AKVA group og CEO Knut Nesse skirver i tredjekvartalsmeldingen at implikasjonene av innføringen av ny ressursskatt er usikre. - Mest sannsynlig vil dette ha en negativ innvirkning på aktivitetsnivået på kort og mellomlang sikt.

Q3-rapport

AKVA group og CEO Knut Nesse skirver i tredjekvartalsmeldingen at implikasjonene av innføringen av ny ressursskatt er usikre. - Mest sannsynlig vil dette ha en negativ innvirkning på aktivitetsnivået på kort og mellomlang sikt.

Sliter med lønnsomheten - men har tro på fremtiden

Høyt aktivitetsnivå men utfordrende lønnsomhet. Det er hovedtrekkene i AKVA group sin tredjekvartalsrapport. De henger ikke helt med hodet for det og er klar på at etterspørselsvekst i laksemarkedet må møtes med økt landbasert produksjon.

Publisert Sist oppdatert

AKVA group leverte høye inntekter for 3. kvartal på 840 millioner kroner (738), en økning på 14 % sammenlignet med 3. kvartal 2021.

EBITDA gikk ned fra 79 millioner i Q3 2021 til 25 millioner i Q3 2022.

Nettoresultatet gikk ned fra 14 millioner kroner i fjor til minus 83 millioner kroner i Q3 2022.

Finanskostnadene ble høye i 3. kvartal 2022 på grunn av nedskrivning av lån til AquaCon på 28 millioner kroner.

Ordreinngangen i kvartalet var 650 millioner kroner med en ordrereserve på MNOK 1,6 ved utgangen av september 2022.

Selskapet skriver i børsmeldingen at de på slutten av 2021 fikk utfordrende fortjenestemarginer på grunn av høy kostnadsvekst og globale restriksjoner i forsyningskjeden.

- Dette har blitt ytterligere intensivert i 2022 på grunn av krigen mellom Ukraina og Russland. Eksempler er økte fraktrater, høye energipriser og økt prisnivå på råvarer og nøkkelkomponenter generelt, skriver de.

Den estimerte resultateffekten fra de høye kostnadsvekstene i første halvår var på 57 millioner kroner.

- Videre har den globale ustabiliteten en negativ innvirkning på netto arbeidskapital og lagernivåer. De økte lagernivåene er dels knyttet til høyere prisnivåer og dels for å sikre forsyninger til våre produksjonsanlegg og produkter. Situasjonen har normalisert seg noe i Q3 2022, men anses fortsatt å være usikker fremover.

Landbasert teknologi (LBT)

Inntektene for andre kvartal var MNOK 134 (115).

EBITDA og EBIT endte på henholdsvis MNOK -63 (7) og MNOK -106 (4).

De relaterte EBITDA- og EBIT-marginene var -46,6 % (5,7 %) og -78,9 % (3,4 %).

EBIT var negativt påvirket av kostnadsperiodiseringer knyttet til restrukturering og kostnadsbesparelser på MNOK 87 i kvartalet.

Ordreinngangen i Q3 2022 var MNOK 167 mot MNOK 34 i Q3 2021.

Ordrereserven endte på MNOK 812, sammenlignet med MNOK 867 i fjor. Dette er 51 % av total ordrereserve ved utgangen av 3. kvartal.

Selskapet tror også at for å møte fremtidens etterspørsel vil en betydelig del av produksjonen komme fra landbaserte anlegg eller andre ukonvensjonelle produksjonsmetoder.

Sjøbasert teknologi (SBT)

SBT-inntekter for 3. kvartal 2022 endte på MNOK 681 (603).

EBITDA og EBIT for segmentet i 3. kvartal endte på henholdsvis MNOK 79 (70) og MNOK 44 (29).

De relaterte EBITDA- og EBIT-marginene var henholdsvis 11,5 % (11,6 %) og 6,4 % (4,7%).

- EBIT var negativt påvirket av kostnadsperiodiseringer knyttet til restrukturering og kostnadsbesparelser på MNOK 11 i kvartalet, skriver AKVA group.

Ordreinngangen i Q3 2022 var MNOK 450 mot MNOK 563 i Q3 2021.

Ordrereserven endte på MNOK 672 sammenlignet med MNOK 808 i fjor.

Norden opplevde en økning i omsetningen fra MNOK 338 i Q3 2021 til MNOK 381 i Q3 2022.

I Americas-regionen var omsetningen MNOK 186, som er en økning fra 140 MNOK i tredje kvartal i fjor.

Europa og Midtøsten (EME) hadde en omsetning på MNOK 114 i Q3 2022, sammenlignet med omsetningen på MNOK 125 i tredje kvartal i fjor.

Digital (DI)

Omsetningen i segmentet var MNOK 25 (20) i 3. kvartal 2022.

EBITDA og EBIT endte på henholdsvis MNOK 9 (3) og MNOK 3 (0).

De relaterte EBITDA- og EBIT-marginene var 38 % (13 %) og 11,5 % (-1,6 %).

Balanse

Arbeidskapital i prosent av 12 måneders rullerende inntekt er 5,9 % (12,1 %). Kontanter og ubenyttede kredittfasiliteter utgjorde MNOK 793 (311) ved utgangen av 3. kvartal.

Totale eiendeler og total egenkapital utgjorde henholdsvis MNOK 3.477 og MNOK 1.181, noe som ga en egenkapitalandel på 34 % (30,8%) ved utgangen av 3. kvartal 2022.

Utbytte

- Selskapets hovedmål er å maksimere avkastningen på investeringene gjort av aksjonærene gjennom både økte aksjekurser og utbyttebetalinger. På grunn av den svake økonomiske utviklingen i 2022 har selskapet besluttet å ikke betale noe utbytte i andre halvdel av 2022, skriver de.

Ordrereserve

Ordrereserven ved utgangen av 3. kvartal var MNOK 1.579 (1.740).

MNOK 812 eller 51 % av total ordrereserve ved utgangen av 3. kvartal er knyttet til landbasert teknologi (LBT).

Fremtidsutsikter

- Ordrereserven og finansiell stilling er fortsatt solid og danner et godt grunnlag for å gjennomføre den organiske vekststrategien. Den globale ustabiliteten og usikkerheten knyttet til restriksjoner i forsyningskjeden og kostnadsvekst kan fortsette å påvirke lønnsomheten på kort sikt, skriver selskapet.

De påpeker at implikasjonene av innføringen av ny ressursskatt er usikre.

- Mest sannsynlig vil dette ha en negativ innvirkning på aktivitetsnivået på kort og mellomlang sikt.

På lang sikt derimot tror konsernet at den underliggende etterspørselen etter laks vil gi en sterk markedsvekst på lang sikt.

- For å møte fremtidens etterspørsel vil en betydelig del av produksjonen komme fra landbaserte anlegg eller andre ukonvensjonelle produksjonsmetoder, skriver de.

Digitale produkter er en viktig del av AKVA-konsernets totale produkttilbud, og selskapet vil fortsette å investere og utvikle attraktive løsninger, både innen havbasert og landbasert teknologi.