mai.

- Installasjonen av RAS 3 ble fullført i oktober, og fisk ble overført fra RAS 2 til RAS 3 i november. Yngel fra batch 1 veier nå 50 gram. Samtidig er installasjon av RAS 3 fullført, og bygging av RAS 4-5-6 pågår, skriver selskapet i børsmeldingen.

Batch 2 ble introdusert til RAS 1 og startet fôring i slutten av august, og egg for batch 3 ble introdusert til settefiskanlegget i september.

- Biologisk ytelse har så langt vært meget god for begge batchene , med overlevelse og vekstrater som overstiger budsjetterte nivåer, forteller de.

I en kommentar til utviklingen sier styreleder Ragnar Joensen at prosjektgjennomføringen har vært svært god i tredje kvartal, og både konstruksjoner og installasjoner av RAS-utstyr utvikler seg i henhold til tidsplanen.

Ragnar Joensen er styreleder i Nordic Aqua Partners.

- Den biologiske ytelsen har vært meget god for begge batchene. Overlevelse og vekstrater overstiger budsjetterte nivåer og første batch med laks er nå 50 gram. Det er fortsatt tidlig, og vi gleder oss veldig til å se fisken bli klar for slakting i Q1 2024, sier han.

Han sier videre at det er oppmuntrende å registrere at lakseprisene holder seg på sesongmessig høye nivåer, drevet av solid etterspørsel fra både HoReCa-markedet og det raskt voksende detaljhandelssegmentet.

- I 3. kvartal var estimerte engrospriser i Kina i gjennomsnitt 173 NOK/kg HOG, som kan sammenlignes med FOB-Oslo-priser på 72 NOK/kg HOG, sier Joensen .

Redusert investeringsrisiko

Bygging av infrastruktur og anlegg utføres etter leieavtale med lokale myndigheter.

- Betingelsene under avtalen for trinn 1 og 2 (8 000 tonn) er faste, noe som reduserer investeringsrisikoen for Nordic Aqua Partners betydelig. Innledende diskusjoner med lokale myndigheter om prinsipielle vilkår og betingelser for å utvide den årlige kapasiteten til å nå 20 000 tonn i henhold til gjeldende leieprinsipper og om nåværende plassering og kontraktsfestet landareal pågår, skriver de.

Totale investeringer i tredje kvartal var 51 MDKK millioner, hovedsakelig knyttet til AKVA Groups RAS-teknologi.

Per 30. september 2022 var akkumulert prosjektcapex 239 MDKK, av en total prosjektcapex på 370 MDKK.

- Capex forblir på budsjett. Nordic Aqua Partners' finansielle stilling er fortsatt sterk, og ved utgangen av kvartalet har selskapet en tilgjengelig likviditet på 379 MDKK, skriver de.

Slik tenker man seg at anlegget skal se ut når det er ferdig.

Utsikter

På grunn av forventninger om begrenset globalt tilbud og stabil etterspørselsvekst de neste årene, tror Nordic Aqua Partners at utsiktene for lakseprisene i Kina fortsatt er solide.

- Nordic Aqua Partners forventer derfor å se attraktive marginer for lokalt oppdrettet atlantisk laks også i 2024, det første slakteåret.

Ved børsnotering i 3. kvartal 2020 sikret Nordic Aqua Partners egenkapitalfinansiering for utvidelse opp til 8 000 tonns kapasitet.

Infrastruktur og bygging av administrasjonen og settefiskanlegget ble ferdigstilt i februar 2022, med egg innført umiddelbart etter.

- Med en estimert produksjonssyklus på to år, forventes første slakting av lokalt oppdrettet atlantisk laks tidlig i 2024. Når selskapet når full produksjonskapasitet i 2024, vil totalt 8 batcher være i produksjon samtidig.

Trinn 2 og 3 forventes å bringe den totale årlige produksjonen til 20 000 tonn innen utgangen av 2026.

På grunn av inflasjonspresset de siste 12-18 månedene, økes selskapets investeringsanslag for trinn 2 og 3 med ca. 15 % til 145 NOK/kg.

- Inflasjonseffekter er noe oppveid av optimalisering, standardisering og økt lokale innkjøp. Dessuten har den siste kraftige økningen i prisene på fôr og andre operasjonelle innsatsfaktorer ført til en oppjustering av produksjonskostnadsforutsetningene. En nedgang i fôrprisene vil medføre en tilsvarende nedjustering av estimerte produksjonskostnader, skriver de.