Sisomar ligger i Sørfold kommune og har en tillatelse til produksjon av 12 millioner smolt.
Sisomar ligger i Sørfold kommune og har en tillatelse til produksjon av 12 millioner smolt.

Noe svakere enn forventet for Sisomar

Sisomar endte godt på plussiden, men man hadde planlagte enda bedre.

Publisert Sist oppdatert

Sisomar AS er et selskap som driver produksjon av lakseyngel og smolt. Selskapet er lokalisert i Sørfold kommune og har en tillatelse til 12 millioner smolt med et fôrforbruk på 2200 tonn i året. Selskapet er eid av hhv Lofoten Sjøprodukter (ca 42 %), Eidsfjord Sjøfarm (ca 42 %) og AS Aqua (ca. 16 %), som også er selskapene som mottar smolten som produseres.

Sisomar AS

Tall i millioner kroner 2022 2021
Omsetning148131
Driftsresultat1014
Driftsmargin7 %11 %
Res.f.skatt39
EK-andel %34 %33 %

All smoltproduksjon i Sisomar AS foregår ved hjelp av gjennomstrømming.

Omsetningen i selskapet ble 147,8 mill kr,- i 2022 mot 130,7 mill kr i 2021.

Driftsmargin ble 7 % i 2022 mot 11 % i 2021.

- Resultatet i 2022 ble ikke som budsjettert. Hovedårsakene til dette ligger både innenfor biologi og økte kostnader, skriver styret i årsberetningen.

Samlet kontantstrøm fra driften i selskapet var på 30,9 mill kr, mens driftsresultatet for selskapet utgjorde 10,2 mill kr.

- Avviket skyldes en kombinasjon av avskrivninger og økt leverandørgjeld som følge av pågående investeringer, skriver de.

De samlede investeringene i selskapet i 2022 var 26,5 mill kr, og er i all hovedsak til effektivisering av produksjonen, samt oppstart av prosjekter for utvidelse av anlegget.

- Selskapet har gjennom mange år modernisert og utvidet anlegget og har siden 2008 investert ca. 400 MNOK i nytt anlegg og utstyr. Anlegget fremstår i dag som et moderne og effektivt settefiskanlegg med en produksjonskapasitet på 9 mill. smolt med snittvekt på 200 gram, skriver selskapet.

I 2022 hadde selskapet et resultat etter skattekostnad på kr 2 635 104 som foreslås disponert til annen egenkapital.

Ser på større smolt

Styret påpeker at markedet etterspør mer og større smolt, og forteller behovet for selskapets produkter er stor.

- Styret arbeider også med planer om økt produksjon av stor smolt. Utviklingen og etterspørselen i laksenæringen har de siste årene vært meget positiv og ambisjonene om vekst er høye, noe som vil øke behovet for smolt av god kvalitet fremover, skriver de.

Produksjonen selges til selskapets egne aksjonærer gjennom langsiktige avtaler.

Styret forteller de har fokus på fastsetting av priser til armlengdes avstand og sammenligner med jevne mellomrom prisene i markedet.

- Beliggenheten til anlegget, med den gode vannkilden, og samarbeidet med varme fra Elkem Salten gjør at Sisomar er mer energieffektiv enn de fleste settefiskanlegg i Norge.

Sisomar har tilgang på rent vann blant annet direkte fra Blåmannsisen.

Selskapet hadde ved årets utløp 16,2 årsverk fast ansatte, hvorav 0 lærlinger, fordelt på 5,2 årsverk kvinner og 11,0 årsverk menn.

Forsknings- og utviklingsaktiviteter

Sisomar AS har hatt mange forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2022.

- Siden mai 2022 har det vært gjort et omfattende arbeid sammen med fagmiljøer i Norge for å løse problematikk tilknyttet Nefrokalsinose og HSS. Dette har medførte en ny strategi for smoltproduksjon i anlegget, forteller de.

De driver også med test av ulik genetikk for å finne optimal avstamning til produksjon av settefisk og matfisk.

Det er også startet et prosjekt angående hjertehelse og produksjon som skal ha som formål å bedre hjertehelsen og redusere utfordringer i sjøfasen.

Sisomar har i tillegg et forskningssamarbeid med Veterinærinstituttet med tanke på PDX (gjellesykdom), og de har deltatt i et FoU-samarbeid med AquaGen, Eidsfjord Sjøfarm og NTNU angående strategier for produksjon basert på kjønn.

Fra en av de syv settefiskhallene til Sisomar.
Fra en av de syv settefiskhallene til Sisomar.

Smoltproduksjonen

Smoltifiseringen foregår ved hjelp av lysstyring i kombinasjon med justering av temperatur og salinitet for å sørge for at smolten får de korrekte signalene om hvor den er i produksjonen. Fisken får vintersignal ved snittvekt 15-20 gram og sommersignalet gis på det tidspunktet som er optimalt for å få en sjøvannsklar smolt.

- Dette betyr at vi kan bestemme hvilken uke smolten skal leveres på i god tid i forveien, forteller selskapet på sine hjemmesider.

Fire av de til sammen syv hallene produserer standard vår og høstfisk med snittvekt 125-200 gram til levering i mai og august.

Tre av hallene produserer smolt med snittvekt over 250 gram til levering i desember, mai og juli.

Slammet de produserer blir tørket og har historisk blant annet blitt levert til Norcem Kjøpsvik som brennstoff under sementproduksjonen. Man har i dag en avtale med Grønn Gjødsel som tar imot slammet og bruker dette som en bestanddel i produksjon av gjødsel for salg/eksport.