En av Vesterålen Havbruk sin lokaliteter.
En av Vesterålen Havbruk sin lokaliteter.

Fikk nei til ny torskelokalitet

Statsforvalteren i Nordland gir ikke Vesterålen Havbruk tillatelse til etablering av ny lokalitet med semi-lukkede merder.

Publisert Sist oppdatert

Vesterålen Havbruk har søkt om etablering av ny lokalitet med navnet Sjurtind, med en maksimal tillatt biomasse av torsk på 1999 tonn i Øksnes kommune.

Selskapet har planer om å bruke not av typen Mørenot Collect, som er designet for å samle opp organisk materiale.

- I tillegg vil det bli brukt et LiftUp-system som et oppsamlingssystem for fôr, fôrrester og fekalier. Det planlegges å bruke flåter med oppsamlingstanker for slam. Anlegget skal elektrifiseres med strømkabel fra land, skrev selskapet i sin søknad.

Selskapet skriver at torskeyngelen vil komme fra Havlandet Marin Yngel eller Nofimas nasjonale avlprogram. Yngelen vil stå i et påvekstanlegg frem til fisken får en størrelse som er egnet til utsett i konvensjonelle merder.

Omsøkt lokalitet Sjurtind (gul stjerne) er planlagt ved sørsiden av Ryggefjorden i Øksnes kommune. Kart fra Fiskeridirektoratets kartløsning
Omsøkt lokalitet Sjurtind (gul stjerne) er planlagt ved sørsiden av Ryggefjorden i Øksnes kommune. Kart fra Fiskeridirektoratets kartløsning

- For stor risiko

Statsforvalteren skriver i et brev til Vesterålen at de herved avslår søknaden om ny torskelokalitet.

- Samlet sett mener Statsforvalteren at risikoen for at den omsøkte etableringen vil medføre forurensning som overstiger tåleevnen til resipienten er stor. Dette gjelder for både nærsonen, hovedresipienten og tåleevnen til økosystemet.

Videre skriver Statsforvalteren at hele forundersøkelsen ved Sjurtind indikerer tydelig at både resipienten og hele vannforekomsten ikke vil tåle belastningen fra omsøkt produksjon.

Statsforvalterens vedtak kan påklages til Miljødirektoratet av sakens parter innen tre uker fra underretning om vedtaket.