Selskapet vil få inntekter tidligere og få bedre kontantstrøm. Det er noen av fordelene Andfjord Salmon lister ved at de nå også skal slå seg opp på postsmolt-salg.

Andfjord inn i postsmolt-markedet

I sin Q4-rapport som ble sluppet torsdag, avslører Andfjord Salmon at de vil satse på en strategi om å produsere og selge postsmolt, i tillegg til selskapets matfiskproduksjon. Den skal gi 10 prosent høyere produksjonsvolum på biomassen i bassengene og forbedre driftsresultatet (EBIT) med 15–25 prosent.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet summerer opp en rekke hovedpunkt fra den nye postsmolt-strategien:

  • Driftsresultatet (EBIT) øker med omtrent 15-25 % gjennom kombinert produksjonsstrategi
  • Bedre utnyttelse av bassengkapasiteten muliggjør 10 % høyere produksjonsvolum
  • Krever ingen ekstra investeringer i infrastruktur
  • Selskapet får inntekter tidligere og bedre kontantstrøm
  • Gir positive biologiske- og miljømessige effekter for sjøoppdrettere
  • Strategisk samarbeid med Eidsfjord Sjøfarm/Holmøy Havbruk om produksjon av postsmolt
  • - Vi har jobbet lenge med postsmoltstrategien og er glade for å endelig kunne presentere den. Den gir positive ringvirkninger for sjøoppdrettere, fisken, det marine økosystemet, havbruksnæringen i regionen og Andfjord Salmon. Det blir et verdifullt supplement til vår egen matfiskproduksjon, fordi vi utnytter infrastrukturen vår bedre og skaper verdier for mange interessenter, sier Martin Rasmussen, administrerende direktør i Andfjord Salmon i børsmeldingen som følger Q4-rapporten.

Martin Rasmussen er administrerende direktør i Andfjord Salmon. Skjermbilde fra Q4-presentasjonen.

Høy etterspørsel etter postsmolt

Selskapet forteller det er høy etterspørsel etter postsmolt fordi det anses som positivt å korte ned fiskens vekstperiode i havet. 

- Fisk som er større og mer robust før den settes ut i havet kan være mindre mottakelig for sykdommer, får redusert eksponeringstid for lakselus, og kan oppnå høyere overlevelsesrater, påpeker de.

Øker egen produksjonskapasitet

Andfjord Salmon har ubenyttet kapasitet i bassengene etter at smolt til matfiskproduksjon er satt ut. Planen er å anvende noe av denne ledige kapasiteten til å sette ut flere smolt. 

- Når biomassetettheten når et visst nivå, typisk når fisken etter 5–7 måneder veier rundt 1 kilo, vil noe av fisken i bassenget bli solgt som postsmolt til sjøoppdrettere i lokalmiljøet, forteller de.

- Kort oppsummert øker vi produksjonskapasiteten og inntektspotensialet vårt uten å måtte gjøre nye investeringer i infrastruktur, sier Martin Rasmussen.

Ifølge Andfjord Salmons beregninger vil strategien gi 10 prosent høyere produksjonsvolum på biomassen i bassengene. Selskapet anslår at driftsresultatet (EBIT) forbedres med 15–25 prosent. Selskapets kontantstrøm vil også styrkes ettersom det får inntekter fra salg av postsmolt allerede etter 5–7 måneder, i tillegg til inntekter fra salg av matfisk etter en produksjonssyklus på 12–15 måneder.

Figuren viser hvordan Andfjord Salmon ser for seg fordelene med postsmoltproduksjonen gjennom økt utnyttelse av plassen i anlegget. Figurene viser biomassetetthet, dvs hvor stor del av bassengene er fylt med laks.

Samarbeid med Eidsfjord Sjøfarm

Andfjord Salmon har inngått et strategisk samarbeid med Eidsfjord Sjøfarm/Holmøy Havbruk om å levere postsmolt til oppdrettsselskapets havbaserte merder i nærområdet. Den første produksjonsplanen til Eidsfjord Sjøfarm/Holmøy Havbruk og Andfjord Salmon er godkjent av norske myndigheter.

I tillegg har Andfjord Salmon pågående dialog med andre lokale sjøoppdrettere om å inngå tilsvarende samarbeid.

- Andfjord Salmon ville aldri oppnådd våre gode biologiske resultater dersom vi ikke hadde lært fra sjøoppdrettere og kunne lene oss på samlede kompetansen til den nordnorske oppdrettsnæringen. Gjennom dette samarbeidet kan vi sammen heve den miljømessige-, biologiske- og økonomiske utviklingen i oppdrettsnæringen i Vesterålen enda et hakk, sier Martin Rasmussen.

Man ønsker å øke produksjonskapasiteten og inntektspotensialet uten å måtte gjøre nye investeringer i infrastruktur.

Fremdrift på byggeplassen

I inneværende byggetrinn på Kvalnes, Andøya, skal Andfjord Salmon bygge fire nye bassenger, som vil øke selskapets produksjonskapasitet til 8 000 tonn sløyd laks fra 2025. 

Selskapet har målsetting om å nå en produksjonskapasitet på 40 000 tonn på Kvalnes gjennom gradvise volumøkninger mellom 2025 og 2030. I første byggetrinn bygger Andfjord Salmon også ut områdeinfrastruktur, som vannveier og havneområde, som vil støtte fremtidig produksjonskapasitet på 40 000 tonn sløyd laks på Kvalnes.

I januar i år opplyste Andfjord Salmon at utgravingen av de 12 neste bassenggropene på Kvalnes ble ferdigstilt et kvartal før opprinnelig plan. Som resultat har man nå igangsatt forberedelsene til produksjon av de fire første bassengene.

Utgraving av basseng hos Andfjord Salmon Kvalnes per februar 2024.
Utfylling av havneområde hos Andfjord Salmon Kvalnes.

- Fremdriften til de øvrige pågående arbeidsstrømmene – havneområde og inn- og utløpstunnel – er også god, skriver de.

På spørsmål under presentasjonen om hvordan de vurderer finansiell risiko knyttet til det kommende nye regelverket for etablering av landbasert oppdrett - om det f.eks. vil kunne medføre økte investeringer som følge av krav til rensing av utslipp, svarte Rasmussen følgende:

- Når det kommer til det tekniske designet har vi full fleksibilitet til å legge til hva enn vi ønsker. Men jeg synes det er viktig å understreke at vi har allerede en svært god modell for å produsere laks. Det er viktig å se på kartet, som viser at vi er langt unne andre oppdrettere og vi har en svært god resipient, og som betyr at vi kan kan koeksistere med eksisterende næring på en svært god måte, sa han.

Inn- og utløpstunnel under bygging.

Økonomiske resultat

Andfjord Salmon bygger for øyeblikket ut anlegget på Kvalnes og hadde derfor ingen lakseproduksjon eller inntekter i fjerde kvartal 2023. 

Selskapet hadde et tap på 19,4 millioner kroner i fjerde kvartal 2023 sammenliknet med et tap på 18,2 millioner kroner i samme periode året før.