Skissen viser selskapet planlagte anlegg for produksjon av abbor.

Frolandsabbor

Fakta om anlegget

Landbasert matfiskanlegg for abbor

Lokalisert: Froland kommune

Type: RAS

Produksjonskapasitet: 150 tonn MTB

Abbor

Abbor, Perca fluviatilis, er en rovfisk i abborfamilien. Den kan bli mer enn 60 cm lang og veie over 4 kg. Den lever i ferskvann og delvis også i brakkvann i store deler av Europa og Asia.

Det er hunnen som blir størst, hannen blir bare sjelden tyngre enn 300 gram

Abboren spiser kun animalsk føde, og dietten endres etter hvert som abboren vokser. Fra den er ca 15 cm går den over til å spise småfisk, artsfrender inkludert.

Småabbor går helst i stim når de jakter på mat, mens større fisk oftere er solitære eller den lever sammen med tilsvarende eksemplarer i småstimer. Arten er mest aktiv om dagen.

Abboren blir kjønnsmoden i 2–4-årsalderen. Da er den gjerne 10–15 cm lang. Hannene blir normalt kjønnsmodne 1–2 år tidligere enn hunnene.

Normalt klekkes eggene ca. 1–2 uker etter gyting, men hvis det er varmt i vannet, det vil si 10–15 °C, klekkes de etter omtrent 1 uke.

Kilde: Wikipedia

Selskapet Frolandsabbor ønsker å bli de første til å etablere produksjonsanlegg for abbor i Norge.

Selskapet ble stiftet i 2020. De har søkt om tillatelse til oppdrett av abbor for et mindre produksjonsanlegg ved Rosævatn i Froland kommune. Søknaden dreier seg om en tillatelse på 150 tonn MTB.

Abborproduksjonen vil ifølge søknaden basere seg på fanget stedegen fisk og rogn for produksjon av matfisk til konsum.

Frolandsabbor er tydelig i søknaden på at det er lite kunnskap om produksjon av arten i Norge. Selskapet trekker likevel frem en rapport av Nilsen og Larsen i 2002: «Abbor som oppdrettsfisk, NORUT Finnmark AS Rapport 4». Denne peker på potensialet og konkluderer med at det vil være mulig å drive oppdrett av arten. I mange europeiske land og USA er imidlertid abboroppdrett mer vanlig.

Frolandsabbor skriver i søknaden at de regner med en fôringsfaktor som er på 0,8-1,2, avhengig av driften. Det forholdsvis ferske selskapet understreker også at det er nødvendig å legge inn et trinn for å fjerne nitrogenet i RAS-produksjonen. Selskapet legger opp til en renseeffekt på 90%.

RAS-anlegget innbefatter at det legges rørledning for inntak fra Rosævatnet og rørledning for utslipp til samme vann. Det planlegges uttak av overflatevann til anlegget. Uttaket er oppgitt til 1369 l/døgn, noe som tilsvarer ca. 0,02 l/s.

Abbor skiller seg fra ørret, laks og røye ved at den gyter om våren på stille vann når temperaturen er på 6-8°C, og ved at den er liten ved klekking; den er omtrent 5,4 mm lang og veier rundt 0,8 mg , samt mangler den store plommesekken som både ørret, laks og røye har. Det betyr at den må ha riktig næring ganske umiddelbart etter klekking.