Oversiktskart. Planområdet vist med svart stiplet linje, samt rød sirkel i utsnittskartet til venstre. Kilde: Kartverket, Geovekst og Hasvik kommune.
Oversiktskart. Planområdet vist med svart stiplet linje, samt rød sirkel i utsnittskartet til venstre. Kilde: Kartverket, Geovekst og Hasvik kommune.

Fikk ja til nytt settefiskanlegg

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har gitt tillatelse etter forurensingsloven til etablering av et nytt landbasert anlegg på Veines i Hasvik kommune.

Publisert Sist oppdatert

Tillatelsen har en øvre produksjonsramme på 15 millioner settefisk og 4000 tonn MTB per år.

LandbasedAQ har tidligere omtalt at Cermaq har sendt søknaden, og at de fikk positive signaler fra Fiskeridirektoratet. Nå har selskapet tillatelsen i boks fra Statsforvalteren.

Settefiskanlegget planlegger å produsere smolt og postsmolt av atlantisk laks på opptil 400 gram, og forventer en årlig produksjon på mellom 12-15 millioner smolt. Det søkes om årlig produksjon av 15 millioner sjøklar smolt/postsmolt og en MTB på 4000 tonn. Forventet fôrforbruk er 4000 tonn.

Settefiskanlegget Veines skal bygges med RAS-teknologi.

På grensen mellom Breivikbotn og Breivikfjorden

Vannbehovet til anlegget skal dekkes med tilførsel av renset råvann, både sjøvann og ferskvann. Sjøvannet hentes fra 60 meters dyp fra Breivikfjorden, og ferskvannet hentes fra Eggevassdraget (Lille og Store Eggevatn).

Anlegget vil ha ett inntakspunkt og ett utslippspunkt. Utslippspunktet vil ligge omtrent 160 meter fra land på rundt 40 meters dyp i Breivikbotn. Fra utslippspunktet og ut mot fjorden skrår bunnen jevnt ned til fjordens dypområder på rundt 85 meter. Influensområdet for utslipp vil være både Breivikbotn og Breivikfjorden, da anlegget ligger på grensen mellom disse to vannforekomstene.

Anlegget vil ifølge søknaden ha følgende rensetrinn: 1) Mekanisk filtrering (trommel med mikrosil), der større organiske partikler som fôrspill og fekalier fjernes. 2) Biofiltrering (moving bed bioreaktor). 3) Kjemisk filtrering (skimmer med ozon). 4) Av-luftning, der CO2 og N2-holdig luft avkastes før vannet føres til en pumpe-sump. 5) Oksygenering, der oksygen tilføres vannet før det føres tilbake til karet.

20 000 kvadratmeter

Astrid Aam, kommunikasjonsansvarlig i Cermaq har tidligere fortalt LandbasedAQ at dersom alt går etter planen og prosjektet realiseres vil det bli et stort anlegg med en hovedbygning på ca 20 000 kvadratmeter.

- En endelig avgjørelse om bygging planlegges for første kvartal 2023, fortalte hun.