Salmon Evolution sitt landbaserte anlegg på Indre Harøy i august 2022.
Salmon Evolution sitt landbaserte anlegg på Indre Harøy i august 2022.

Veksten overgår forventningene til Salmon Evolution

Det landbaserte selskapet opplyser at fisken i batch 2 vokser enda bedre enn den første. Fremover vil selskapet også ha hyppigere smoltutsett på Indre Harøy.

Publisert Sist oppdatert

Onsdag morgen kom Salmon Evolution med sin kvartalsrapport for Q3. Der skriver selskapet at det fortsatt er sterk biologisk ytelse hos fisken fra batch 1, med en snittvekt ved utgangen av kvartalet på 3,3 kg og 4,7 kg per 15. november.

- Det er gjort omfattende kvalitetstesting som bekrefter god filetkvalitet og utmerket smak, skriver de.

Batch 2 fortsetter også å vise god biologisk ytelse. Per 30. september hadde fisken en gjennomsnittsvekt på 710 gram og per 15. november var fisken allerede nådd 1,2 kg, noe som overgår forventningene til selskapet.

På Indre Harøy fortsetter det landbaserte selskapet å forberede fase to med målrettede kostnadsbesparelser og overvåking av markedsutviklingen.

Salmon Evolution opplyser at de har en tilgjengelig likviditet på 645 millioner kroner per 30. september 2022.

Slaktet første fisk

Første slakt av batch 1 ble fullført tidlig i november og resten av batch 1 skal slaktes i løpet av Q4, etter syv måneders drift på anlegget.

- Hele prosessen gikk etter planen og det ble registrert minimal dødelighet under fiskeoverføringsprosessen, sier selskapet.

Selskapet opplyser at forventet gjennomsnittlig slaktevekt vil være på rundt 4 kg sløyd vekt for batchen som helhet.

Setter ut mer smolt

Salmon Evolution har også fortsatt å øke produksjonen i tredje kvartal med ny vellykket smoltutsetting - ca 200.000 smolt med en snittvekt på 220 gram sent i oktober. Det er selskapets tredje utsett av smolt hittil i år.

Det fjerde smoltutsettet er planlagt i desember med et volum på rundt 280 000 smolt, noe som er i tråd med planen til selskapet.

- For 2023 og fremover forventer vi å sette ut smolt hver andre måned, der hvert parti består av rundt 280 000 individer.

Forholdene i anlegget har også holdt seg stabilt og selskapet fortsetter å se lav dødelighet på fisken, også ved høyere tettheter.

Ferdigstiller første fase

Salmon Evolution forventer at fase 1 er ferdigstilt innen Q1 2023. Alle bygninger og strukturelle anlegg er nå ferdigstilt og byggearbeidene under og etter tredje kvartal har vært sentrert rundt installasjon av utstyr, rørlegging, systemintegrasjon og igangkjøring.

- Per i dag er det fisk i 4 av tankene med de neste 2 tankene planlagt tatt i drift om kort tid. De gjenværende tanker er planlagt tatt i drift i løpet av de kommende månedene for utsetting av nye smoltbatcher og overføring av eksisterende batcher til nye tanker.

Salmon Evolution har sammen med deres entreprenør Artec Aqua den siste måneden gjennomført en grundig gjennomgang av prosjektkostnaden. På denne bakgrunn har selskapet revidert sin fulle fase 1 capex til 1 560-1 590 millioner kroner.

Sør-Korea og USA

For selskapets K Smart-prosjekt i Sør-Korea har aktiviteter i løpet av tredje kvartal vært fokusert rundt design og ingeniøraktiviteter i samarbeid med Billund Aquaculture som designpartner. K Smart jobber også aktivt med tillatelsesprosesser og betydelige ressurser er brukt på å dokumentere miljøeffekten av prosjektet. Selskapet opplyser at de fortsetter å oppleve sterk støtte fra både lokale, regionale og nasjonale interessenter og forventer avklaring om flere sentrale tillatelser i løpet av de kommende månedene.

Salmon Evolution har også satt i gang en prosess med sikte på å utvide sin oppdrettsvirksomhet inn i Nord-Amerika og samtidig heve sin produksjonskapasitetsmål til 100 000 tonn innen 2032. Selskapet evaluerer for tiden utvalgte identifiserte potensielle produksjonssteder i Nord Amerika.

- Selskapet er for tiden i dialog med ulike interessenter, både offentlige og privat. Selskapet forventer å bruke de neste kvartalene til slikt områdevalg og første stedsverifiseringer, skriver de.

Salmon Evolution skriver avslutningsvis at de forventer sterke laksepriser, og de er fortsatt fast i sin tro på at landbasert oppdrett vil spille en viktig rolle ved siden av konvensjonelt oppdrett for at næringen skal kunne utnytte etterspørselen etter laks.