Rune Eriksen sier tilgang på lokaliteter er desidert den største flaskehalsen for torskeoppdrettere. Han er oppgitt over behandlingen de har fått fra Statsforvalteren i Nordland.
Rune Eriksen sier tilgang på lokaliteter er desidert den største flaskehalsen for torskeoppdrettere. Han er oppgitt over behandlingen de har fått fra Statsforvalteren i Nordland.

Raser mot avgjørelse: - Arrogant og useriøst fra Statsforvalteren

Vesterålen Havbruk er ikke fornøyd med avslaget de har fått på sin søknad om ny lokalitet på Sjurtind i Øksnes kommune. Nå har de klaget på avgjørelsen.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag skrev LandbasedAQ at Statsforvalteren i Nordland ikke gir Vesterålen Havbruk tillatelse til etablering av ny lokalitet med semi-lukkede merder.

Rune Eriksen, operasjonsdirektør i Vesterålen Havbruk forteller til LandbasedAQ at selskapet nå har påklaget avgjørelsen fra Statsforvalteren.

- Vi kaller en spade for en spade i klagen vår. Vi føler ikke at de oppdretterne som har forsøkt å stryke Statsforvalteren medhårs har kommet noen vei med det. Vi er veldig stolt over den torskenæringen vi prøver å bygge opp, og dette med tilgang på lokaliteter er uten tvil den største flaskehalsen, sier Eriksen.

Fravær av saksbehandling

Den opprinnelige søknaden til Vesterålen Havbruk ble sendt inn 8. juli 2021, og 14.januar 2023 ble den vedtatt avslått hos Nordland Fylkeskommune etter en saksbehandlingstid på 82 uker. Dette utgjør en forsinkelse på 60 uker.

- Vi har blitt møtt med argumenter som; for få saksbehandlere, mange søknader, opplæring av nye medarbeidere og interne personalsaker. Vi har forståelse for at arbeidsmengden hos Statsforvalteren til tider har vært stor, men realiteten har vært at det har vært fravær av saksbehandling, understreker Vesterålen Havbruk i sin klage, som er delt med LandbasedAQ.

Selskapet skriver at de er fullstendig klar over at den foreslåtte lokaliteten de har søkt om, ikke har de kvaliteter som beskriver en optimal oppdrettslokalitet med stor MTB.

- Torsk har en annen metabolisme enn laks, og kan ha en god tilvekst i strømhastigheter som er lavere enn hva som er optimalt for laks. Dette er en utvei for etableringer da vi kan – med andre teknologiske/avbøtende tiltak – etablere oss i områder som er grunnere, har noe mindre vannstrøm og har andre substrater, mener de.

- Arrogant og useriøst

I deres spesifikke sak mener torskeselskapet at Statsforvalteren i Nordland ikke har forholdt seg til gjeldende regelverk eller utøvet en god forvaltningsskikk slik de er pålagt. De mener retorikken som Statsforvalteren bruker preges av generelle antagelser og forutinntatte holdninger.

- Vi oppfatter avslaget som arrogant, særlig ved at vårt tekniske personell og innleide leverandører med akkreditering (Akvaplan Niva red.anm) tilsidesettes uten god faglig begrunnelse. Vi benytter til enhver tid best tilgjengelig personell og etterstreber standardisering og beste praksis. Det er derfor useriøst å misfortolke leveranser uten at SF forsøker å avklare dets innhold, skriver de.

I klagen heter det at selskapet stiller seg undrende til avslagets utforming og fortolkning av grunnlagsdokumentasjonen som ligger til grunn for akvakultursøknaden.

- Vi forventer at våre søknader gjennomgår en god og grundig behandling basert på et konsist regelverk og konkrete akseptkriterier. Subjektivitet i saksbehandlingen er ikke i proporsjon med den risiko, både økonomisk og samfunnsmessig, som både vi som næringsaktør og kommunen som tilrettelegger for næringsutvikling, skriver selskapet.

- Et dårlig utgangspunkt

Vesterålen Havbruk skriver at de forventer å bli tatt på alvor når de planlegger og har utført store prosjekter for å løse de utfordringene som etablering av oppdrett av torsk innebærer.

- Vi må også her presisere at vi har nå fått et så dårlig utgangspunkt for samarbeid at vi ikke kan se at videre dialog med vår saksbehandler vil være aktuelt. En fordypning i de relevante temaene må slik vi ser det foregå hos andre saksbehandlere, enten i Miljødirektoratet eller hos Statsforvalteren i et annet fylke, skriver selskapet i sin klage.

I avslaget ble Vesterålen Havbruk også ilagt et saksbehandlingsgebyr på 105 000 kroner. Dette har selskapet klaget på og begrunner klagen i søknadens saksbehandlingstid og avslagets innhold og kvalitet.